Οικονομία

Πότε οι φορολογούμενοι υποβάλουν δηλώσεις στην εφορία με «επιφύλαξη»

Τι ισχύει για τις τροποποιητικές

Πότε οι φορολογούμενοι υποβάλουν δηλώσεις στην εφορία με «επιφύλαξη»
Αρθρογράφος: vradini
Από vradini

Αν υπάρχουν λάθη στις βεβαιώσεις για τα εισοδήματα και τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί και προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου της φορολογικής δήλωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει θα πρέπει να ζητήσει από τον εργοδότη ή τον αρμόδιο φορέα να υποβάλει νέα διορθωτική δήλωση στο Taxisnet προκειμένου να διορθωθούν τα τυχόν λάθη.

Στην περίπτωση όμως που δεν διορθωθούν τα λάθη έως τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει φορολογική δήλωση «με επιφύλαξη».

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη Δ.Ο. Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τον λόγο της επιφύλαξης προκειμένου να εκδοθεί το εκκαθαριστικό.

Αν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη.

Επίσης σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφιβάλλει για την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωμα να υποβάλει δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Η ΑΑΔΕ δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της φορολογητέας ύλης για την οποία διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία.

Επιφύλαξη μπορεί να διατυπωθεί και σε ότι αφορά το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές. Ειδικά για την υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγορία, αν γίνει δεκτή η επιφύλαξη, η δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε «εμπρόθεσμα» για τη φορολογία ή κατηγορία αυτή. Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξη, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται.

Παράλληλα αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις στη φορολογική δήλωση υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από τη φορολογική διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

Δείτε επίσης