Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Όταν σας αδικεί η εφορία έχετε πιθανότητες 20% να δικαιωθείτε

Οι φορολογούμενοι που δεν συμφωνούν με τους φόρους και τα πρόστιμα που τους επέβαλε η φορολογική Αρχή θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 1 Ο υπόχρεος δύναται, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή και ταυτόχρονο αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της προσβαλλόμενης πράξης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 2Σε περίπτωση που το αίτημα αναστολής υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αυτοτελώς, εξετάζεται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μόνο εφόσον έχει υποβληθεί και οριστικοποιηθεί την ίδια ημέρα με την ενδικοφανή προσφυγή. 3 Κατά την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο υπόχρεος επιλέγει σχετικό πεδίο το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και με το οποίο βεβαιώνει ότι τα επισυναπτόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, που συνοδεύουν την ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα αναστολής του και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποτελούν αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών, τα οποία έχει στην κατοχή του και θα προσκομίσει ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, εφόσον του ζητηθούν. 4 Ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής μεριμνά για τη μεταφόρτωση στην εφαρμογή, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία .pdf ή .zip), της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής, της αίτησης αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς υποβολής της και των λοιπών εγγράφων και δικαιολογητικών που επικαλείται ή προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επεξεργασία και μεταφόρτωση στην εφαρμογή των ανωτέρω εγγράφων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν την ενδικοφανή προσφυγή, ο υπόχρεος δύναται να τα προσκομίζει στην αρμόδια φορολογική Αρχή σε φυσική μορφή, εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής. 5 Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής και πριν από την έκδοση απόφασης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής, συμπληρωματικό υπόμνημα. Το σχετικό υπόμνημα υποβάλλεται σε ψηφιακή μορφή (αρχεία .pdf ή .zip), συνοδευόμενο από τυχόν έγγραφα και δικαιολογητικά.

Έχουν γίνει μόδα οι ενδικοφανείς προσφυγές εναντίον της ΑΑΔΕ

Οι νόμοι του ελληνικού κράτους είναι περίπλοκοι, πολλές φορές παράλογοι, και, ακόμη πιο συχνά, επικαλύπτονται. Οι ερμηνείες των νόμων είναι χιλιάδες και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι εκδίδονται καθημερινά κατά δεκάδες από το υπουργείο Οικονομικών. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων λειτουργούν κάτω από ένα ασφυκτικό πρόγραμμα επιτόπιων επισκέψεων και πιεστικών ποσοτικών στόχων. Είναι λογικό πολλά από τα πρόστιμα να αμφισβητούνται. Χιλιάδες φορολογούμενοι υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών θεωρώντας ότι έχουν αδικηθεί. Σημαντικός αριθμός από αυτούς τελικά δικαιώνεται αφού οι προσφυγές τους μετά από εξέταση από τη ΔΕΔ γίνονται δεκτές. Η στατιστική λέει ότι μία στις 5 ενδικοφανείς προσφυγές τελικά γίνεται αποδεκτή. Εδώ και περίπου ένα χρόνο, οι ενδικοφανείς προσφυγές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής φόρων και προστίμων, καθώς και αιτήματα αναστολής της πληρωμής του 50% των αμφισβητούμενων ποσών φόρων και προστίμων.

Ποιος ελέγχει τους ελεγκτές;

Από το 2013 που θεσμοθετήθηκε η ΔΕΔ και μέχρι τον Νοέμβριο του 2018, υποβλήθηκαν 56.287 προσφυγές. Από αυτές εκδικάστηκαν οι 44.939 προσφυγές και από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: √Ο αριθμός των αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) είναι 8.467 ή το 18,8%. √ Ο αριθμός των αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή, άμεσα ή έμμεσα (π.χ. εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης και σιωπηρώς απορρίφθηκαν ή για τις οποίες δηλώθηκε παραίτηση και μπήκαν στο αρχείο), ανήλθαν σε 36.472 ή στο 81,2%. √ Μετά την οριστικοποίηση της ενδικοφανούς προσφυγής από τον υπόχρεο, παράγεται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή αποδεικτικό υποβολής σε ψηφιακή μορφή, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία του προσφεύγοντος, τις προσβαλλόμενες πράξεις, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής και του αιτήματος αναστολής. √ Η αρμόδια φορολογική Αρχή, υποχρεωτικά εντός 7 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, μεταφορτώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή σε ψηφιακή μορφή τις απόψεις της επί της ενδικοφανούς προσφυγής και του αιτήματος αναστολής, την προσβαλλόμενη πράξη και την οικεία έκθεση ελέγχου, ενώ εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος αποστέλλει ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών σε φυσική μορφή το σύνολο των εγγράφων και δικαιολογητικών που αφορούν στην υπόθεση. √ Ο υπόχρεος, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, δύναται να προβεί σε παραίτηση από την ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα αναστολής, οπότε σε αυτήν την περίπτωση παύει η διαδικασία εξέτασής τους ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Η ενδικοφανής προσφυγή και το αίτημα αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς υποβολής απαιτείται να φέρουν υπογραφή προκειμένου να είναι έγκυρα. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η επεξεργασία τους μέσω σαρωτή (scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή. Τα ως άνω ισχύουν επί του αιτήματος αναστολής. Ως έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν στην υπόθεση και πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά, καθώς και της προσβαλλόμενης πράξης και της οικείας έκθεσης ελέγχου, νοούνται ενδεικτικά τα συνημμένα της έκθεσης ελέγχου, τυχόν αιτήσεις-υπομνήματα του υπόχρεου, το σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου, ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου ή προστίμου, οι οικείες εκθέσεις/αποδεικτικά επίδοσης, τυχόν αλληλογραφία της αρμόδιας φορολογικής Αρχής με τις κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ που αφορά την υπόθεση, καθώς και κάθε στοιχείο που οδήγησε στην έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης προσδιορισμού του φόρου ή του προστίμου.

Συντάκτης

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα