Αντικειμενικές αξίες: Ποιοι παράγοντες θα λαμβάνονται υπόψιν | 4871658 scaled

Αλλαγές τόσο στον τρόπο που υπολογίζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, όσο στο ποιοι θα εισηγούνται τις αναπροσαρμογές προωθεί η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με διάταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, στον προσδιορισμό των τιμών εκκίνησης θα λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων. Ως τέτοιοι λογίζονται η ποιότητα κατασκευής, η παλαιότητα, η θέση στο οικοδομικό τετράγωνο (ή στον όροφο της πολυκατοικίας για περιπτώσεις διαμερισμάτων), η εμπορικότητα του δρόμου, η ύπαρξη παταριού ή υπογείου για τα καταστήματα και η

καλλιεργητική αξία, τουριστική ή παραθεριστική σημασία για τα αγροτεμάχια.

Σε ότι αφορά τους υπεύθυνους για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών, το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση τόσο των περιφερειακών επιτροπών και της ειδικής τριμελής επιτροπής, που είχαν μέχρι τώρα αυτό τον ρόλο.

Στην θέση τους θα δημιουργηθεί νέα επιτροπή που θα αποτελείται από τον γενικό γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών ως πρόεδρο και θα έχει μέλη τον γενικό γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, τον γενικό γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), τον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της γενικής γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών και δύο εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τον υπουργό Οικονομικών. Έργο της νέας επιτροπής θα είναι η εισήγηση προς τον υπουργό Οικονομικών σχετικά με τη διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης.

Το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της γενικής γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών εισηγείται προς την Επιτροπή τη διαμόρφωση των ζωνών και τους συντελεστές αυξομείωσης των τιμών (συμμετέχουν σ’ αυτή μεταξύ άλλων και δύο εμπειρογνώμονες) για τη σύνταξη εισήγησης για τη διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης, που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Μέχρι τώρα τον συγκεκριμένο ρόλο έπαιζαν οι εξαμελείς επιτροπές της κάθε περιφερειακής ενότητας.

Επίσης συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου με αρμοδιότητα τον έλεγχο των εισηγήσεων, που υποβάλλουν οι πιστοποιημένοι εκτιμητές, και την εισήγηση στον υπουργό Οικονομικών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης. Σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού τιμών εκκίνησης, η εν λόγω Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί στον υπουργό Οικονομικών την ανάθεση σύνταξης εισήγησης σε πιστοποιημένο εκτιμητή που θα αμείβεται για την διεκπεραίωση του συγκεκριμένου έργου.