Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Νέος νόμος για τις ανείσπρακτες οφειλές

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις «εισπράξιμες» και «μη εισπράξιμες» οφειλές προς τα δημόσια ταμεία ετοιμάζει η κυβέρνηση για να ξεκαθαρίσει το σκηνικό των δημοσιονομικών μεγεθών εν όψει των συναντήσεων με τους Θεσμούς τον Σεπτέμβριο. Μία από τις μεγάλες «μαύρες τρύπες» του προϋπολογισμού είναι η αδυναμία προσδιορισμού της πραγματικής διάστασης του προβλήματος «ανείσπρακτες οφειλές προς το Δημόσιο».  Κάθε νέος υπουργός Οικονομικών μόλις αναλάβει το χαρτοφυλάκιό του προσπαθεί να προσδιορίσει πόσα από το σύνολο των 104,35 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο είναι δυνατόν να ανακτηθούν.

Το νέο σύστημα χαρακτηρισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ως «ανεπίδεκτων είσπραξης» που θέλει να εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών, προβλέπει ότι το «εισπράξιμο» ληξιπρόθεσμο χρέος κάθε οφειλέτη θα προσδιορίζεται με βάση την πραγματική οικονομική του κατάσταση. Θα τεθούν νέα κριτήρια αξιολόγησης, ξεκινώντας από το ύψος των ετήσιων εισοδημάτων του και τη συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Αυτό σημαίνει ότι αν για παράδειγμα ένας φορολογούμενος χωρίς εισοδήματα έχει απλήρωτο χρέος ύψους 1 εκατ. ευρώ και εμφανίζεται να έχει στην κατοχή του ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 200.000 ευρώ, η «εισπράξιμη» οφειλή του θα προσαρμόζεται στο επίπεδο αξίας της ακίνητης περιουσίας του, δηλαδή στο ποσό των 200.000 ευρώ και το υπόλοιπο των 800.000 ευρώ θα θεωρείται ανεπίδεκτο είσπραξης και θα διαγράφεται. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχουν καταλήξει στο κοινό συμπέρασμα ότι το ύψος των «ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών» είναι, στην πραγματικότητα, πολύ μεγαλύτερο από τα 18 δισ. ευρώ που υπολογίζουν μέχρι σήμερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Aπό τα 104,35 δισ. ευρώ του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο τα 18 δισ. ευρώ θεωρούνται οριστικά και αμετάκλητα «ανεπίδεκτα είσπραξης». Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, για τα υπόλοιπα 86 δισ. ευρώ, τα οποία, με βάση τα ισχύοντα σήμερα δεδομένα θεωρούνται ακόμη «εισπράξιμα».

Πως (και γιατί δεν) διαγράφονται

Με βάση τη σημερινή διαδικασία χαρακτηρισμού των οφειλών ως «ανεπίδεκτων είσπραξης», στην έκθεση απολογισμού της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιτάχυνση της εκκαθάρισης των επί σειρά ετών σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Ο χαρακτηρισμός οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης γίνεται εφόσον πληρείται το σύνολο των αναφερόμενων στο νόμο προϋποθέσεων και τηρηθεί η ειδική διαδικασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 82 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Ειδικά για τις περιπτώσεις οφειλών μεγάλου ύψους (άνω του 1,5 εκατ. ευρώ) η απόφαση του διοικητή για τον χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και έπειτα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από ειδικά οριζόμενο για τον σκοπό αυτό ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί με βάση τεκμηριωμένη έκθεση ελέγχου ότι αποδεδειγμένα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον εντοπισμό πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων ή τυχόν άλλης πηγής εσόδων. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει, επίσης, ότι ο χαρακτηρισμός των οφειλών ως «ανεπίδεκτων είσπραξης» δεν συνεπάγεται και την οριστική διαγραφή τους. Το Δημόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του για την είσπραξη της οφειλής ή συμψηφισμού της και μετά την καταχώρησή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης., ενώ οφειλή που έχει καταχωρηθεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο. Με το χαρακτηρισμό των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης αναστέλλεται η παραγραφή τους για μία δεκαετία, ενώ επέρχονται άμεσα οι προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες για τον οφειλέτη και τα συνυπόχρεα πρόσωπα. ΑΠΟ ΤΑ 104,36 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ, ΜΟΝΟ ΤΑ 8,484 ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΑ √ 31,212 δισ. ευρώ θα μπορούσαν άνετα να χαρακτηριστούν από «ανεπίδεκτες είσπραξης» έως και «άκρως επισφαλείς απαιτήσεις του Δημοσίου», καθώς είναι χρέη πτωχών οφειλετών, χρέη φορολογουμένων με μηδενικά ή προσωρινά ΑΦΜ, οφειλές δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), και χρέη εταιριών υπό εκκαθάριση. √ 47,841 δισ. ευρώ είναι παλαιές έως πολύ παλαιές οφειλές που βεβαιώθηκαν πριν την 1η-1-2015. √ 9,589 δισ. ευρώ είναι βασικά ποσά χρεών άνω του 1,5 εκατ. ευρώ ανά οφειλέτη, τα οποία είναι επίσης δύσκολο να εισπραχθούν. √ 7,099 δισ. ευρώ προέρχονται από λοιπές εισφορές, πόροι υπέρ τρίτων, μισθώματα, υπηρεσίες, πρόστιμα του καταργηθέντος πλέον Κώδικα Βιβλίων. √112 εκατ. ευρώ είναι χρέη σε αναστολή είσπραξης και οφειλές χαρακτηρισμένες ως «ανεπίδεκτες είσπραξης». √28 εκατ. ευρώ είναι οφειλές εκτός προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, το πλέον εισπράξιμο τμήμα του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου των οφειλών προς το Δημόσιο ανέρχεται σε μόλις 8,484 δισ. ευρώ!

Συντάκτης

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα