Οικονομία

Πριμ 300 ευρώ σε νέους εργαζόμενους

«Πρώτο ένσημο»: Τι ισχύει για εργαζόμενους και εργοδότες

Πριμ 300 ευρώ σε νέους εργαζόμενους
Αρθρογράφος: Δημήτρης Μοσχολιός
Από Δημήτρης Μοσχολιός

Στον τριπλασιασμό του ποσού της επιδότησης στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» προχώρησε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα, η επιδότηση από τα 1.200 ευρώ πηγαίνει στα 3.600 το εξάμηνο για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και η οποία αφορά νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση των 3.600 ευρώ κατανέμεται ως εξής:

  1. Ποσό 1.800 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Να σημειωθεί πως το ποσό αυτό είναι επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού. Επομένως, στην πράξη ο νέος εργαζόμενος θα παίρνει 300 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα στο μισθό του (για ένα εξάμηνο).
  1. Τα υπόλοιπα 1.800 ευρώ καταβάλλονται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης.

Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης ή συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με το ποσό της επιδότησης να διαμορφώνεται αναλόγως. Έτσι:

  • Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά σύμβαση μερικής απασχόλησης η επιδότηση μειώνεται στο μισό.
  • Σε περίπτωση που η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου με διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με το χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής).

Να σημειωθεί πως η επιδότηση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής Eισφοράς Aλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Προσοχή: οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις. Έτσι, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»). Η επιχείρηση που προβαίνει σε νέα πρόσληψη πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας.

Να σημειωθεί πως λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μισθωτών με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου). Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρώνται εργαζόμενοι που:

α) Η σύμβαση εργασίας λύνεται λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου.

β) Λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

γ) Αποχωρούν οικειοθελώς.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τους όρους που έχουν τεθεί , δεν λαμβάνει την επιδότηση και τα καταβληθέντα ποσά αναζητούνται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Τόσο η επιχείρηση όσο και ο εργαζόμενος δηλώνουν υπεύθυνα ότι ο εργαζόμενος δεν έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας α’ και β’ βαθμού με τον εργοδότη, και αν διαπιστωθεί η μη τήρηση του όρου αυτού, κανένα από τα δύο μέρη δεν λαμβάνει την επιδότηση και τα καταβληθέντα ποσά αναζητούνται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Τέλος, να επισημανθεί πως μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος ένταξης στο παρόν πρόγραμμα, ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση - εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν.

Δείτε επίσης