Ελλάδα

Ευρωδικαστήριο: Παραπομπή της Ελλάδας για τρεις περιπτώσεις

Για τα νοσοκομεία, για τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και για υγειονομική ταφή στη Ζάκυνθο

Ευρωδικαστήριο
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν, για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων σε τρεις περιπτώσεις.

Η πρώτη παραπομπή αφορά στις καθυστερήσεις πληρωμών από τα δημόσια νοσοκομεία, τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά στους προμηθευτές τους,

Η δεύτερη παραπομπή οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα επειδή δεν παρείχε επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας πλημμύρας.

Και η τρίτη αφορά την παραπομπή εκ νέου στο ευρωπαϊκό δικαστήριο επειδή δεν έχει βάλει λουκέτο σε χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στη Ζάκυνθο, μέσα σε περιοχή Natura 2000.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη ορθή εφαρμογή των κανόνων βάσει της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών (Οδηγία 2011/7/ΕΕ), που υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές σε εξόφληση τιμολογίων εντός 30 ημερών ή 60 ημερών για δημόσια νοσοκομεία.

Η οδηγία καθιερώθηκε λόγω των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν οι καθυστερήσεις πληρωμών στις επιχειρήσεις, αλλά και εν γένει στην ανάπτυξη και την ανθεκτικότητά τους, αλλά και τις προσπάθειες να γίνουν πιο πράσινες και πιο ψηφιακές. Άλλωστε, ειδικά στο νυν οικονομικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες, στηρίζονται στις τακτικές πληρωμές για να λειτουργήσουν την απασχόληση.

Η Ελλάδα παραπέμπεται για τις καθυστερήσεις των δημόσιων νοσοκομείων, το Βέλγιο για τις καθυστερήσεις πληρωμών από τις δημόσιες αρχές, κυρίως της Βαλλονίας και η Ιταλία για την εξαίρεση της ενοικίασης εξοπλισμού για ποινικές έρευνες από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, με αποτέλεσμα οι προμηθευτές να στερούνται της εγγύησης πληρωμής εντός των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών.

Παραπομπή για τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν παρείχε επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας («οδηγία για τις πλημμύρες»).

Το άρθρο 14 παράγραφος 2 την εν λόγω οδηγίας υποχρέωνε τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν και, εφόσον απαιτείται, να επικαιροποιήσουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας έως τις 22 Δεκεμβρίου 2019 ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, τα κράτη-μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την επανεξέταση και, κατά περίπτωση, την επικαιροποίηση των εν λόγω χαρτών τρεις μήνες μετά την εν λόγω ημερομηνία, δηλαδή έως τις 22 Μαρτίου 2020.

Για την υγειονομική ταφή στη Ζάκυνθο

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έκλεισε χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο νησί της Ζακύνθου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000.

Ο χώρος υγειονομικής ταφής αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ρυπαίνει το τοπικό περιβάλλον.

Μολονότι ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν λειτουργεί εδώ και περισσότερα από πέντε έτη, πρέπει όχι μόνο να κλείσει, αλλά και να αποκατασταθεί, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου του 2014.

Δείτε επίσης