Οικονομία

Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα «ψηφιακού μετασχηματισμού ΜμΕ» των 300 εκατ.ευρώ

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 10% έως 60% και αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια μικρομεσαίων εταιρειών από 18.000 ως 1,2 εκατ. ευρώ

Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα «ψηφιακού μετασχηματισμού ΜμΕ» των 300 εκατ.ευρώ
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Στο «αέρα» βγαίνει από την ερχόμενη Πέμπτη (23/2) η δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» συνολικού προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Το εν λόγω πρόγραμμα, είναι το πρώτο που προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της κάθε υποδράσης.

Η δέσμη χωρίζεται σε τρεις δράσεις:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ με προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ

Αφορά σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 60% και αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000 έως 30.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τη συγκεκριμένη δράση, είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

* Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.

* Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.λπ.

* Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Έμμεσες Δαπάνες

Δικαιούχοι στη Δράση 1 είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

* Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

* Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα τουλάχιστον έτος.

* Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .

* Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ

Αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 10% έως 50% και αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000 έως 650.0000 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

* Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.

* Δαπάνες Εξοπλισμού για παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.λπ.

* Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.

* Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

Δικαιούχοι της Δράσης 2 είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

* Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

* Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα έτος.

* Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.

* Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στην αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος.

* Να έχουν πέντε τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

* Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

* Να συγκεντρώνουν κατ' ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της πρόσκλησης.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ

Αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 60% και αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001 έως 1.200.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

* Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / αποθήκευσης / μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.

* Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.

* Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜΜΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

Δικαιούχοι στη Δράση 3 είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

* Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

* Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα τουλάχιστον έτος

* Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

* Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

* Να συγκεντρώνουν κατ' ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της πρόσκλησης.

Δείτε επίσης