Οικονομία

Πώς θα απορροφηθούν τα 12 δισ. του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2023

Οι στόχοι για την έγκαιρη υλοποίηση και την απορρόφηση των πόρων του προγράμματος

Πώς θα απορροφηθούν τα 12 δισ. του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2023
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Μήνυμα-πρόσκληση, για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2023 απευθύνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης προς τους φορείς χρηματοδότησης, όπως τα υπουργεία, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και οι διαχειριστικές αρχές.

Με δεδομένο ότι το ΠΔΕ 2023 είναι από απόψεως προϋπολογισμού το μεγαλύτερο μετά από το 2009 και ανέρχεται στα 11,961 δισ. ευρώ, το ο κ. Τσακίρης με εγκύκλιό του, θέτει συγκεκριμένους στόχους για την έγκαιρη υλοποίηση και την απορρόφηση των πόρων του προγράμματος.

Για το λόγο αυτό, οι προτάσεις των αρμοδίων χρηματοδοτικών φορέων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Ωστόσο από το δεύτερο εξάμηνο θα υπάρχει και ενδελεχής έλεγχος από την ΔΕΕ για την πορεία εκτέλεσης ανά φορέα χρηματοδότησης, ενώ οι φορείς θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει σε κάθε περίπτωση το 70% των έργων έως τις 31 Οκτωβρίου 2023. Αν κάποιος φορέας αποκλείνει από τους στόχους που έχουν τεθεί, θα επιστρέφει μέρος των κονδυλίων στον προϋπολογισμός του προγράμματος.

Για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την πλήρη απορρόφηση του προγράμματος, η υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων θα πρέπει να αποσταλούν εμπρόθεσμα, έως την 28η Φεβρουαρίου 2023 συμπεριλαμβάνοντας τουλάχιστον το σύνολο των συνεχιζόμενων έργων με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

Οι προτάσεις των φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την πλήρη συμπλήρωση του πίνακα προγραμματισμού, ο οποίος παράγεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΠΔΕ. Επίσης, οι φορείς, ορίζουν με έγγραφό τους τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια Υπηρεσία που συγκεντρώνει και αποστέλλει τη συνολική πρόταση του φορέα.

Επίσης, οι φορείς στη συνολική τους πρόταση πρέπει να προγραμματίζουν τις ανάγκες τους ανά έργο για όλο το διάστημα της περιόδου 2023-2026 σε επίπεδο πιστώσεων και για το διάστημα 2023-24 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων. Για το 2023, η κατανομή των πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται.

Η κατανομή των πιστώσεων για τα έτη 2024-26 γίνεται σε ετήσια βάση, υποβάλλεται υποχρεωτικά για καθένα από τα έτη εφόσον απαιτούνται πιστώσεις και πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για την ίδια περίοδο, ενώ οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν στις συνολικές τους προτάσεις και τα έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2023.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η ΔΔΕ παρακολουθεί σε τακτική βάση την πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ, αναθεωρεί τις προβλέψεις δαπανών ΠΔΕ και προβαίνει σε διορθωτικές δράσεις, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απορρόφηση του ΠΔΕ. Για τους σκοπούς αυτούς, αξιοποιεί τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ) και τα στοιχεία που αποστέλλουν οι φορείς χρηματοδότησης, οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ κ.α.

Επιπρόσθετα, αξιολογεί τους φορείς αναφορικά με τον ορθό προγραμματισμό της ετήσιας δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα αρμοδιότητάς τους, την υλοποίηση αυτών στο πλαίσιο των οικονομικών στόχων που τίθενται και την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

Δείτε επίσης