Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ : Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας, παρά την μείωση των εσόδων από τον κατασκευαστικό κλάδο

Με σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του, ολοκλήρωσε το α΄ εξάμηνο του 2019 ο   Όμιλος Γέκ Τέρνα, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται   στα 27,3 εκατ. ευρώ, την περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των τομέων των παραχωρήσεων και της ενέργειας,   ενώ είναι σημαντική η διατήρηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου.«Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καταφέραμε να αυξήσουμε σημαντικά την κερδοφορία του Ομίλου μας, παρά την μείωση των εσόδων από τον κατασκευαστικό κλάδο, βασιζόμενοι κυρίως στην διαρκώς αυξανόμενη συμβολή που έχουν τα αποτελέσματα από τους τομείς των παραχωρήσεων και της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ», δήλωσε σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Γέκ Τέρνα, Γιώργος Περιστέρης, σημειώνοντας πως «Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απόλυτα την μακροχρόνια στρατηγική μας για συνεχή αύξηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων κι έργων ΑΠΕ του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παράγοντας  μακροπρόθεσμες σταθερές ταμειακές ροές.

Διατηρεί ένα σημαντικό ανεκτέλεστο της τάξης των 1,8 δις. ευρώ

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι παρά  τις  σημαντικές  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζει  ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα, ο Όμιλος μας έχει καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό ανεκτέλεστο της τάξης των 1,8 δις. ευρώ». Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση 2,9% και διαμορφώθηκαν στα 147,3 εκατ. ευρώ, έναντι 143,2 εκατ. ευρώ   την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 63,1% στα 52,2 εκατ. ευρώ   από 32,0 εκατ. ευρώ   το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην σημαντική βελτίωση των κερδών προ φόρων στους τομείς των Παραχωρήσεων και των ΑΠΕ οι οποίες αντιστάθμισαν την μειωμένη προ φόρων κερδοφορία από τον τομέα των κατασκευών. Ταυτοχρόνως, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 27,3 εκατ. ευρώ   έναντι 7,9 εκατ. ευρώ   το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Στα  93,4 εκατ. ευρώ ανήλθα οι  καθαρές ταμειακές ροές 

Η επίδραση στην Καθαρή Θέση των κερδών μετά από φόρους, δικαιώματα μειοψηφίας και τις αποτιμήσεις των παραγώγων αντιστάθμισης ταμειακών ροών ανήλθε στο ποσό των 6,6 εκατ. ευρώ   Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετά τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 93,4 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών λειτουργικών ροών 62,8 εκατ. ευρώ   το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν, όπως αναμενόταν κυρίως λόγω του κατασκευαστικού τομέα, κατά 17,1% το πρώτο εξάμηνο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 566,4 εκατ. ευρώ από 683,2 εκατ. ευρώ   το 2018 (εξαιρώντας τις ενδοομιλικές πωλήσεις).

Αύξηση 1,5% παρουσίασαν τα έσοδα στον τομέα των παραχωρήσεων

Τα έσοδα στον τομέα των παραχωρήσεων αυξήθηκαν κατά 1,5% το πρώτο εξάμηνο του 2019 στα 85,9 εκατ. ευρώ   έναντι 84,6 εκατ. ευρώ   την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθαν σε 44,2 εκατ. ευρώ , έναντι 39,8 εκατ. ευρώ   την συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 19,1 εκατ. ευρώ   στην παρούσα περίοδο, έναντι 2,0 εκατ. ευρώ   την συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο του 2018. Ο Όμιλος, κατέχει το 100% στις εταιρείες παραχώρησης της Νέα Οδού (αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και Ιόνια Οδός) και της Κεντρικής Οδού, ενώ διατηρεί ποσοστό 17% και στην Ολυμπία Οδό. Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών αναμένεται να συμβάλει θετικά στην κυκλοφορία των εν λόγω παραχωρήσεων. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του νοτίου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε 65) που αναμένεται εντός του 2021 και η σύνδεση του με τον ΠΑΘΕ αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κυκλοφορία και συνεπώς και τα έσοδα. Η εταιρεία Παραχώρησης «Διεθνής   Αερολιμένας Ηρακλείου   Κρήτης Α.Ε. Παραχώρησης », υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο την σύμβαση παραχώρησης στις 21.02.2019. Η συγκεκριμένη σύμβαση έχει ήδη ψηφιστεί και έχει γίνει νόμος του κράτους. Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης, τα ποσοστά συμμετοχής θα διαμορφωθούν σε: Τέρνα 32,46%, GMR Airports Limited 21,64%, και Ελληνικό Δημόσιο με 45,9%. Στις 27 Μαρτίου 2019, ο Όμιλος, μέσω της Τέρνα  Ενεργειακή, έθεσε σε λειτουργία τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου με μέση ετήσια δυναμικότητα 105,000 τόνους.

Στα 343,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από τις κατασκευές

Τα έσοδα από τον τομέα των κατασκευών διαμορφώθηκαν στα 343,6 εκατ. ευρώ   το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι 480,5 εκατ. ευρώ   την αντίστοιχη περίοδο το 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 18,0 εκατ. ευρώ   έναντι 26,5 εκατ. ευρώ   την αντίστοιχη περίοδο το 2018. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,9 εκατ. ευρώ   το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι 19,6 εκατ. ευρώ   την αντίστοιχη περίοδο του 2018. H εμπειρία εκτέλεσης μεγάλων και απαιτητικών κατασκευαστικών έργων, καθώς και οι συμβάσεις για νέα έργα συνολικής αξίας περίπου €661 εκατ. ευρώ   που υπογράφηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, συνηγορούν στην περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών του τομέα. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών εργασιών ανέρχεται στο 1,8 δις. ευρώ

Στα 111,9 εκατ. ευρώ, ανήλθαν τα έσοδα από την ηλεκτρική ενέργεια

Τα έσοδα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανήλθαν στα 111,9 εκατ. ευρώ   το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι 104,3 εκατ. ευρώ   την αντίστοιχη περίοδο το 2018, σημειώνοντας αύξηση 7,3%. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθαν στα 86,9 εκατ. ευρώ , έναντι 77,8 εκατ. ευρώ   το 2018, σημειώνοντας αύξηση 11,7%. Η κερδοφορία προ φόρων αυξήθηκε κατά 62,2% στα €36,3 εκατ. ευρώ   από 22,4 εκατ. ευρώ   την αντίστοιχη περίοδο το 2018. Οι εν λόγω αυξήσεις στα αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στην είσοδο νέων αιολικών πάρκων στην παραγωγή. Τα αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνουν έσοδα από τα αιολικά πάρκα Gopher Creek (Fluvanna 2), και Bearkat στο Τέξας η εγκατεστημένη ισχύς των οποίων ανέρχεται σε 158 MW και 200 MW αντίστοιχα, καθ’ όσον η παραγωγή τους ξεκίνησε μετά την 30.06.2019. Ο Όμιλος, μέσω της στρατηγικής συμμετοχής στην Τέρνα Ενεργειακή , συνεχίζει να επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας 1,032 MW εγκατεστημένη ισχύ (30.06.2019) σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Πολωνία και Βουλγαρία (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 358 MW στις ΗΠΑ που ετέθησαν σε λειτουργία μετά την 30.06.2019). Η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα του Ομίλου στις ΑΠΕ, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξημένη ροή εσόδων και κερδοφορίας σε σταθερή μακροχρόνια βάση όταν οι επενδύσεις θα έχουν ωριμάσει.

Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Όμιλος έχει συμμετοχές στην Ήρων   Θερμοηλεκτρική (50%) και στην Ηρων ΙΙ (25%) για τις οποίες η ενσωμάτωση των στοιχείων γίνεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Συγχρόνως διατηρεί και αυτοτελή εμπορική δραστηριότητα ηλεκτρισμού τα έσοδα της οποίας ανήλθαν στα 18,6 εκατ. ευρώ , έναντι 3,8 εκατ. ευρώ   την συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο του 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθαν στα 1,8 εκατ. ευρώ   έναντι μηδενικού EBITDA την αντίστοιχη περίοδο το 2018. Τα έσοδα του τομέα Real Estate διαμορφώθηκαν στα 1,5 εκατ. ευρώ   έναντι 5,0 εκατ. ευρώ   την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ   στην παρούσα περίοδο έναντι 2,7 εκατ. ευρώ   την συγκρίσιμη περίοδο του 2018. Η μείωση στα έσοδα και στα EBITDA του τομέα οφείλεται κυρίως στην πώληση του Telus Tower το Δεκέμβριο του 2018. Ο Όμιλος έχει αποφασίσει να αποεπενδύσει από συγκεκριμένα ακίνητα

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα