Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Πότε συμφέρει η Ο.Ε., η ΕΠΕ, η ΙΚΕ, και η Α.Ε.

Στην Ελλάδα σήμερα, μία στις 4 νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται έχει τη μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας ΙΚΕ. Ακόμη και μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ από το εξωτερικό που λειτουργεί πολλά χρόνια στην Ελλάδα με δεκάδες καταστήματα, έχει τη μορφή ΙΚΕ. Ο λόγος είναι απλός: η ίδρυση μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας είναι απλή, γρήγορη, κοστίζει μόνο ένα παράβολο των 70 ευρώ, χρειάζεται μόνο 1 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, και, κυρίως, οι εταίροι της ΙΚΕ απαλλάσσονται από τις παράλογες εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές του Νόμου Κατρούγκαλου που με επιμέλεια εφαρμόζει η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Με το νέο ασφαλιστικό νόμο η ασφάλιση έχει μετατραπεί σε βαριά φορολογία. Στις ΙΚΕ, ωστόσο, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν υπολογίζονται επί των κερδών όπως στις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις, επομένως το κίνητρο είναι σοβαρό.
Υπάρχουν, όμως, και άλλες επιλογές. Μια εταιρία μπορεί να είναι Ανώνυμη, Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Αφανής, Περιορισμένης Ευθύνης, και, φυσικά, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία. Στην Ελλάδα σήμερα, οι νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 32% επιλέγουν τη μορφή της Ομόρρυθμης Εταιρίας, Ο.Ε., και ακολουθούν οι Ε.Ε. με 15%, οι ΕΠΕ με 8%, και οι Α.Ε. με 6%.

Η «ΒτΚ» ζήτησε από τη γνωστή δικηγόρο Σοφία Τσιπσέ να μας εξηγήσει τις διαφορετικές επιλογές κάθε νέου επιχειρηματία. Η κ. Τσιπσέ μάς εξήγησε ότι οι εμπορικές εταιρίες διαχωρίζονται σε:
α) προσωπικές, και
β) κεφαλαιουχικές.

Κύριο χαρακτηριστικό των προσωπικών εταιριών είναι πως η λειτουργία τους στηρίζεται και καθορίζεται από τα πρόσωπα τα οποία τη λειτουργούν. Εταιρίες αυτής της μορφής είναι η Ομόρρυθμη Εταιρία, η Ετερρόρυθμη Εταιρία, η Αφανής Εταιρία.
Οι κεφαλαιουχικές εταιρίες έχουν ως κύριο και βασικό χαρακτηριστικό τους τη συγκέντρωση κεφαλαίου. Εταιρίες αυτής της μορφής είναι η Ανώνυμη Εταιρία, η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, βασικά χαρακτηριστικά των οποίων θα αναλυθούν κατωτέρω.
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: πέρα από τις εμπορικές εταιρίες υπάρχει και η λεγόμενη αστική εταιρία. Για να ιδρυθεί μια αστική εταιρία χρειάζεται να υπάρχουν τουλάχιστον δύο συμβαλλόμενοι, οι οποίοι καλούνται με κοινές εισφορές να επιτύχουν τον κοινό τους σκοπό που θα καθορίσουν. Καταρτίζεται με μια απλή σύμβαση, η οποία μπορεί να έχει και τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού, στο οποίο, όμως, θα πρέπει να ορίζονται με καθαρότητα και σαφήνεια οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμπραξης αυτής. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της λειτουργίας της, καθώς και της λύσης της ορίζονται στον Α.Κ., άρθρα 741 και επόμενα. Είναι μια ευέλικτη μορφή εταιρίας, καθότι δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί κάποιος επίσημος τύπος (π.χ. συμβολαιογράφος) για την ίδρυσή της, και δεν απαιτείται κάποιο ποσό ως κεφάλαιο. Η ευθύνη της εκπροσώπησης και της διαχείρισής της βαρύνει τους εταίρους, οι οποίοι ευθύνονται απεριόριστα για τις τυχόν ζημίες.

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: σε αυτή τη μορφή εταιρίας δεν απαιτείται να υπάρχει κάποιο κεφάλαιο για τη ίδρυσή της. Δύναται να ιδρυθεί εφόσον υπάρχει η σύμπραξη δύο ή περισσότερων εταίρων. Δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί κάποιος ειδικός τύπος συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη σύστασή της, αρκεί και ένα ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο θα προβλέπονται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της. Οι εταίροι εκπροσωπούν την εταιρία στους τρίτους και είναι οι διαχειριστές αυτής. Η διαφορά σε σχέση με άλλες μορφές εταιριών είναι ότι στην ομόρρυθμη εταιρία οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις ζημίες της εταιρίας, ακόμα και με την αστική τους περιουσία. Με την καταχώρισή της στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του αρμόδιου επιμελητηρίου, αποκτάται νομική προσωπικότητα. Να σημειωθεί, επιπλέον, ότι σε όλα τα είδη προσωπικών εταιριών οι συμβαλλόμενοι απευθύνονται στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (στα οικεία επιμελητήρια), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιότητας.

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: εταιρία με νομική προσωπικότητα, και που σύμφωνα με τον αναθεωρημένο νόμο 4072/2012, άρθρο 271 παρ. 1, για τα χρέη της εταιρίας ένας εταίρος ευθύνεται περιορισμένα, μέχρι το ποσό της εισφοράς του, ο οποίος εταίρος ονομάζεται «ετερόρρυθμος» και ένας ή περισσότεροι άλλοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον και με την αστική τους περιουσία, οι οποίοι αποτελούν τους «ομόρρυθμους» εταίρους της συγκεκριμένης μορφής εταιρίας. Αυτές οι δύο κατηγορίες εταίρων ήταν και ο λόγος της ονομασίας αυτής της εταιρίας ως ετερό-ρυθμης (διαφορετικό ρυθμό – ύπαρξη και συνύπαρξη δύο κατηγοριών εταίρων). Κατά τα λοιπά, ισχύουν ό,τι ισχύει στην ομόρρυθμη εταιρία όσον αφορά το κεφάλαιο, τη σύσταση, τη λύση της. Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση που στην επωνυμία μπει ονομασία του ετερόρρυθμου εταίρου, αυτός ευθύνεται ως ομόρρυθμος, ήτοι απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα χρέη της εταιρίας.

ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ: το συγκεκριμένο είδος εταιρίας αποτελείται από έναν εταίρο που είναι «εμφανής», στο όνομα του οποίου λειτουργεί προς τα έξω η εταιρία. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι αφανείς, αλλά με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο δεν δημοσιοποιείται. Αφανείς εταίροι και εμφανής εταίρος ρυθμίζουν τους σκοπούς και τα οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητας της εταιρίας. Δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στα ΓΕΜΗ. Η σύμβαση των εταίρων που ρυθμίζει όλες τις διαδικασίες γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό και έχει ισχύ μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Η εκπροσώπησή της προς τους τρίτους γίνεται από τον εμφανή εταίρο, ως εκπρόσωπος των αφανών συνεταίρων του. Οι συμβαλλόμενοι εταίροι έχουν κατά τα λοιπά όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων μιας προσωπικής εταιρίας. Η συμμετοχή του αφανούς εταίρου στα κέρδη και στις ζημίες ορίζεται από το νόμο, όμως δύναται να εξειδικεύονται τα ποσοστά και λοιπές προϋποθέσεις και στο ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της εταιρίας.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: η πιο δημοφιλής εταιρία, από την άποψη ότι είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. Η Α.Ε. είναι κεφαλαιουχική εταιρία που οι εταίροι της – μέτοχοι δεν ευθύνονται, αντιθέτως η ευθύνη για τυχόν ζημία βαρύνει μόνο την εταιρία. Έχει νομική προσωπικότητα, εγγράφεται σε ΓΕΜΗ. Η ονομασία της ως «ανώνυμη» προέρχεται από τη νομοθεσία, που δεν επέτρεπε στην επωνυμία της εταιρίας να φαίνεται, να δηλώνεται, να υπονοείται το επώνυμο κάποιου εταίρου. Λόγω του μεγάλου όγκου Α.Ε. και λόγω του οικονομικού ρόλου που αυτές διαδραματίζουν, τίθενται σε κρατική εποπτεία κατά τη σύσταση και κατά τη λειτουργία τους. To γεγονός ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία συνεπάγεται πως είναι απαραίτητο για την ίδρυσή της κεφάλαιο – το οποίο διαιρείται σε μετοχές. Δεν μπορεί το ιδρυτικό κεφάλαιο να είναι μικρότερο από 24.000 ευρώ. Το καταστατικό της εταιρίας είναι αναγκαίο να ορίζει τις διαδικασίες συγκρότησης και τις λειτουργίες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και από ποια άτομα θα απαρτίζεται. Το εν λόγω καταστατικό συντάσσεται σε συμβολαιογράφο.

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης: είναι εμπορική εταιρία, κεφαλαιουχική, με απαραίτητο ιδρυτικό κεφάλαιο το ποσό των 2.400 ευρώ. Έχει νομική προσωπικότητα και καταχωρείται στο μητρώο ΓΕΜΗ. Το εταιρικό κεφάλαιο χωρίζεται σε ισόποσα εταιρικά μερίδια, τα οποία συνιστούν και τη συμμετοχή του κάθε εταίρου στην εταιρία. Η αξία των μεριδίων, οι διαχειριστές της εταιρίας, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των διαχειριστών ορίζονται ρητά στο καταστατικό της εταιρίας. Το καταστατικό της εταιρίας συντάσσεται σε συμβολαιογράφο.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ): είναι και αυτή εμπορική, κεφαλαιουχική. Έχει νομική προσωπικότητα και καταχωρείται στο μητρώο ΓΕΜΗ. Οι εταίροι καταβάλλουν εισφορές, λαμβάνουν αντιστοίχως εταιρικά μερίδια, σύμφωνα με τις καταβολές τους. Οι εταίροι ευθύνονται όχι απεριόριστα, αλλά μέχρι το ύψος των εισφορών τους. Δεν προαπαιτείται για τη σύστασή της συγκεκριμένο ιδρυτικό εταιρικό κεφάλαιο.

Πώς φορολογούνται

Για όλα τα είδη των επιχειρήσεων πέραν της ατομικής, υπάρχει ο λεγόμενος εταιρικός φόρος, που ανέρχεται στα 29% επί των κερδών. Για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α.Ε.) υπάρχει ο φόρος σε μερίσματα, που ανέρχεται στο 15% επί των μερισμάτων. Για τις προσωπικές εταιρίες, καθότι δεν υπάρχουν μερίσματα, δεν προβλέπεται αντίστοιχος φόρος. Για όλες τις επιχειρήσεις –προσωπικές και κεφαλαιουχικές– υπάρχει το τέλος επιτηδεύματος, που ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ, εκτός από την ατομική, όπου εκεί ανέρχεται στα 650 ευρώ.

 

Συντάκτης

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα