Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΕΛΠΕ : Τα βελτιωμένα αποτελέσματα του τριμήνου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς αποτελούν την καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριών τριμήνων

Στα 201 εκατ. ευρώ ανήλθαν για το γ’ τρίμηνο, τα συγκρίσιμα EBITDA του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων, με τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 90 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας  σημαντική βελτίωση, ενώ μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός του ομίλου   κατά 15% στο 1,509 δισ. ευρώ από 1,773 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2018.

«Τα βελτιωμένα αποτελέσματα του τριμήνου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς αποτελούν την καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριών τριμήνων, μετά και από τη ουσιαστική βελτίωση του περιβάλλοντος», δήλωσε την Τρίτη 5 Νοεμβρίου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, σημειώνοντας πως «Δραστηριοποιούμαστε σε ένα κλάδο με έντονη κυκλικότητα χωρίς δυνατότητα επιρροής των διεθνών εξελίξεων. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να εστιάζουμε στα σημεία που μπορούμε να επηρεάσουμε μέσα από τις στρατηγικές μας επιλογές, τη σωστή διαχείριση και λειτουργία των επιχειρηματικών μας μονάδων, αλλά και τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα.

Το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον διύλισης των τελευταίων ετών

Παρόλο που το 2019 ο Όμιλος αντιμετώπισε το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον διύλισης των τελευταίων ετών, τα αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική του θέση είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Αντίθετα, θετική εικόνα παρουσιάζει η εγχώρια αγορά καυσίμων, σημειώνοντας αύξηση κατά 3%. Θεωρούμε, ότι οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα, με την εισαγωγή και των νέων καυσίμων ναυτιλίας, θα είναι θετικές, όπως άλλωστε καταδεικνύει και η δυναμική πορεία της Εταιρίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση ομολόγου στο Γ’ τρίμηνο, επιβεβαιώνει εκ νέου την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην Ελληνικά Πετρέλαια. Θα ήθελα, για ακόμη μια φορά, να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους που συνδράμουν αποφασιστικά με την προσπάθειά τους στη πορεία αυτή.»

Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις στο γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 2,438 δισ. ευρώ και στο 9μηνο στα 6,805 δισ. ευρώ, τα δημοσιευμένα EBITDA στα 141 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο και στα 463 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη στα 46 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο και στα 167 εκατ. ευρώ στο 9μηνο.

Διανομή προμερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή

Ειδικότερα, η αύξηση της συνολικής παραγωγής στους 4,3 εκατ. τόνους, καθώς και η καλή λειτουργία των μονάδων, παρά τα επικείμενα προγραμματισμένα σταματήματα για συντήρηση (end of run performance) και τις δοκιμές για τα νέα καύσιμα ναυτιλίας, οδήγησαν τις πωλήσεις πάνω από τα 4 εκατ. τόνους. Αντίστοιχα, οι βελτιωμένες επιδόσεις των εταιριών λιανικής εμπορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνέβαλλαν στη διατήρηση υψηλών αποτελεσμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, αλλά και τις ευνοϊκές προοπτικές που διαγράφονται για τον όμιλο, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, που θα πραγματοποιηθεί εντός Ιανουαρίου 2020.

Θετική συνεισφορά στις καλές επιδόσεις είχε η βελτίωση του περιβάλλοντος διύλισης, παρά το γεγονός ότι τα διεθνή περιθώρια διύλισης εξακολουθούν να υπολείπονται των ιστορικά υψηλών επιπέδων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και η αποκατάσταση των προβλημάτων στις υποδομές εφοδιασμού αργού πετρελαίου στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά και η ενισχυμένη ισοτιμία του δολαρίου.

Υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2 ετών

Όσον αφορά τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΠ Αποτελέσματα, αυτά επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις μεταβολές των διεθνών τιμών αργού οι οποίες  στο Γ’ Τρίμηνο 2019 υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2 ετών, επηρεάζοντας τον κύκλο εργασιών που διαμορφώθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ   (-12%). Αντίστοιχα, αρνητική ήταν η επίδραση και στα καθαρά κέρδη του τριμήνου, καθώς η αποτίμηση αποθεμάτων οδήγησε σε υποτίμηση ύψους 43 εκατ. ευρώ, σε αντίθεση με τα κέρδη από αποθέματα 52 εκατ. ευρώ, που είχαν καταγραφεί κατά το  Γ’ τρίμηνο του 2018, λόγω της τότε αύξησης των τιμών. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα το 2019 ενσωματώνουν, όπως προβλέπεται από την 1/1/2019, τις επιπτώσεις του νέου προτύπου ΔΠΧA 16 που αφορά στις μισθώσεις πρατηρίων κυρίως, αλλά και λοιπών παγίων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του ομίλου.

Συνεχίζεται η βελτίωση στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου

Η βελτίωση στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου συνεχίζεται σταθερά, με το κόστος δανεισμού να παρουσιάζει νέα μείωση κατά 25% στο Γ’ Τρίμηνο, στα 27 εκατ. ευρώ, κυρίως σαν αποτέλεσμα της  αποπληρωμής τον Ιούλιο του ομολόγου έκδοσης 2014, ύψους 325 εκατ. ευρώ Επιπλέον, εντός του Γ’ Τριμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην επιτυχή έκδοση νέου ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 2%, με παράλληλη μερική αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολογιών λήξης 2021. Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε επιπλέον μείωση του χρηματοοικονομικό κόστους κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, σημειώνοντας συνολική μείωση άνω του 50% την τελευταία τριετία, με την ανάλογη ουσιαστική θετική επίπτωση στο προφίλ ελεύθερων ταμειακών ροών του Ομίλου και τη δυνατότητα διανομής μερισμάτων.

Ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον διύλισης με ενδυνάμωση του δολαρίου

Οι μακροοικονομικές εξελίξεις, κυρίως αναφορικά τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, οδήγησαν σε υποχώρηση των διεθνών τιμών αργού, με τις τιμές του Brent με το Α’ Εξάμηνο. Η τάση αυτή και ιδιαίτερα για το ντίζελ, φαίνεται να ενισχύεται στο Δ’ Τρίμηνο ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονισμού ναυτιλιακών καυσίμων και επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Ομίλου για ελαχιστοποίηση παραγωγής μαζούτ και αύξηση παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας, τόσο αναφορικά με την επένδυση στο Διυλιστήριο Ελευσίνας, αλλά και το νέο μοντέλο λειτουργίας του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου που θα ακολουθηθεί για το 2020 και τα νέα καύσιμα ναυτιλίας.

Η διαμόρφωση  της τιμής του Ρωσικού αργού στη Μεσόγειο σε επίπεδα αντίστοιχα των αργών τύπου Brent, με σημαντική ωστόσο μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια του Τριμήνου, οδήγησε τα διυλιστήρια να λειτουργούν με μειωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης, σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, τα περιθώρια για διυλιστήρια τύπου FCC κυμάνθηκαν στα $4,9/bbl, έναντι $5,7/bbl πέρυσι και τα περιθώρια Hydrocracking στα  $4,8/bbl (Γ’ Τρίμηνο 2018: $5,6/bbl).

Καταγράφεται αύξηση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Η συνολική ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων παρουσίασε αύξηση κατά 3%, στα 1,6 εκατ. τόνους στο Γ΄ Τρίμηνο 2019, με αντίστοιχη άνοδο να καταγράφεται και στα επίγεια καύσιμα κίνησης, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριμήνων. Σημαντική αύξηση 14% σημείωσε η αδασμολόγητη αγορά, κυρίως λόγω ναυτιλιακών καυσίμων (+22%).

Η νέα διεθνής ομολογιακή έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το χαμηλότερο κόστος που έχει δανειστεί ο Όμιλος για πάνω από 10 χρόνια, σε συνδυασμό με τη μερική αναχρηματοδότηση των ομολόγων λήξης 2021 μέσω δημόσιας προσφοράς και την αποπληρωμή των διεθνών ομολογιών ύψους 325 εκατ. ευρώ στο Γ’ Τρίμηνο, αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση άνω των 30 εκατ. ευρώ στο χρηματοοικονομικό κόστος. Επιπλέον, η νέα έκδοση έχει βελτιωμένους εμπορικούς όρους συγκριτικά με τις προηγούμενες, προσφέροντας σημαντική ευελιξία, ενώ επεκτείνει και το προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Μετάβασή  στο νέο μοντέλο λειτουργίας εντός του Νοεμβρίου

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου σχεδιάζει τη μετάβασή του στο νέο μοντέλο λειτουργίας εντός του Νοεμβρίου, εν όψει εφαρμογής της νέας οδηγίας Marpol για τις προδιαγραφές καυσίμων ναυτιλίας, ώστε να ανταποκριθεί ουσιαστικά και με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τις αγοράς. Ήδη, έχει διασφαλιστεί σημαντικό μέρος των αναγκών σε πρώτες ύλες για τη λειτουργία του επόμενου χρονικού διαστήματος, ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα ο σχεδιασμός.

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου στο Διυλιστήριο Ελευσίνας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, με ασφάλεια και εντός χρονοδιαγράμματος, προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας για εκτεταμένες εργασίες συντήρησης (full turnaround) σε όλες τις μονάδες του. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και το διυλιστήριο θα επαναλειτουργήσει στις επόμενες ημέρες.

Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής, το Ελληνικό Κοινοβούλιο προχώρησε σε κύρωση των Συμβάσεων Μίσθωσης για τις θαλάσσιες περιοχές ‘Δυτικά Κρήτης’ και ‘Νοτιοδυτικά Κρήτης’ (Total 40% – Operator, ExxonMobil 40%, ΕΛΠΕ Α.Ε. 20%), ‘Ιόνιο’ (REPSOL 50% – operator, ΕΛΠΕ Α.Ε. 50%) και ‘Κυπαρισσιακός Κόλπος’ (ΕΛΠΕ Α.Ε. 100%), με έναρξη ισχύος των Συμβάσεων την 10 Οκτωβρίου 2019, ενώ συνεχίζονται οι προγραμματισμένες περιβαλλοντικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες στις υπόλοιπες παραχωρήσεις στη Δ. Ελλάδα.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα