Οικονομία

Εκπτώσεις έως και 25% για τον έλεγχο οχημάτων στα Δημόσια ΚΤΕΟ

Στους άνεργους η υψηλότερη έκπτωση, Διαβάστε τον νέο τιμοκατάλογο των υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών

Εκπτώσεις έως και 25% για τον έλεγχο οχημάτων στα Δημόσια ΚΤΕΟ
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Τα συναρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών. ανακοίνωσαν τις νέες τιμές τεχνικού ελέγχου των Δημοσίων ΚΤΕΟ.

Μάλιστα στην ΚΥΑ ορίζονται και εκπτώσεις που παρέχονται σε κατόχους στόλου οχημάτων, σε ανέργους όπως επίσης και σε οχήματα του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Την υψηλότερη έκπτωση λαμβάνουν οι άνεργοι σε ποσοστό 25% ενώ έκπτωση 15% προβλέπεται για τα οχήματα του Δημοσίου και έκπτωση 10% σε κατόχους στόλου από 10 έως και 50 οχήματα.

Το κόστος ελέγχου ενός ΙΧ στα Δημόσια ΚΤΕΟ ανέρχεται σε 32,52 ευρώ ενώ αν ο κάτοχος είναι άνεργος τότε το κόστος μειώνεται στα 24,39 ευρώ.

Ειδικότερα η ΚΥΑ αναγράφει χαρακτηριστικά: «Τέλη διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου

1.Τα τέλη διενέργειας στα Δημόσια ΚΤΕΟ του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (αρχικού και επανελέγχου) των υπόχρεων κατηγοριών οχημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθορίζονται ως ακολούθως:

timokatalogos_

2.Οι τιμές των τελών του πίνακα της παρ. 1 μειώνονται κατά:

α) Δέκα τοις εκατό (10%) προκειμένου για οχήματα φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κύριοι ή κάτοχοι άνω των δέκα (10) και έως πενήντα (50) οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, και δηλώνουν ότι θα τα ελέγξουν στα Δημόσια ΚΤΕΟ ορισμένης Περιφέρειας της χώρας. Το ανωτέρω ποσό μείωσης διπλασιάζεται όταν ο αριθμός των ελεγχόμενων οχημάτων υπερβαίνει τα πενήντα (50).

β) Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για οχήματα φυσικών προσώπων κατόχων ισχύοντος Δελτίου Ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

γ) Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για οχήματα του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

3.Οι τιμές των τελών, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, προσαυξάνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το τελικά προκύπτον ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση στρογγυλοποίησης, το ποσό του ΦΠΑ και το τέλος υπολογίζονται με εσωτερική υφαίρεση, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών της ακέραιης μονάδας του ευρώ.

4.Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στα Δημόσια ΚΤΕΟ το όχημά του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, πλέον του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τέλους διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους, το οποίο καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α’ 55).

5.Για την αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου οποιασδήποτε κατηγορίας οχήματος, πλην των κατηγοριών L3e, L4e, L5e και L7e, που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλεται τέλος τεσσάρων ευρώ και τεσσάρων λεπτών (4,04) €. Η τιμή αυτή προσαυξάνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το τελικά προκύπτον ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση στρογγυλοποίησης, το ποσό του ΦΠΑ και το τέλος υπολογίζονται με εσωτερική υφαίρεση, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών της ακέραιης μονάδας του ευρώ.»

Άρθρο 2

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. οικ. 53007/590/2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 8913/1089/2013 (Β’ 501) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 3295).

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Δείτε επίσης