Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Συνεχίζει την προσπάθειά της να αξιοποιήσει τη θέση της στην αγορά

Κερδοφορία παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς,   το α’  εξάμηνο του 2019 εμφανίζοντας   καθαρά κέρδη 38 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ το β’ 3μηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 19 εκατ. ευρώ , με την τράπεζα να καταγράφει το 4ο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο .«Το πρώτο εξάμηνο του 2019 επέφερε σημαντικές εξελίξεις για την Τράπεζα Πειραιώς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου, σημειώνοντας πως «Η Τράπεζα προχώρησε σε δύο συναλλαγές-ορόσημα: την έκδοση χρεογράφων Tier 2, την πρώτη από ελληνική τράπεζα κατά την τελευταία δεκαετία, και τη στρατηγική συνεργασία με την Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ.

Συνεχίζει να βελτιστοποιείται η σύνθεση του ισολογισμού

Στο τέλος Ιουνίου 2019, ο pro-forma δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανήλθε σε 15,7%, και σε 13,0% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία κεφαλαίων με οργανικά μέσα, ενώ συνεχίζουμε να βελτιστοποιούμε τη σύνθεση του ισολογισμού της Τράπεζας. Η Τράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, συνεχίζει την προσπάθειά της να αξιοποιήσει τη θέση της στην αγορά, όπως καταδεικνύει σειρά χρηματοοικονομικών δεικτών. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018, με σχεδόν το 90% των εισροών να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Η Τράπεζα έφθασε σχεδόν το 100% στο δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2019. Παράλληλα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 85% από 94% πριν ένα χρόνο.

Σε πορεία επίτευξης του στόχου για νέα δάνεια ύψους 4 δισ. ευρώ το 2019

Όσον αφορά στα νέα δάνεια, το πρώτο εξάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν 1,8 δισ. ευρώ και η Τράπεζα είναι σε πορεία επίτευξης του στόχου για νέα δάνεια ύψους 4 δισ. ευρώ το 2019, από 3,1δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η ζήτηση από αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας επιταχύνεται, καθώς η οικονομία συνεχίζει την πορεία αποκατάστασής της, οπότε και η πιστωτική     επέκταση αναμένεται να ενισχυθεί μαζί με τη συνολική ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αναφορικά με την κερδοφορία, τα καθαρά έσοδα από τόκους το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν 2% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5%. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 7% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Οι προβλέψεις μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο 2019 λόγω των βελτιωμένων προοπτικών για τα ΜΕΑ. Τα κέρδη προ φόρων σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκαν στα 73 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 από 33εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 38 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Αισιοδοξία  για τις μελλοντικές επιδόσεις της Τράπεζας

Η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού είναι σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο μείωσης των ΜΕΑ κατά 3,5 δισ. ευρώ το 2019. Τα ΜΕΑ μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 αποκλειστικά μέσω οργανικών ενεργειών. Η Τράπεζα προετοιμάζεται για πωλήσεις ΜΕΑ ύψους 4,5 δισ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο 2019 και το 2020, οπότε και θα προχωρήσουμε     στην πρώτη τιτλοποίηση ΜΕΑ ποσού πάνω από 2 δισ. ευρώ Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και των τιμών των ακινήτων, το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, καθώς και η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αναμένεται ότι θα τονώσουν τις επενδύσεις και την απασχόληση. Οι θετικές αυτές προοπτικές θα αντικατοπτρισθούν στον προϋπολογισμό μας για το 2020, για τον οποίο έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Είμαστε αισιόδοξοι για τις μελλοντικές επιδόσεις της Τράπεζας, αξιοποιώντας ευκαιρίες ώστε να ξεπεράσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει»

Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων  417 εκατ. ευρώ

Πιο αναλυτικά, η Τράπεζα εμφάνισε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων  417 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση, καθαρά έσοδα τόκων 719 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση, καθαρά έσοδα προμηθειών 146εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα  ανήλθαν στα 476εκατ. ευρώ,, παρουσιάζοντας μείωση 7% σε ετήσια βάση
Παράλληλα, παρουσιάζει έξοδο προβλέψεων στα 332εκατ. ευρώ, ή 174μ.β., εντός των εκτιμήσεων, επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων στα 73εκατ. ευρώ, από 33εκατ. ευρώ, το 1ο 6μηνο 2018, ενώ οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ, το 1ο 6μηνο 2019, με στόχο για 4 δισ. ευρώ, το 2019. Ταυτοχρόνως, το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα 24,4δισ. ευρώ,   ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν στα 44,9δισ., ευρώ,   παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε ετήσια βάση.

Υλοποιείται η μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Μάλιστα, η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς υλοποιείται η μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 1,2δισ. ευρώ, από οργανικές κινήσεις κατά το 1ο 6μηνο 2019 με βελτιούμενη τάση στις αθετήσεις και επανα-αθετήσεις υποχρεώσεων και σταθερή τάση στις αναδιαρθρώσεις και εισπράξεις. Ειδικότερα,  η μείωση ΜΕΑ κατά 3,3δισ. σε ετήσια βάση και πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΑ 0,7δισ. ευρώ, μεικτής λογιστικής αξίας προς άμεση ολοκλήρωση – συνολικό ύψος χαρτοφυλακίων προς πώληση στα 4,5δισ. ευρώ, (2ο 6μηνο 2019 έως 2020), ενώ σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου 2019 για μείωση των MEA κατά 3,5 δισ. ευρώ, με τον  συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας  να φτάνει το 15,7%.

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα