Οικονομία

Πως θα κερδίσουν 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τις «χαμένες» εκπτώσεις φόρου

Χρονικό περιθώριο μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου, προκειμένου να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις και να κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις φόρου, έχουν περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων

1

Χρονικό περιθώριο μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου, προκειμένου να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις και να κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις φόρου, έχουν περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι κατά τους μήνες Μάρτιο - Αύγουστο 2020 υποχρεώθηκαν να εισπράξουν μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια που είχαν συμφωνήσει με τους μισθωτές τους αλλά δεν έλαβαν τις εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται, λόγω λαθών ή παραλείψεων κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ή των Δηλώσεων εισοδηματικής απώλειας.

Οι εν λόγω ιδιοκτήτες λαμβάνουν αυτές τις ημέρες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στους λογαριασμούς τους, στο TAXISnet, ειδοποιήσεις με συγκεκριμένες οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ώστε, με την υποβολή των διορθωτικών Δηλώσεων Μίσθωσης ή και «Δηλώσεων Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο 2020, να αποκαταστήσουν τα όποια λάθη ή παραλείψεις διέπραξαν και να επωφεληθούν εκπτώσεων φόρου που ισοδυναμούν με το 20% του 60% των κανονικών ποσών των μηνιαίων ενοικίων.

Από τη στιγμή που θα επανυποβάλουν τις δηλώσεις μίσθωσης ή και τις δηλώσεις Covid χωρίς λάθη ή παραλείψεις, θα κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις φόρων που δικαιούνται και τα ποσά των εκπτώσεων αυτών θα αφαιρεθούν είτε από τις επόμενες μηνιαίες δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2020 που λήγουν τους μήνες Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο 2021 και Φεβρουάριο 2021 είτε από άλλες φορολογικές οφειλές που θα ακολουθήσουν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Με εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Γ.Πιτσιλή, η οποία εκδόθηκε και απεστάλη ήδη στις Δ.Ο.Υ., τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς, παρέχονται οι ακόλουθες 10 οδηγίες για τον ορθό τρόπο υποβολής των διορθωτικών δηλώσεων:

1) Η υποβολή της «Δήλωσης Covid» προϋποθέτει την υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» θα πρέπει η εν λόγω δήλωση να προηγηθεί της υποβολής «Δήλωσης Covid».

​Η περίπτωση αυτή καταλαμβάνει και τις συμφωνίες μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2014 καθώς και τις περιπτώσεις αναπροσαρμογής του μισθώματος (για παράδειγμα η αναπροσαρμογή του μισθώματος σε ετήσια βάση), η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό μισθώματος και να αποτυπώνεται κατ' αυτόν τον τρόπο ορθά στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να καλυφθούν οι περιπτώσεις που αφορούν αναπροσαρμογή (π.χ. 2% επί του τζίρου, 5% ετησίως σε σχέση με το μίσθωμα του πρώτου έτους κλπ), οι οποίες κατά την αρχική υποβολή της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης έχουν αναγραφεί στο πεδίο των σημειώσεων.

2) Στην περίπτωση που η συμφωνία μίσθωσης έχει παραταθεί σιωπηρά και δεν έχει υποβληθεί τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», προκειμένου να δηλωθεί η εν λόγω παράταση, η συμφωνία μίσθωσης θα θεωρείται ότι είναι σε ισχύ, εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση λύσης της. Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται δεκτή από τη Φορολογική Διοίκηση η «Δήλωση Covid» για την κατοχύρωση έκπτωσης φόρου ίσης με το 20% του 60% των κανονικών μηνιαίων μισθωμάτων και αφαιρούμενης από τρέχουσες οφειλές προς τη φορολογική αρχή. Αυτό θα συμβαίνει υπό την προϋπόθεση ότι το αρχικό μίσθωμα της «Δήλωσης Covid» είναι ισόποσο με το μίσθωμα που έχει δηλωθεί στην «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

3) Σε περίπτωση που υποβλήθηκαν «Δηλώσεις Covid» με αρχικό μίσθωμα διαφορετικό από το μηνιαίο μίσθωμα της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», για να υλοποιηθεί η έκπτωση ποσοστού 20% επί του 60% του κανονικού μηνιαίου μισθώματος από τρέχουσες οφειλές προς τη φορολογική αρχή πρέπει ο ιδιοκτήτης που έχει υποβάλει τη δήλωση να υποβάλει εκ νέου είτε τροποποιητική «Δήλωση Covid» είτε τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» απεικονίζοντας στο ορθό τα στοιχεία της μίσθωσης που αφορούν στο ποσό του μισθώματος.


4) Σε κάθε περίπτωση επιχείρησης πληττόμενης οικονομικά από την επιδημία του κορωνοϊού, η οποία έχει υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών, η «Δήλωση Covid» θα λαμβάνεται υπόψη και ο υπολογισμός της έκπτωσης θα διενεργείται αναλογικά μόνο για το διάστημα του μηνός που αφορά μέχρι την ημερομηνία της διακοπής εργασιών. Αναλογικός υπολογισμός θα διενεργείται και σε κάθε περίπτωση έναρξης εργασιών.

5) Κάθε «Δήλωση Covid» στην οποία ο ιδιοκτήτης είναι πτωχός γίνεται δεκτή. Στην περίπτωση που ο ενοικιαστής είναι πτωχός η «Δήλωση Covid» θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον είναι ταυτόχρονα εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας σε αναστολή και η «Δήλωση Covid» αφορά τη μίσθωση της κύριας κατοικίας του. Εάν η «Δήλωση Covid» αφορά στην επαγγελματική στέγη ενοικιστή - πτωχού δεν γίνεται δεκτή.

6) Εφόσον έχει υποβληθεί για το ίδιο ακίνητο «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες (συνιδιοκτήτες) και υποβλήθηκαν από τον καθένα ξεχωριστά «Δηλώσεις Covid» η έκπτωση φόρου θα χορηγείται μόνο για την μία από τις «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και συγκεκριμένα για εκείνη που αντιστοιχεί στην πρώτη χρονικά υποβληθείσα «Δήλωση Covid» ή στη δήλωση με την οποία έχει δηλωθεί η ημερομηνία λύσης της μίσθωσης. Εάν από την εν λόγω δήλωση προκύπτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τότε η έκπτωση θα χορηγείται σε όλους τους ιδιοκτήτες. Εάν κατά τη μαζική επεξεργασία των πολλαπλών δηλώσεων Covid δεν ταυτοποιούνται πλήρως τα στοιχεία των ακινήτων, θα ακολουθήσει επικοινωνία της Φορολογικής Διοίκησης με τους ιδιοκτήτες για την παροχή διευκρινίσεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί τελικά η έκπτωση ή όχι.


7) Εάν στη «Δήλωση Covid» δεν έχει επιλεγεί το είδος της χρήσης του μισθίου πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική «Δήλωση Covid» για να συμπληρωθεί η συγκεκριμένη παράλειψη.

8) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει υποβάλλει «Δήλωση Covid» για ακίνητο που δεν έχει δηλώσει στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), προκειμένου να έχει την ωφέλεια του 20% υποχρεούται, σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής του Ε9 και το αργότερο μέχρι τις 15/12/2020, είτε να υποβάλει τη δήλωση αυτή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είτε, να αποστείλει τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η έννομη σχέση του με το εν λόγω ακίνητο, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diloseiscovid@aade.gr σύμφωνα με σχετικό μήνυμα που θα λάβει στη θυρίδα του στο myTAXISnet.

Εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 και έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της, η υποβολή της εντός της προθεσμίας που θα τεθεί για τη διόρθωση παραλείψεων των «Δηλώσεων Covid», δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την τυχόν επιβολή κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με τις σχετικές με την υποβολή δηλώσεων Ε9 διατάξεις.

9) Σε περίπτωση μη υποβολής των αναγκαίων τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων μέχρι τις 15/12/2020, οι «Δηλώσεις Covid» θα οδηγούνται σε απόρριψη.

10) Δεν εφαρμόζονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπουν εκπτώσεις φόρου ίσες με το 20% του 60% των κανονικών ποσών ενοικίων, στις περιπτώσεις «Δηλώσεων Covid» όπου:


α. Έχει δηλωθεί μη αποδοχή της «Δήλωση Covid» έστω και από έναν από τους αντισυμβαλλόμενους μισθωτές ή τους συνιδιοκτήτες επί της προβλεπόμενης προθεσμίας.

β. Δεν δηλώθηκε μείωση του μισθώματος για τους μήνες που αφορά η «Δήλωση Covid» .

γ. Έχει δηλωθεί μίσθωση ακινήτου με χρήση κύριας κατοικίας και ο ενοικιαστής δεν είναι ούτε ο ίδιος ούτε ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ., εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης σε αναστολή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ η του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής αντίστοιχα, σε πληττόμενη επιχείρηση βάσει των κείμενων διατάξεων.

δ. Η μείωση μισθώματος αφορά φοιτητή για τον μήνα Μάρτιο ή μισθωτές με επαγγελματική σύμβαση μίσθωσης που δεν έχουν ενταχθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων.

ε. Η μείωση μισθώματος είναι μικρότερη του 40%.

στ. Ο Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή τελεί σε αναστολή για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

ζ. O ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και έχει μισθώσει ακίνητο με χρήση κατοικίας.

Δείτε επίσης