Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

ALPHA BANK : Ποιοτική βελτίωση του Ενεργητικού

Στα 53,4 εκατ. ευρώ , ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους για την Alpha Bank, το εννεάμηνο του 2018, έναντι 85,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, ενώ τα κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 163,4 εκατ. ευρώ.

«Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, συνεχίσθηκε η ποιοτική βελτίωση του Ενεργητικού της Τραπέζης μέσω της περαιτέρω μειώσεως των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, και παράλληλα προσφέραμε περισσότερες λύσεις στους Πελάτες μας για την αναδιάρθρωση των δανείων τους», δήλωσε , την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου , σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης, προσθέτοντας «Η Τράπεζα συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, με την αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητος της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ παραμένει η ισχυρότερη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Προσήλωση στη βελτίωση της κερδοφορίας

Η λειτουργική κερδοφορία επέδειξε αντοχή, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στο Καθαρό Έσοδο Τόκων λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, ενισχύθηκε όμως από τα κέρδη του χαρτοφυλακίου ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου, η οποία έχει επηρεασθεί από το υψηλό επίπεδο προβλέψεων, και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους Μετόχους μας» Πιο αναλυτικά, ο Φόρος Εισοδήματος για τον Όμιλο ανήλθε σε 110,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018, επηρεασμένος από υψηλότερα φορολογητέα κέρδη, με το Καθαρό Έσοδο Τόκων, να ανέχεται στα 1,329 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 9,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.

Βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου

Στα αποτελέσματα καταγράφεται επίσης, ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,3%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα, παρατηρείται περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 4,4 δισ. ευρώ και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά 3,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ο Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα ανήλθε σε 49,5% έναντι 53,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.
Ταυτοχρόνως , καταγράφεται συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε 38,6 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, αυξημένα κατά 1,5 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Τον Νοέμβριο 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 0,4 δισ. ευρώ.

Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 106% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 έναντι 129% τον Σεπτέμβριο 2017. Επίσης παρατηρείται σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 6,3 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους. Τον Νοέμβριο 2018, η χρηματοδότηση που αντλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρήθηκε στα 3,1 δισ. ευρώ ενώ η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε περαιτέρω σε 0,8 δισ. από 8,4 δισ. ευρώ   στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.

Αυξήθηκε κατά 16,1%, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων

Όσον αφορά τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων, αυτά ανήλθαν στα 134,8 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη το εννεάμηνο 2018, να φτάνουν τα 398,4 εκατ. ευρώ . Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 16,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1,2 δισ. ευρώ, το εννεάμηνο 2018, ενισχυμένο από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Τέλος οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν στα 944,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 229 μονάδες βάσεως, έναντι 761,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα