Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : Νέα στρατηγική και κερδοφόρο 9άμηνο

Με κέρδη 48 εκατ. ευρώ, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων , ολοκλήρωσε η   Εθνική Τράπεζα, το εννεάμηνο του 2018,   έναντι ζημιών 103 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

«Οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά, εξέλιξη η οποία αναμένεται να δώσει ώθηση στην κερδοφορία της Τράπεζας, συντελώντας παράλληλα στην οργανική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο προσεχές διάστημα. » δήλωσε , την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, σχολιάζοντας   τα οικονομικά αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, σημειώνοντας «Το βελτιωμένο περιβάλλον θα διευκολύνει επίσης τις πωλήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, ειδικά καθώς σε αυτές θα προστίθενται και εξασφαλισμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Οι τιμές ακινήτων ενισχύθηκαν κατά 3,7%

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές ακινήτων ενισχύθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση το Γ’ Τρίμηνο του 2018. Στο πλαίσιο αυτό, ο υψηλός δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 60% συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα, καθώς θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να προχωρήσει αποφασιστικά στην αποκλιμάκωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Η ΕΤΕ υπέβαλε πρόσφατα στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τη νέα στρατηγική της για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, με την οποία δεσμεύεται σε μείωση της τάξεως των 10 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021. Η οργανική κερδοφορία της Τράπεζας το Εννεάμηνο του 2018 ανήλθε στα 84 εκατ. ευρώ , σε αντίθεση με ζημίες ύψους 75 εκατ. ευρώ   την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου

Η επίδοση αυτή αντανακλά την αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε διατηρήσιμα επίπεδα της τάξεως των 110 μ.β. περίπου, μετά την επίτευξη υψηλών ποσοστών κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Μετά την πτώση τους κατά τα προηγούμενα δύο τρίμηνα, λόγω της απομόχλευσης του δανειακού μας χαρτοφυλακίου και της εφαρμογής των νέων λογιστικών προτύπων, τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν αγγίξει το χαμηλότερο σημείο τους. Ως εκ τούτου, αναμένεται σταδιακή ανάκαμψή τους, επικουρούμενη από την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων δανείων προς επιχειρήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ το Δ’ Τρίμηνο του 2018.

Εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων.

Παράλληλα, η Τράπεζα έχει περιορίσει το κομμάτι των επιτοκιακών εσόδων από Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των καθαρών εσόδων από τόκους. Τα λειτουργικά έξοδα θα ωφεληθούν άμεσα από το τρέχον Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, με τη συμμετοχή να αναμένεται να ξεπεράσει τους 500 εργαζόμενους το 2018, καθώς και από το συνεχιζόμενο εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων. Στο προσεχές διάστημα, η εφαρμογή του Σχεδίου Ανασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός του Α’ Τριμήνου του 2019, θα οδηγήσει στη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας μας».

Σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου

Πιο αναλυτικά, στην Ελλάδα τα κέρδη διαμορφώνονται στα 33 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 122 εκατ. ευρώ, με την οργανική κερδοφορία να φτάνει τα 62 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα έναντι ζημιών 100 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017 αντανακλώντας τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (-143 μ.β. σε ετήσια βάση), αντισταθμίζοντας πλήρως τη μείωση των οργανικών εσόδων. Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ύψους 776 εκατ. ευρώ (-22% σε ετήσια βάση) αντικατοπτρίζουν την αρνητική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 και την ανατιμολόγηση στεγαστικών δανείων συνδεδεμένων με το επιτόκιο εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας ενός έτους το Α’ Εξάμηνο, καθώς και τις αναδιαρθρώσεις δανείων και την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής. Σε επίπεδο τριμήνου, στην Ελλάδα τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 253 εκατ. ευρώ (-1% σε τριμηνιαία βάση), αγγίζοντας το χαμηλότερο σημείο τους.

 Συνεχίζεται η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Ειδικότερα, τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) της ΕΤΕ έχουν μειωθεί κατά 2,4 δισ. ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες Η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενα Ανοιγμάτων ύψους 5,6 δισ. ευρώ από το τέλος του 2015 αντανακλά τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών (2,1 δισ. ευρώ), καθώς και διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (3,5 δισ. ευρώ ), εκ των οποίων 2 δις. ευρώ έχουν ήδη πωληθεί Στην Ελλάδα, οι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 60% και 84%, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις εξασφαλίσεις (collateral), ο συνολικός δείκτης κάλυψης υπερβαίνει το 100% σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανείων Οι εγχώριοι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 43% και 30%, αντίστοιχα Το εγχώριο κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) διατηρήθηκε στα επίπεδα των 109 μ.β. από 107 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο, εξαιρουμένης της επίπτωσης από τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το Β’ Τρίμηνο

Υπερβαίνουν τα 40 δισ. ευρώ οι καταθέσεις στην Ελλάδα

Οι εγχώριες καταθέσεις συνέχισαν την ανοδική τους τάση κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2018, με το δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις να διαμορφώνεται σε 71% στην Ελλάδα. Η απόφαση από την ΕΚΤ τον Αύγουστο του 2018 για άρση της κατ’ εξαίρεση αποδοχής ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης δεν επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης της ΕΤΕ, καθώς τα ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αντικαταστάθηκαν με καλυμμένα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σε μόλις 2,3 δισ. ευρώ από 2,8 δις. ευρώ το Β’ Τρίμηνο του 2018, μετά την αποπληρωμή το Σεπτέμβριο 0,5 δισ.  ευρώτου Προγράμματος Στοχευμένων Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης TLTRO-I (targeted longer-term refinancing operations) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) ανέρχονται σε 124% και 103% αντίστοιχα, υπερβαίνοντας το εποπτικό όριο του 100%.

Στο 16,4% δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1)

Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) ανέρχεται σε 16,4% και ενσωματώνει την απομείωση της αξίας της θυγατρικής της ΕΤΕ στη Ρουμανία, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για πώληση σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία της Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του Εννεαμήνου του 2018, καθώς και το όφελος από τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της South African Bank of Athens (SABA) τον Οκτώβριο, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16,6% και σε 13,1%

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα