Οικονομία

Βήμα - βήμα πως να ενταχθείτε στο «Εξοικονομώ»

ens-7

Αρχές Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα του «Εξοικονομώ»

Αναδημοσίευση από τη «Βραδυνή της Κυριακής»

Του ΝΙΚΟΥ ΡΟΓΚΑΚΟΥ

Την έναρξη του νέου «Εξοικονομώ» στις αρχές Δεκεμβρίου προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας στην παρουσίαση του Νομοσχεδίου για την Κλιματική Αλλαγή. Το πρόγραμμα ενδιαφέρει χιλιάδες πολίτες και πολλοί έχουν ήδη ετοιμάσει τις αιτήσεις τους και περιμένουν το άνοιγμα της πλατφόρμας για να τις καταθέσουν.

Το νέο «Εξοικονομώ» έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων. Το νέο «Εξοικονομώ» θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030.

Το μέγιστο ποσοστό της επιχορήγησης φτάνει το 85% για μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία και έως 80% για πολυκατοικία, που μπορεί να φτάσει και το 95% και 90%, αντίστοιχα, αν αυτά βρίσκονται σε λιγνιτική περιοχή. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  • · Τις 50.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α.
  • · Τις 80.000€ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Έως το τέλος του μήνα αναμένεται να εκδοθεί και ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος, όπου θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις επιδοτήσεις του «Εξοικονομώ 2021». Ένα από τα ζητήματα που είχε επίσης να αντιμετωπίσει η ηγεσία του υπουργείου ήταν και οι ανατιμήσεις των οικοδομικών υλικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε η αύξηση κατά 15% των σχετικών δαπανών, χωρίς ωστόσο να αλλάζει το συνολικό επιλέξιμο προς επιδότηση ύψος των εργασιών, που παραμένει στις 28.000 ευρώ.

Επιχορηγούμενες δαπάνες

Με το «Εξοικονομώ 2021» επιχορηγούνται από 40% έως και 75% οι δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση των
κατοικιών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες τεσσάρων κατηγοριών:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
4. Σύστημα Zεστού Nερού Xρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).


Η υποβολή αιτήσεων

  • 1.
  • 2. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του Προγράμματος.
  • 3. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.
  • 4. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης γίνεται η διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων επιλεξιμότητας, η καταχώρηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, η λήψη των ενεργειακών στοιχείων του Α’ ΠΕΑ, η υποβολή της πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών, και η αρχική δήλωση χρηματοδοτικού σχήματος.
  • 5. Κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων, δίνεται το δικαίωμα ακύρωσης και επανυποβολής αίτησης. Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον αιτούντα.
  • 6. Με την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα γίνεται και η λήψη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου και

  • υπολογίζεται αυτόματα η συνολική Βαθμολογία της αίτησης, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του Προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.
  • 7. Σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου, το δικαίωμα σε υποβληθείσα αίτηση στο Πρόγραμμα δεν μεταβιβάζεται (με εξαίρεση την περίπτωση αναγκαστικής μεταβίβασης ακινήτου λόγω αποβίωσης).Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την υποβολή αίτησης απαιτούνται:
1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών).
2. Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η

προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ, από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου (στην περίπτωση διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, η βεβαίωση ΟΤΑ είναι μία και ενιαία και υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο.
4. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - Α’ ΠΕΑ (στην περίπτωση διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το Α’ ΠΕΑ Πολυκατοικίας υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο,
5. Φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των τμημάτων και επιφανειών του ακινήτου στα οποία προτείνονται παρεμβάσεις. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατ’ ελάχιστον πέντε ηλεκτρονικά αρχεία μορφής .jpeg
6. Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται, υποβάλλεται από τον αιτούντα (πλήρη κύριο/ επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
7. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ή/και η σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται επιπρόσθετα:
Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE),

Φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020, που έχει υποβληθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας.

Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια Αρχή.

8. Σε περίπτωση που νομίμως προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για τη διαπίστωση από τον Φορέα Υλοποίησης ότι πληρούνται τα κριτήρια του προγράμματος. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
9. Σε περίπτωση πολυτεκνικής ιδιότητας, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.

Δείτε επίσης