Οικονομία

Νέες φορο-εκπτώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις: Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Οι δαπάνες για «πράσινη» οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά προσαυξημένες κατά 100% - Όλη η υπουργική απόφαση, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες

Νέες φορο-εκπτώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Οι δικαιούχοι και τα ποσά
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν στην πράσινη οικονομία, την ενέργεια και τη ψηφιοποίηση με προσαύξηση κατά 100% της έκπτωσης των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα για τα έτη 2023, 2024 και 2025, προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει τη διαδικασία, τους όροι και τις λεπτομέρειες χορήγησης και ελέγχου της ενίσχυσης καθώς και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Μετά τη μείωση κατά 30% του φόρου εισοδήματος για 9 χρόνια που προβλέπεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα συγχωνευθούν και θα μεγαλώσουν, ενεργοποιείται η νέα διάταξη για έξτρα φόρο-μπόνους.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν οι Απόστολος Βεσυρόπουλος, Κώστας Σκρέκας και Κυριάκος Πιερρακάκης η προσαυξημένη έκπτωση για τις δαπάνες που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού de minimis.

Αναλυτικότερα:

Δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης

α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και

β) νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, είτε δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και εκτελούν έργα ή δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

Εξαιρέσεις. Το μέτρο δεν ισχύσει για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

α) της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής,

β) της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις όπου

i) το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,

ii) η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και

γ) της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας δυνάμει της παρούσας.

Ύψος ενίσχυσης. Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, συνυπολογιζομένων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, ήτοι το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό της πραγματοποίησης των δαπανών, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Σε περίπτωση που οι ληφθείσες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, πλέον της χορηγηθείσας έκπτωσης δαπάνης ξεπερνούν το όριο των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο έτος χορήγησης της ενίσχυσης, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση του ανωτέρω ορίου

Επιλέξιμες δαπάνες.

Τα είδη των δαπανών που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους σχετίζονται με την εκτέλεση έργων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην πράσινη οικονομία και ενέργεια, καθώς και τα είδη των δαπανών που επίσης πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους και σχετίζονται με την εκτέλεση έργων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ψηφιοποίηση, απαριθμούνται υπό μορφή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας των επιχειρήσεων (ΚΑΔ) που τα παρέχουν, στο Παράρτημα Ι.

Ειδικότερα, επιλέξιμα είναι τα είδη των δαπανών που αφορούν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που η κύρια δραστηριότητά τους ή η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, και υπό τον όρο ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζονται από την εν λόγω επιχείρηση αφορούν σε είδη σχετιζόμενα με την εν λόγω δραστηριότητα της επιχείρησης και επιπλέον αφορούν δαπάνες σχετιζόμενες με μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης με σκοπό την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή την πρόωρη εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.

- Δράσεις Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (παραγόμενη και καταναλισκόμενη), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.

- Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκπτωσης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών και τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η καταχώρησή τους σε ηλεκτρονικά παραστατικά, τα οποία διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (εφεξής: «ΑΑΔΕ») μέσω της πλατφόρμας MyData.

Οι δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο του έργου, υπολογίζονται στη βάση του πραγματικού κόστους, δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους και τεκμηριώνονται από λογιστικά στοιχεία. ,

Η προσαυξημένη έκπτωση επί των δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών. Ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος που αυτές αφορούν.

Διαδικασία για τη χορήγηση της ενίσχυσης. Η χορήγηση της ενίσχυσης επί των δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση ενεργείται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου.

Ο δικαιούχος συνυποβάλλει εμπρόθεσμα στην ΑΑΔΕ με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος II της παρούσας, σχετικά με τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, βάσει του Κανονισμού de minimis ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον έτος, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρηση. Επιπλέον, ο δικαιούχος δηλώνει ρητά πως είναι ενήμερος ότι η ενίσχυση που αιτείται να λάβει υπάγεται στον Κανονισμό de minimis και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων καθώς και ότι αφορά σε τιμολόγια για δαπάνες σε πράσινη οικονομία, ενέργεια ή ψηφιοποίηση.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ η οποία μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας (ή άλλου πρόσφορου μέσου) πραγματοποιεί την ενημέρωση του ΠΣΣΕΗΣ/. Η ΑΑΔΕ ελέγχει τον ΚΑΔ της επιχείρησης που εξέδωσε το παραστατικό, Σε κάθε περίπτωση, ο λήπτης του παραστατικού πριν την έκδοσή του θα πρέπει να ενημερώνει τον εκδότη αυτού ότι ανήκει στους δικαιούχους με σκοπό τη σχετική επισήμανση από τον εκδότη. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, η επισήμανση γίνεται στο πεδίο «Σχόλια». Όσον αφορά το χρόνο διαβίβασης των παραστατικών, αυτός εξαρτάται από το κανάλι διαβίβασης που χρησιμοποιεί ο λήπτης

Προκειμένου για τον έλεγχο σώρευσης διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τον δικαιούχο, σχετικά με την υπέρβαση ή μη του ανωτάτου ορίου καθώς και το τελικό ποσό ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει ο δικαιούχος.

Δείτε επίσης