Ελλάδα

Προσωπικός Βοηθός ΑμΕΑ και «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Τα νέα κοινωνικά προγράμματα

Στη 2ετή πιλοτική εφαρμογή θα ενταχθούν 2.000 ωφελούμενοι

ma

Κοντά στα Άτομα με Αναπηρία θα βρίσκεται ο Προσωπικός τους Βοηθός από το 2022. Το κοινωνικό κράτος διευρύνεται και η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας θεσπίζει τον Προσωπικό Βοηθό για τα ΑμΕΑ, ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας και του τόπου διαβίωσής τους. Στόχος του καινοτόμου προγράμματος είναι αφενός να ενισχύσει την ικανότητα των Ατόμων με Αναπηρία για ανεξάρτητη διαβίωση και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία ως εργαζόμενοι και ως απλοί πολίτες, και αφετέρου να διευκολύνει και τις οικογένειές τους.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, θα εφαρμοστεί πιλοτικά για δύο χρόνια και θα ενταχθούν σε αυτό 2.000 ωφελούμενοι.

Οι επιλέξιμοι ωφελούμενοι, κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, θα είναι άτομα ηλικίας 16 έως 65 ετών με πιστοποιημένη αναπηρία (κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή). Θα προκύψουν κατόπιν επιλογής αντιπροσωπευτικού δείγματος μεταξύ των αιτούντων, στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων. Για τον σκοπό αυτό, θα ληφθούν υπόψη ιδίως τα εξής: είδος αναπηρίας, ηλικιακή ομάδα, φύλο, καθεστώς απασχόλησης ή μη, περιοχή διαβίωσης, σύνθεση/είδος νοικοκυριού. Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

Η εκτίμηση της ανάγκης παροχής Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία θα γίνεται από ειδικές επιτροπές αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω επιτροπές θα αξιολογούν, με βάση τη δυνατότητα αυτοφροντίδας, αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας και γνωστικής αντίληψης των αιτούντων, την ανάγκη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα παροχής Προσωπικού Βοηθού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες και συνθήκες ζωής αυτών. Σημειώνεται ότι το Άτομο με Αναπηρία στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού μπορεί να λαμβάνει την υπηρεσία είτε απευθείας είτε μέσω τρίτου παρόχου.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν διασφαλιστεί πόροι ύψους 42 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και 320 εκατ. ευρώ για τη μετέπειτα καθολική πανελλαδική εφαρμογή του. Όλα τα Άτομα με Αναπηρία, ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας, θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Προσωπικού Βοηθού, χωρίς να στερούνται καμία άλλη παροχή ή υπηρεσία που ήδη λαμβάνουν.

Η υπηρεσία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης για τα Άτομα με Αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και των οικογενειών τους, συνδέεται με το δικαίωμά τους να εντάσσονται ομαλά στην κοινωνία και συμβάλλει στην αποτροπή της περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησής τους.

«Ημιαυτόνομη Διαβίωση» για έφηβους 15 και άνω με αναπηρία


Δείτε επίσης