Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,  που είναι καλυμμένα με προβλέψεις κατά 60% και θα απομείνουν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής του Galaxy και της Cepal, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης κατά την ενημέρωση των αναλυτών.

«Στην τιτλοποίηση των 10,8 δις ευρώ, με το  πακέτο Galaxy, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το προβληματικό κομμάτι του δανειακού χαρτοφυλακίου της Alpha Bank», είπε  ο κ. Ψάλτης

Για να  προσθέσει : «Αυτό κάνει τη διαχείριση του εναπομείναντος κομματιού των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πιο εύκολα διαχειρίσιμο, με κινήσεις οργανικές και όχι μόνο.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η τράπεζα θα είναι πιο δυνατή κεφαλαιακά, με ισχυρές προβλέψεις επί του προβληματικού χαρτοφυλακίου και το μείγμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που θα απομείνουν είναι καλύτερο».

Νωρίτερα, ο CEO της τράπεζας, σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη εννεανήνου,  είχε δηλώσει ότι «Παρά την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, λάβαμε δύο δεσμευτικές προσφορές από διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους, ενώ πρόσφατα καταλήξαμε στον προτιμητέο επενδυτή, με στόχο την ολοκλήρωση της συμφωνίας εντός του τρέχοντος έτους.

Η αντιμετώπιση της κληρονομιάς του παρελθόντος αλλάζει ριζικά την εικόνα του ισολογισμού μας, καθώς τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα θα μειωθούν κατά 62% σε  4,8 δισ. ευρώ, εντός του κεφαλαιακού πλαισίου που είχαμε προϋπολογίσει.

Το πρόγραμμα λειτουργικού και ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς εξακολουθούμε να παρέχουμε έμπρακτη στήριξη στους Πελάτες μας.

Το επιβεβαιώνουν η αναστολή καταβολής εξυπηρετούμενων οφειλών ύψους  4,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα καθώς και οι νέες χορηγήσεις ύψους  4,6 δισ. ευρώ , στις οποίες προχωρήσαμε από την αρχή του έτους έως τον Οκτώβριο.

Η ισχυρή ρευστότητα και η κεφαλαιακή μας επάρκεια, με τον δείκτη CAD σταθερά στο 18,3%, αποτελούν το θεμέλιο ώστε να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο υποστήριξης της προσπάθειας των Πελατών μας για έγκαιρη επιστροφή στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα.

Στο εννεάμηνο του έτους, επιτύχαμε αύξηση του Κύριου Αποτελέσματος προ Προβλέψεων κατά 4% σε ετήσια βάση, παραμένοντας προσηλωμένοι στον περιορισμό του λειτουργικού μας κόστους.

Η ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων της Τράπεζας, μας επιτρέπει αφενός να απορροφήσουμε τις Ζημίες Απομείωσης για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ύψους  737 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 40% σχετίζεται με την πανδημική κρίση, αφετέρου δε να επιτύχουμε ετήσια αύξηση 42% στα Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε  130 εκατ. ευρώ»

Πιο αναλυτικά, η τράπεζα εμφάνισε Ισχυρό Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ύψους 656,9 εκατ. ευρώ  το εννεάμηνο 2020, ενισχυμένο κατά 3,6% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικής κύριας λειτουργικής κερδοφορίας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 892,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, αυξημένο κατά 1,5% σε ετήσια βάση και αντιστοιχεί σε 3%, ως ποσοστό των υπολοίπων δανείων, προσαρμοσμένο σε ετήσια βάση, επιτρέποντας την απορρόφηση των ζημιών απομείωσης το εννεάμηνο 2020.

Το εννεάμηνο 2020, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 736,6 εκατ. ευρώ ή 2,5% επί του μέσου όρου δανείων, έναντι 750 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους 287 εκατ. ευρώ, που σχετίζονται κυρίως με την επίπτωση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.

Ειδικότερα, ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 18,3%, αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους 3,41δισ. ευρώ  έναντι του ελάχιστα απαιτούμενου ποσοστού (OCR).

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 7,8 δισ. ευρώ, ενώ ο Δείκτης Μόχλευσης διαμορφώθηκε σε 12,4% έναντι 11,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Αύξηση των καταθέσεων σε επίπεδο Ομίλου κατά 1,3 δισ. ευρώτο εννεάμηνο 2020.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και μειώθηκε σε 96% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 έναντι 100% το προηγούμενο έτος, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 118,3%.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) παρέμεινε σε  11,9 δισ. ευρώ , επιτρέποντας τη σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα ανήλθαν σε 18,3 δισ. ευρώ, σταθερά σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που οφείλεται στην προσωρινή διακοπή ρευστοποιήσεων, τη μείωση της αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings), και την περιορισμένη δραστηριότητα αποπληρωμών λόγω του Covid-19.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στον Όμιλο μειώθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.