Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Eπιτέλους! 
«Λευκός Τειρεσίας»

Θα επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες!

Για πρώτη φορά ύστερα από 10 ολόκληρα χρόνια οικονομικής ύφεσης, ανεργίας και υπερ-φορολόγησης δημιουργείται μια ουσιαστική υποδομή που θα μπορεί να εντοπίζει αμέσως και να επιβραβεύει όλους εκείνους που παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και εξυπηρετούσαν κανονικά δάνεια και οφειλές.
Μια Ανεξάρτητη Αρχή θα αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά –κυρίως– των φυσικών προσώπων, ξεχωρίζοντας τους κακοπληρωτές από τους συνεπείς. Ο «Λευκός Τειρεσίας», η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, όπως θα ονομάζεται η νέα υπηρεσία, θα συγκεντρώνει πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων (ακόμη και τις μη ληξιπρόθεσμες), και θα διασταυρώνει τις πληρωμές και τις εξοφλήσεις. Με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα συλλέγει ο «Λευκός Τειρεσίας» θα σκιαγραφείται το προφίλ ιδιωτών και επιχειρήσεων και θα βαθμολογείται η πιστοληπτική τους ικανότητα. Περίπου όπως συμβαίνει και με τους περιβόητους τρεις Διεθνείς Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και τα κρατικά ομόλογα.
Οι φορολογούμενοι που θα συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία αξιολόγησης θα χαρακτηρίζονται καλοπληρωτές, και στο εξής θα απολαμβάνουν ευνοϊκότερων όρων στις μελλοντικές συμβάσεις δανείων με τις τράπεζες.
Οι τράπεζες θα χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά και για λόγους Marketing, αφού θα προτείνουν στους συνεπέστερους πελάτες τους καλύτερα επιτόκια και ειδικές προσφορές για δάνεια και πιστωτικές κάρτες, λίγο πριν την άρση των capital controls.

Τελικός στόχος είναι να υπάρξει η εξατομικευμένη τιμολόγηση και στους πελάτες της λιανικής, με επιβράβευση των καλοπληρωτών με χαμηλότερα επιτόκια από τα τρέχοντα στην αγορά.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα χρησιμοποιήσει κατ’ αρχήν το Σύστημα Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς, που λειτουργεί ήδη στην Τειρεσίας Α.Ε.
Υπάρχει ήδη ένα εκτεταμένο Αρχείο Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς με βάση το οποίο εκτιμάται η πιθανότητα αθέτησης οικονομικής υποχρέωσης από τον οφειλέτη στους επόμενους 12 μήνες. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σύγχρονα μοντέλα στατιστικής ανάλυσης και βαθμολόγηση, με βάση τις προδιαγραφές και τις παραμέτρους που θέτει κάθε τράπεζα.
Η «μαύρη λίστα» του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, που έχει ταλαιπωρήσει χρόνια ολόκληρα τους επαγγελματίες και τους δανειολήπτες, καταχωρεί τα δεδομένα που αφορούν ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, αιτήσεις πτωχεύσεων, αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, κηρυχθείσες πτωχεύσεις, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων, προγράμματα πλειστηριασμών κινητών, καταγγελίες συμβάσεων καρτών, καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων καταναλωτικής πίστης και στεγαστικών δανείων, καθώς και διοικητικές κυρώσεις.

Συγκεκριμένα:

Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα καταγράφει και θα αναλύει τα εξής στοιχεία:
1. Τη φύση κάθε οφειλής.
2. Βασικούς όρους της οφειλής, όπως το αρχικό ύψος της, η διάρκεια αποπληρωμής και το επιτόκιο.
3. Στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο αριθμός βεβαίωσης.
4. Τις ασφάλειες της οφειλής.
5. Τις καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, το χρόνο των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής.
6. Τις ρυθμίσεις της οφειλής, καθώς και προτάσεις ενός μέρους για ρύθμιση, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από το άλλο μέρος.
7. Τις μεταβολές των προσώπων της οφειλής λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής.
8. Τις πληροφορίες για την πορεία της δικαστικής διεκδίκησης των οφειλών ή για την εξώδικη αμφισβήτησή τους.
9. Τα μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που ελήφθησαν, καθώς και την πορεία της δικαστικής τους προσβολής.
10. Την άσκηση ποινικής δίωξης ή την ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής των οφειλών.
11. Την πληροφόρηση για το αν το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα στοιχεία είναι άνεργος ή έχει πτωχεύσει ή έχει κηρυχθεί συγγνωστός και η απαλλαγή του από σχετικές κυρώσεις.
Επίσης, από το Σύστημα Υποθηκών/ Προσημειώσεων, στο οποίο καταχωρίζονται δεδομένα για υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες επί ακινήτων, αλλά και από το Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων, την καλούμενη και «λευκή λίστα», στο οποίο καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν ενήμερες οφειλές και οφειλές σε καθυστέρηση για δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, πιστωτικές κάρτες φυσικών προσώπων, χορηγήσεις προς επιχειρήσεις κ.λπ. Πέρα από αυτό, στοιχεία υποχρεούνται να παρέχουν στη νέα Αρχή, οι φορείς του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ΔΕΚΟ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), και οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες κ.ά.). Ωστόσο, η Αρχή θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με άλλους ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να της παρέχουν δεδομένα πιστοληπτικής πληροφόρησης ή ακόμη και πιστοληπτικές βαθμολογήσεις που παράγουν, καθώς και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν.
Με βάση τα δεδομένα από τις λίστες αυτές θα γίνεται βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψήφιου δανειολήπτη με μια κλίμακα.
Η βαθμολογία αυτή θα μπορεί να χορηγείται σε τρεις περιπτώσεις:
1. Ύστερα από αίτηση του ίδιου του ιδιώτη ή της επιχείρησης που αφορά η πιστοληπτική αξιολόγηση.
2. Αίτηση του δημοσίου ή χρηματοδοτικού φορέα που θέλει να συνάψει σύμβαση με τον ιδιώτη ή το δάνειο είτε είναι ήδη δανειστής του είτε θέλει να εγγυηθεί για οφειλή του.
3. Αίτηση ιδιωτικού φορέα που έχει συνάψει σύμβαση με την Αρχή.
Απαραίτητη προϋπόθεση στις δύο τελευταίες περιπτώσεις είναι να έχει συναινέσει το πρόσωπο ή η επιχείρηση για τους οποίους ζητείται η πιστοληπτική αξιολόγηση.
Ο «Λευκός ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» δεν θα είναι δωρεάν.
Για την πιστοποίηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης θα καταβάλλεται τέλος από τον αιτούντα.
Οι τράπεζες, με την σειρά τους, θα εντάσσουν τη βαθμολογία αυτή στα αντίστοιχα εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης και πιστοληπτικής διαβάθμισης που διαθέτουν ήδη, και με βάση και μια σειρά άλλων κριτηρίων, όπως για παράδειγμα το επάγγελμα του πελάτη και το εισόδημά του, θα λαμβάνουν την τελική απόφαση όχι μόνον για το εάν θα λάβει κάποιος δάνειο ή όχι, αλλά και με ποια τιμολόγηση.

Συντάκτης

Η βιογραφία του Κ. Μήτση