Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Τον Αύγουστο θα καταβληθούν οι συντάξεις χηρείας

Eπανέρχεται η σύνταξη χηρείας στις περιπτώσεις εκείνες που διακόπηκε μετά τις 17 Μαΐου 2019, γιατί με βάση το προηγούμενο καθεστώς αυτή καταργούνταν εάν ο/η έμμεσος δικαιούχος ήταν κάτω των 58 ετών, άρα ήταν κάτω των 55 όταν προ 3ετίας απεβίωσε ο άμεσος ασφαλισμένος. Με εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τίθεται σε εφαρμογή το νέο θεσμικό πλαίσιο (ψηφίστηκε από την προηγούμενη Βουλή στα μέσα Μαΐου), με το οποίο διορθώνονται οι αδικίες του Νόμου 3487/16, γνωστού και ως Νόμου Κατρούγκαλου. Ταυτόχρονα, αναπροσαρμόζονται περί τις 50.000 συντάξεις χηρείας που είχαν περιοριστεί στο 50% της σύνταξης του θανόντος, και μάλιστα μετά τον επανακαθορισμό τους. Κατά συνέπεια, οι συντάξεις χηρείας της τελευταίας 3ετίας, σε πολλές περιπτώσεις ήταν μειωμένες έως και 44% εν σχέσει με όσες είχαν εκδοθεί έως τις 16/5/2016. Να σημειωθεί ότι με τον προ 3ετίας νόμο οι συντάξεις χηρείας περιορίζονται στο 50% της σύνταξης του θανόντος, αφού αυτή επανακαθοριζόταν με τα νέα μειωμένα ποσοστά του Νόμου Κατρούγκαλου και καταργούνταν εάν ο επιζών των συζύγων ήταν κάτω των 55 ετών κατά την ημέρα του θανάτου. Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εργασίας καταβάλλει προσπάθειες όπως καταβληθούν οι συντάξεις χηρείας με τις αποδοχές Αυγούστου, στα τέλη του τρέχοντος μηνός.

  • Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας1 Καταργείται το όριο ηλικίας που απαιτούνταν από το άρθρο 12 του Ν. 4387/2016 προκειμένου ο επιζών (ή όποιος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη θανάτου και μετά την πρώτη τριετία. Επομένως, από 17.5.2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 19) ο επιζών σύζυγος/μέρος συμφώνου συμβίωσης συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη λόγω θανάτου ανεξάρτητα από την ηλικία του. 2 Επανακαθορίζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 19 του Ν. 4611/2019 (δηλαδή από 17.5.2019) το δικαιούμενο ποσοστό σύνταξης λόγω θανάτου για τον επιζώντα σύζυγο/ μέρος συμφώνου συμβίωσης στο 70% της σύνταξης που εδικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος ή ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος. Αναλυτικά, ο υπολογισμός του νέου ποσού του επιζώντα συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης έχει ως εξής: α) Εάν υπάρχει μόνο επιζών ή μέρος που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης το 70%. Εάν ο γάμος/σύμφωνο συμβίωσης έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος, και η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντα και του συζύγου -αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου/συμφώνου συμβίωσης- είναι μεγαλύτερη των 10 ετών, το ποσοστό για κάθε πλήρες έτος διαφοράς μειώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α της παρ. 4Α του αρ. 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει. β) Εάν υπάρχει εκτός από τον επιζώντα, και διαζευγμένος (με 10ετή γάμο) το ποσοστό του διαζευγμένου ορίζεται στο 25% του ποσού που δικαιούται ο επιζών σύζυγος, ήτοι 17,5% του ποσού της σύνταξης που εδικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος ή ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος. Σε αυτή την περίπτωση, τα ποσοστά που δικαιούνται ο επιζών και ο διαζευγμένος σύζυγος ανακαθορίζονται με βάση τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 4Α του αρ. 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει. γ) Εάν ο θανών καταλείπει ένα τέκνο, αυτό λαμβάνει το 25% του ποσού της σύνταξής του. Εάν το τέκνο είναι αμφιτεροπλεύρως ορφανό και δεν δικαιούται σύνταξη από τους δύο γονείς, τότε λαμβάνει ποσοστό 50%. Εάν ο θανών καταλείπει περισσότερα του ενός τέκνα, τότε: Ι) Εάν υπάρχει επιζών σύζυγος ή/και διαζευγμένος, στα τέκνα θα επιμεριστεί ισόποσα το ποσοστό σύνταξης που απομένει μετά την αφαίρεση από το 100% της σύνταξης του θανόντος του ποσοστού 70% που δικαιούται ο επιζών ή/και ο διαζευγμένος (δηλαδή στα τέκνα επιμερίζεται το 30%). ΙΙ) Εάν δεν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα πρόσωπα εκτός των τέκνων, τότε έκαστο θα λάβει το 25% του ποσού της σύνταξης, αρκεί το άθροισμα των ποσοστών τους να μην υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος, οπότε και τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να επανακαθοριστούν αναλογικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4Β του αρ. 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει. Εξυπακούεται ότι σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν οι διατάξεις του αρ.1 του Ν. 4499/2017 περί κατωτάτων ορίων, δηλαδή 260 ευρώ μεικτά ανά παροχή τόσο για τη σύζυγο έως δύο τέκνα. Σε περίπτωση εργασίας ή αυτοαπασχόλησης του δικαιούχου μετά την 3ετία δίνεται το πενήντα (50%) της σύνταξης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των κατωτάτων ορίων (360 ευρώ).

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΗΡΕΙΑΣ Εθνική σύνταξη: 384,00€ x 70% = 268,80 € Ανταποδοτική σύνταξη του N. 4611/2019: 431,20 € Συνολική σύνταξη: 700,00 €.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα