Οικονομία

Μπόνους για συγχωνεύσεις εταιριών και έκπτωση φόρου 30% για 5 έτη

deal-1-1280x853

Πέφτει στο 15,5% από 22% ο φορολογικός συντελεστής

Αναδημοσίευση από τη «Βραδυνή της Κυριακής»

Του Νίκου Ρογκάκου

Έκπτωση 30% από το φόρο εισοδήματος επί πέντε έτη αντί για τρία προβλέπει η νέα διάταξη στο νομοσχέδιο για τις συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή αφού λάβει το «πράσινο φως» από τη Κομισιόν. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 15,5% από το 22% που είναι σήμερα, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρική σχέση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 έτη.

Το μέτρο ισχύει για μετασχηματισμούς μεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 ευρώ, καθώς και για συνεργασίες επιχειρήσεων που απασχολούν έως 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ.

Με βάση τις νέες διατάξεις:

1. Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, στη νέα εταιρία παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών που προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και

β) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρίας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ.

2. Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150.000 ευρώ,

β) στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, καθένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς εισφέρει ποσότητες προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του.

3. Στην περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρία (δηλαδή από μπλοκάκι σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη ή άλλο νομικό πρόσωπο) ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, παρέχεται στη νέα εταιρία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών κατά 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης της συνεργασίας,

β) η νέα εταιρία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και

γ) σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρίας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιριών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Πέραν της μείωσης του φορολογικού συντελεστή το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης από άλλη εταιρία εκπίπτει το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται προς την απόκτηση τίτλων της εξαγοραζόμενης εταιρίας εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης εταιρίας, σύμφωνα με τις τελευταίες εγκεκριμένες και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ, και

β) το συνολικό ποσό των δαπανών που εκπίπτουν δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό του μέσου κύκλου εργασιών της εξαγοράζουσας εταιρίας της τελευταίας τριετίας προ της εξαγοράς, εκτός εάν η εξαγοράζουσα δεν έχει συμπληρώσει ένα πλήρες έτος από την ίδρυσή της.

Εισφορά Αλληλεγγύης

Απαλλαγή και για τους δημοσίους υπαλλήλους

Σε κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης για όλους από το 2023 και για τους δημοσίους υπαλλήλους και μπόνους στους υπαλλήλους του Δημοσίου προχωρά η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, bonus system σε επιλεγμένους τομείς του Δημοσίου προετοιμάζεται να λανσάρει εντός του 2022 η κυβέρνηση με ένα πιλοτικό σχήμα χαμηλού κόστους, ενώ για το 2023 έχει τεθεί στόχος για την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης για όλους.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, είναι η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και για το Δημόσιο και για τους συνταξιούχους του 2023, αναγνωρίζοντας, παράλληλα, την ανάγκη διορθωτικών κινήσεων στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μισθολόγιο αποτέλεσε μία μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά εμπεριέχει την αδυναμία προσαρμογής στα δεδομένα της αγοράς εργασίας, ανέφερε η ίδια πηγή, και εξηγώντας τη φιλοσοφία του συστήματος μπόνους σημείωσε πως θα μπορούσε να στηρίζεται σε δύο πυλώνες μόνιμων στόχων και επιβραβεύσεων και επιπλέον στοχευμένων τομέων που σχετίζονται με την υλοποίηση των κυβερνητικών στόχων.

Η κυβερνητική επιλογή εκκαθάρισης του στοκ των εκκρεμών συντάξεων μπορεί να συνδέεται με πρόσθετη αμοιβή, ενώ το μοντέλο θα επιδιωχθεί να εφαρμοστεί σε μονάδες που έχουν να πετύχουν μετρήσιμους στόχους.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρθηκε η περίπτωση επιτροπών διαγωνισμών του Δημοσίου, μεγάλου ύψους και κρίσιμης σημασίας, όπου και η ποιότητα και η ταχύτητα θα επιβραβεύονται. «Δεν ψάχνουμε τρόπο να δώσουμε ένα ακόμα επίδομα στο Δημόσιο», ανάφερε η πηγή, παραπέμποντας για περισσότερες λεπτομέρειες στην υποβολή προτάσεων και από το υπουργείο Εσωτερικών.

Δείτε επίσης