Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΕΤΕ : Επιτυχημένη επιστροφή στην οργανική κερδοφορία

Στις επιτυχημένες   προσπάθειές για επιστροφή στην οργανική κερδοφορία  της Εθνικής Τράπεζας που απέδωσαν καρπούς στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος  Παύλος Μυλωνάς  επισημαίνοντας πως τα οργανικά κέρδη ανήλθαν στα 46 εκατ .ευρώ στο Δ΄ Τρίμηνο του 2018 και στα 114 εκατ. ευρώ σε επίπεδο έτους, έναντι ζημιών ύψους 103 εκατ. ευρώ το 2017.

«Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν στα 269 εκατ. ευρώ στο Δ΄ τρίμηνο, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση (εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, αποτελούμενων κυρίως από το κόστος του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού)», είπε την Πέμπτη 28 Μαρτίου σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο κ. Μυλωνάς, σημειώνοντας πως «Η μείωση των λειτουργικών εξόδων ενσωματώνει μέρος της θετικής επίπτωσης από το τρέχον Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο αφορά σε 750 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και έλαβε χώρα κυρίως στο 2ο Εξάμηνο του έτους.

Η ΕΤΕ αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του Ισολογισμού της

Επιπλέον, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διατήρησε την καθοδική του πορεία και διαμορφώθηκε σε επίπεδα κάτω από τις 100 μ.β. Το 2019 θα αποτελέσει έτος αναφοράς για την Τράπεζα, καθώς η ΕΤΕ αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του Ισολογισμού της, σημειώνοντας παράλληλα σημαντική πρόοδο αναφορικά με τη βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας, καθώς και τη δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Όπως ήδη διαφαίνεται από το Δ΄ Τρίμηνο του 2018, τα λειτουργικά αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση το 2019, ωθώντας την κερδοφορία του Ομίλου σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, τα έσοδα από τόκους θα ενισχυθούν κατά 113 εκατ. ευρώ   σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ακύρωσης της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στα μέσα Φεβρουαρίου. Η εν λόγω συναλλαγή απλοποιεί τη δομή του Ενεργητικού της Τράπεζας, εξασφαλίζοντας τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα της Τράπεζας.

Τα 3,6 δισ. ευρώ, αναμένεται να φτάσουν τα νέα δάνεια  

Τα έσοδα από προμήθειες θα ωφεληθούν από την αυξημένη νέα παραγωγή δανείων, η οποία αναμένεται να αγγίξει τα 3,6 δισ. ευρώ το 2019, σε συνέχεια των εκταμιεύσεων ύψους 1,2 δισ. ευρώ το Δ΄ τρίμηνο του 2018. Με δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) σε επίπεδα άνω του 100% και διαθέτοντας σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, η ΕΤΕ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη χορήγηση νέων δανείων προς επιχειρήσεις. Τέλος, οι δαπάνες προσωπικού θα μειωθούν περαιτέρω, αντανακλώντας το τρέχον Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού, ενώ ένα νέο πρόγραμμα μεγαλύτερης κλίμακας αναμένεται να υλοποιηθεί πριν τα μέσα της χρονιάς. Η νέα στρατηγική διαχείρισης κόκκινων δανείων είναι εμπροσθοβαρής και περισσότερο επιθετική, στοχεύοντας σε μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 11,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021 σε επίπεδο Ομίλου, εκ των οποίων τα 4,5 δισ. ευρώ το 2019, με αρωγό τον υψηλό δείκτη κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις ύψους 59%. Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 15% το 2021 και περίπου στα μισά αυτού του επιπέδου το 2022.

Η νέα στρατηγική θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο στις 16 Μαΐου

Με στόχο να αξιοποιήσουμε τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΕΤΕ και παράλληλα να αντιμετωπίσουμε αδυναμίες ώστε να απελευθερώσουμε τη δυναμική της Τράπεζας ενισχύοντας την κερδοφορία της, το Σχέδιο Εταιρικού Μετασχηματισμού περιλαμβάνει μια δέσμη φιλόδοξων οικονομικών και επιχειρηματικών στόχων για την περίοδο 2019-2022, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς. Η νέα στρατηγική θα παρουσιαστεί στην επενδυτική κοινότητα στο Λονδίνο στις 16 Μαΐου, μία ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Α΄ Τριμήνου του 2019»

Σημαντική  η αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου

Πιο αναλυτικά, λειτουργική κερδοφορία ύψους 71 εκατ. ευρώ, παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα στην Ελλάδα έναντι ζημιών 135 εκατ. ευρώ το 2017 αντανακλώντας τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, αντισταθμίζοντας πλήρως τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους. Όσον αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους,  αυτά σταθεροποιήθηκαν σε 269 εκατ. ευρώ το Δ’ Τρίμηνο του 2018, ενώ σε επίπεδο έτους, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ύψους 1,094 εκατ. ευρώ (-20% σε ετήσια βάση) αντικατοπτρίζουν την αρνητική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, τις αναδιαρθρώσεις δανείων, καθώς και την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής. Παράλληλα, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας μέρος της μείωσης του προσωπικού και την παύση της λειτουργίας καταστημάτων. Κατά το 2018, τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε 921 εκατ. ευρώ Η ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου 750 εργαζόμενοι από το δίκτυο και τις διοικητικές υπηρεσίες, αναμένεται να επιταχύνει τη μείωση των δαπανών το 2019

Μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 2 δισ. ευρώ

Αναφορικά με τις  προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στην Ελλάδα, αυτές   μειώθηκαν κατά 62% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 293 εκατ. ευρώ το 2018 (κόστος πιστωτικού κινδύνου 102 μ.β.). Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων ύψους 32 εκατ. ευρώ το 2018 στην Ελλάδα έναντι ζημιών 175 εκατ. ευρώ το 2017, εξαιρουμένου του κόστους του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης. Το σύνολο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 15,4 δισ. ευρώ (-2δισ. ευρώ σε ετήσια βάση), υπερβαίνοντας τον στόχο για το 2018. Μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 2 δισ. ευρώ περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 6,1 δισ. ευρώ από το τέλος του 2015, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών (2,4 δισ. ευρώ ), καθώς και διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (3,7 δισ. ευρώ ), εκ των οποίων 2 δις. ευρώ περίπου έχουν ήδη πωληθεί Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων επιταχύνθηκε κατά το Δ’ τρίμηνο του 2018 (-0,6 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (337 εκατ. ευρώ) και λογιστικές διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (226 εκατ. ευρώ)

Οι εγχώριες καταθέσεις αγγίζουν τα 42 δισ. ευρώ

Στην Ελλάδα, οι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 59% και 82%, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις εξασφαλίσεις (collateral), ο συνολικός δείκτης κάλυψης υπερβαίνει το 100% σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανείων. Οι εγχώριοι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 41% και 30%, αντίστοιχα. Η ρευστότητα ενισχύεται περαιτέρω, καθώς οι εγχώριες καταθέσεις αγγίζουν τα 42 δισ. ευρώ, με την ανάκαμψη τους να  συνεχίζεται κατά το Δ’ τρίμηνο 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 1,7 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ από 2,8 δισ. ευρώ στα τέλη του Δ’ τριμήνου 2017, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 5,1 δισ. ευρώ στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2018

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα