Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

H μείωση φόρων αλλάζει την αγορά των ακινήτων
Πώς θα δημιουργηθούν 32.000 θέσεις εργασίας την επόμενη διετία

Η μείωση της φορολογίας στην ακίνητη περιουσία, θα αναστήσει την αγορά της οικοδομής και την κατασκευαστική βιομηχανία Πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ συνδέει την υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας με τη μεγάλη κάμψη των τιμών.   Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ όχι μόνο θα οδηγούσε σε θετικό πρόσημο την καθαρή απόδοση μιας επένδυσης σε ακίνητο, που σήμερα είναι αρνητική, αλλά θα στήριζε και το ΑΕΠ. Σήμερα, εκτός από τον ΕΝΦΙΑ, επιβάλλεται συμπληρωματικό ς φό ρος επί συνό λου αστική ς περιουσί ας με αφορολό γητο ποσό 200.000 ευρώ για τα φυσικά πρό – σωπα με συντελεστή ένα τοις χιλίοις έως ένα τοις εκατό. Οι αναλυτές του ΙΟΒΕ προβλέπουν πως με την κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ «αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και ενισχύει την κατανάλωση», καθώς θα τονωθεί το ΑΕΠ με περίπου 1,35 δισ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2018-2022, με δημιουργία περίπου 32.000 θέσεων εργασίας ετησίως, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Προτείνεται, παράλληλα, να εξεταστεί η μείωση του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές (με άδεια οικοδομής από 1/1/2006) από 24% σε 13% (με διατήρηση του φόρου μεταβίβασης), με στόχο να τονωθούν οι νέες επενδύσεις. Σήμερα, οι νέες κατασκευές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, με αποτέλεσμα οι αγοραστές να στρέφονται προς παλαιότερες οικοδομές. Στη μελέτη επισημαίνεται πως η φορολογί α των ακινή των (φό ρος ιδιοκτησί ας) στην Ελλά δα, δημιουργεί σημαντικά προβλή ματα στην Οικονομί α και στον κλά δο των κατασκευώ ν. Γι’ αυτό η κατά ργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ δικαιολογεί ται από την υπερβολική φορολό γηση και τις στρεβλώ σεις που προκαλεί στις επενδυτικέ ς αποδό σεις σε σύ γκριση με εναλλακτικέ ς επενδύ σεις. Επιπλέον, η μεί ωση του ΦΠΑ στις νέ ες κατοικί ες, θα ά ρει μια σημαντική στρέ βλωση και θα αυξή σει τις επενδύ σεις σε κατοικί ες. Τα αποτελέ σματα θα «εί ναι θετικά για την ανά πτυξη, την απασχό ληση και τον κλά δο των Κατασκευώ ν, ενώ εκτιμά ται ό τι θα εί ναι δημοσιονομικά ουδέ τερα». Προτείνεται, επίσης, η ανά πτυξη συστή ματος αποτί μησης αξί ας ακινή των που θα ανταποκρί νεται στις εξελί ξεις στις αγορέ ς ακινή των, καθώς και μεί ωση του ύ ψους του κύ ριου φό ρου ιδιοκτησί ας ακινή των. Όπως επισημαίνουν στο ΙΟΒΕ, η συνολική επενδυτική δαπά νη για κατασκευαστικά έ ργα μειώ θηκε από 33,6 δισ. ευρώ το 2007 σε 9 δισ. το 2017 – βρί σκεται δηλαδή στο 1⁄4 του επιπέ δου του 2007. Ταυτόχρονα, οι ετή σιες επενδύ σεις σε κατοικί ες υποχώ ρησαν κατά 95,4% και διαμορφώ θηκαν το 2017 σε 1,1 δισ., έ ναντι 24,8 δισ. ευρώ το 2007. Επομέ νως, σχεδό ν το σύ νολο της πτώ σης των συνολικώ ν επενδύ σεων για κατασκευαστικά έ ργα οφεί λεται στη συρρί κνωση των επενδύ σεων σε κατοικί ες, καθώς το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) βρίσκεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Οι επενδύ σεις σε κατοικί ες αντιστοιχού σαν το 2017 στο 0,6% του ΑΕΠ έ ναντι 10,8% το 2007, ενώ οι επενδύ σεις σε λοιπέ ς κατασκευέ ς διαμορφώ θηκαν κοντά στο 2,0% το 2017, ό πως και το ΠΔΕ. Η αξί α των ακινή των αποτελεί το 82% της αξί ας του συνό λου των περιουσιακώ ν στοιχεί ων του διά μεσου νοικοκυριού στην Ελλά δα, και είναι η υψηλό τερη τιμή στην Ευρωζώ νη.

Έρχεται περικοπή 30% του ΕΝΦΙΑ και αναστολή ΦΠΑ για 3 χρόνια στην οικοδομή

Η πεθαμένη αγορά των αστικών ακινήτων στην Ελλάδα, προσδοκά το μήνυμα της Ανάστασης από την κυβέρνηση που θα επιλέξουν οι πολίτες. Μια τεράστια ανεκμετάλλευτη θαμμένη κάτω από φόρους και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις περιουσία πρέπει τώρα να κινητοποιηθεί, να ξαναπάρει τη θέση της στην πραγματική Οικονομία, να δημιουργήσει δουλειές και υπεραξίες. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας περίοπτη θέση έχει η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% μέσα στην επόμενη διετία. Η βαριά αναίτια φορολογία σκοτώνει την αξία των ακινήτων. Φόρος ιδιοκτησίας πρέπει να υπάρχει. Αλλά ο φόρος αυτός πρέπει να συμβαδίζει με τις πραγματικές αξίες των ακινήτων και να λειτουργεί ως κίνητρο για συναλλαγές και αξιοποίηση, όχι σαν εμπόδιο. Η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη ανακοινώσει ότι στο πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο -εκτός από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ- θα υπάρξουν ειδικές εκπτώσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων αλλά και συμψηφισμό με τιμολόγια στην Εφορία. Η Ν.Δ. έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αναστείλει για 3 χρόνια τον ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα, καθώς και το φόρο υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.

  • Τι αποκαλύπτουν οι δηλώσεις ενοικίων

    Όταν οι φόροι είναι υψηλοί οι φορολογούµενοι κρύβουν εισοδήµατα και δαπάνες. Όταν οι πολίτες κρύβουν τα εισοδήµατα αποφεύγουν τις οικονοµικές δραστηριότητες που προσφέρουν δουλειές, µισθούς και έσοδα στο ∆ηµόσιο…Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το επίδοµα ενοικίου αποκαλύπτει ξαφνικά και ανάγλυφα το πραγµατικό µέγεθος των εισοδηµάτων που οι Έλληνες δηλώνουν από τα ενοίκια. Αν οι φορολογικές δηλώσεις λένε την αλήθεια, οι ενοικιαστές ακινήτων εµφανίζονται πως επιβιώνουν µε λιγότερα από 200 ευρώ το µήνα. Περισσότερα από 1 εκατοµµύριο νοικοκυριά ζουν στο ενοίκιο.Οι ιδιοκτήτες των συγκεκριµένων ακινήτων εµφανίζονται ότι εισπράττουν κάτω από 2 δισ. ευρώ το χρόνο. Είναι αλήθεια ότι η πολύχρονη κρίση γκρέµισε τα ενοίκια. Η δραµατική αύξηση των φορολογικών συντελεστών των ενοικίων, που σήµερα φτάνουν µέχρι και το 45%, αλλά και η κατάργησης της έκπτωσης φόρου για τους ενοικιαστές πρώτης κατοικίας, οδηγούν τους πολίτες στο ψέµα. Ουδείς δηλώνει τα πραγµατικά ποσά στη φορολογική δήλωση. Από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα από ενοικιάσεις κατοικιών (χωρίς, δηλαδή, να προσµετρούνται τα εισοδήµατα από καταστήµατα κ.λπ.) ανέρχεται στα 2,8-2,9 δισ. ευρώ, µε το ποσό αυτό να µοιράζεται σε περίπου 860-870 χιλιάδες ιδιοκτήτες. Αν «αποµονωθεί» η ενοικίαση των διαµερισµάτων και των κατοικιών που χρησιµοποιούνται ως κύρια κατοικία, τότε το ποσό του συνολικού εισοδήµατος περιορίζεται κάτω από τα δύο δισ. ευρώ. ∆εδοµένου ότι ενοίκιο για την κύρια κατοικία τους πληρώνουν τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο νοικοκυριά, προκύπτει ετήσιο ποσό ενοικίου ανά νοικοκυριό της τάξεως των 2.000 ευρώ, δηλαδή λιγότερο από 200 ευρώ σε µηνιαία βάση. Ακόµη και εν µέσω κρίσης το ποσό αυτό δεν µπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, καθώς τουλάχιστον στα µεγάλα αστικά κέντρα οι µισθώσεις είναι πολύ µεγαλύτερες. Όµως, τα στοιχεία που αποτυπώνονται στις δηλώσεις επηρεάζονται κυρίως από το φαινόµενο της µερικής δήλωσης του µισθώµατος (δηλαδή, άλλο ποσό να καταβάλλεται πραγµατικά και άλλο να αποτυπώνεται στο µισθωτήριο).

Η δαμόκλειος σπάθη των κατασχέσεων

Ένα απλό χρέος 500 μόλις ευρώ είναι αρκετό για να προχωρήσει η Εφορία στη κατάσχεση του ακινήτου που ο ιδιοκτήτης του χρειάστηκε μια ζωή για να αποκτήσει. Ένας φορολογούμενος οφείλει στο Δημόσιο ένα ποσό άνω των 500 ευρώ (π.χ. ένα ποσό της τάξεως των 3.000 ευρώ) και δεν έχει καθόλου καταθέσεις στις τράπεζες, ούτε κάποια έσοδα ή εισοδήματα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν για να αποπληρωθεί η οφειλή του, τότε υπάρχει πιθανότητα να πληροφορηθεί ότι εκδόθηκε εντολή για κατάσχεση του σπιτιού του ή κάποιου άλλου ακινήτου που κατέχει. Η αρμόδια ΔΟΥ έχει δικαίωμα να δεσμεύσει και να κατάσχει ακίνητο ακόμη και για ένα σχετικά χαμηλό χρέος. Ο νόμος προβλέπει ότι για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 500 ευρώ δύνανται να επιβληθούν όλα τα εναλλακτικά αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχέσεων ακινήτων. Συνεπώς, ο κίνδυνος να μπλέξει σε περιπέτειες με την ακίνητη περιουσία του όποιος χρωστά πάνω από 500 ευρώ στο Δημόσιο και δεν τα ‘χει πληρώσει εμπρόθεσμα ή δεν τα έχει ρυθμίσει σε δόσεις είναι υπαρκτός, έστω και αν οι πιθανότητες να τον αντιμετωπίσει είναι πάρα πολύ μικρές. Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο η αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής Υπηρεσία (Ε.Μ.ΕΙΣ., Ελεγκτικό Κέντρο, ΔΟΥ ή Τελωνείο) έχει το δικαίωμα να κατάσχει τα ακόλουθα ποσά που τυχόν δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης: α) Από ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000 και έως 1.500 ευρώ το μήνα, επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ από ποσά άνω των 1.500 ευρώ το μήνα, επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού. β) Το ποσό οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ. γ) Το 1/5 των καταβαλλόμενων ημερομισθίων. δ) Το 1/2 του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα. ε) Έως και το 100% των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα. στ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως αποζημιώσεων (π.χ. για απόλυση του οφειλέτη από την εργασία ή για ζημιά που υπέστη κάποιο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο του κ.λπ.). ζ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων πραγμάτων. η) Ολόκληρα τα ποσά των οικογενειακών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ. Οι κατασχέσεις των παραπάνω ποσών επιτρέπεται να γίνονται πριν την καταβολή τους στους δικαιούχους-οφειλέτες του Δημοσίου, δηλαδή ενώ τα ποσά αυτά βρίσκονται ακόμη στα χέρια εκείνων που πρόκειται να τα καταβάλουν (στα χέρια τρίτων, δηλαδή στα χέρια των εργοδοτών αν πρόκειται για μισθούς ή των ασφαλιστικών ταμείων αν πρόκειται για συντάξεις ή άλλες παροχές ή στα χέρια των ενοικιαστών αν πρόκειται για ενοίκια ή στα χέρια των αγοραστών αν πρόκειται για ποσά από πωλήσεις, στα χέρια του ΟΠΕΚΑ αν πρόκειται για οικογενειακά επιδόματα κ.λπ.). Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμου χρέους προς το Δημόσιο άνω των 30 ευρώ, η αρμόδια ΔΟΥ έχει δικαίωμα να κατάσχει ποσά από τις καταθέσεις του οφειλέτη στις τράπεζες. Εξαιρούνται ορισμένα κοινωνικά επιδόματα, όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, το επίδομα θέρμανσης, η διατροφή ανηλίκου τέκνου και κάθε άλλο επίδομα που έχει χαρακτηριστεί ως «ακατάσχετο» από τη νομοθεσία που το προβλέπει.

Πώς οι φόροι σκοτώνουν τις αξίες

Οι γραφειοκράτες των δανειστών δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν µια τεράστια πηγή ασφαλών φορολογικών εσόδων στην ακίνητη περιουσία των Ελλήνων. Τα ακίνητα, λόγω της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της ανάγκης για αύξηση των φορολογικών εσόδων, αποτέλεσαν την ιδανικότερη και µονιµότερη πηγή εσόδων για τα δηµόσια ταµεία, µε όχηµα κυρίως τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος αποδίδει ετησίως 2,7 δισ. ευρώ. Μια έρευνα που διεξήγαγε ο ΟΟΣΑ (Οικονοµικός Οργανισµός Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για την περίοδο 2009-2018, αποκάλυψε ότι ενώ στις περισσότερες χώρεςµέλη του κατεγράφη µείωση ή σταθεροποίηση στην επιβαλλόµενη φορολογία στα ακίνητα και στη γη, στην Ελλάδα η φορολογία εκτινάχθηκε στα ύψη, καθώς τα έσοδα από 0,3% του ΑΕΠ το 2009, µια δεκαετία µετά (έτος 2018) έφτασαν στο 2,1% του ΑΕΠ, το οποίο µεταφράζεται σε ετήσια φορολογικά έσοδα ύψους 3,8 δισ. ευρώ και αύξηση 700%. Μετά από αυτή τη φορολογική «έκρηξη» η χώρα µας συγκαταλέγεται πλέον στις πιο ακριβές, φορολογικά, χώρες για τα ακίνητα και τη γη, και µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ καταλαµβάνει πλέον την 5η κατά σειρά θέση, µετά τον Καναδά ,το Ηνωµένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Από την άλλη, η επιβάρυνση, υψηλή η χαµηλή, επί των ακινήτων επηρεάζει σηµαντικά την αξία και τον όγκο των επενδύσεων σε µια χώρα, καθώς κάθε επιχείρηση καλείται να συνεισφέρει, σε ετήσια βάση, για κάθε επένδυση, υψηλούς η χαµηλούς φόρους για τα ακίνητα ή τα πάγια στοιχεία που διαθέτει. Σύµφωνα µε µελέτη της Tax Foundation, η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων στη χώρα µας για τα ακίνητα που διαθέτουν (πάγια στοιχεία κ.λπ.) διαµορφώνεται στο 1,5% του τζίρου τους, όταν στην Πορτογαλία αγγίζει το 0,5%, στο Βέλγιο το 0,7% και στη Γερµανία το 0,3%. Μάλιστα, οι επιβαλλόµενοι φόροι στις παραπάνω χώρες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Μοναδικές χώρες στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τη µελέτη της Tax Foundation, που επιβάλλουν υψηλότερη φορολογία στα ακίνητα των επιχειρήσεων από ό,τι η χώρα µας, είναι το Ηνωµένο Βασίλειο µε 2,5%, η Γαλλία µε 1,7% και η Πολωνία µε 1,6%.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα