Οικονομία

10+1 αλλαγές σώζουν την πρώτη κατοικία

Δίχτυ προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών από την κυβέρνηση

10+1 αλλαγές σώζουν την πρώτη κατοικία
Αρθρογράφος: Νίκος Ρογκάκος
Από Νίκος Ρογκάκος

Αναδημοσίευση από τη «Βραδυνή της Κυριακής»

Ολικό λίφτινγκ στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αφού διευρύνεται το δίχτυ προστασίας σε ευάλωτους δανειολήπτες που δεν μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους σε τράπεζες και Δημόσιο, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Εφεξής, θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες οι απορρίψεις από την πλευρά των τραπεζών και των services των ρυθμίσεων δανείων που παράγει αυτόματα η πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Με βάση τα όσα προβλέπονται στην τροπολογία, τίθενται ουσιαστικά γενικοί κανόνες απόρριψης, οι οποίοι θα είναι γνωστοί σε όλους εκ των προτέρων, ενώ στην περίπτωση απόρριψης θα πρέπει ο φορέας (τράπεζες ή εταιρία διαχείρισης) να αιτιολογήσει τους λόγους αυτής και να ανεβάσει το σχετικό έγγραφο στην πλατφόρμα.

Στην τροπολογία, επίσης, μεταξύ των άλλων, προβλέπεται ότι εφόσον ο δανειολήπτης έχει ή αποκτήσει την οικονομική δυνατότητα και θέλει, θα μπορεί να αποπληρώνει το υπόλοιπο της ρύθμισης χωρίς να υποχρεούται στην καταβολή των τόκων που υπολείπονται.

Οι κυριότερες ρυθμίσεις είναι:

-Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται να συναφθεί και ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο).

-Οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, αιτιολογούν την καθ' οιονδήποτε τρόπο μη συναίνεσή τους σε πρόταση ρύθμισης που προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο της Πλατφόρμας.

-Πλέον όμως, και ο οφειλέτης επιλέγει την αιτιολογία μη συναίνεσής του σε πρόταση ρύθμισης από τους αναρτημένους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή συμπληρώνει την αιτιολογία, προκειμένου να απορρίψει την πρόταση ρύθμισης.

-Τεκμαίρεται η συναίνεση στην προτεινόμενη ρύθμιση κάθε πιστωτή που είναι χρηματοδοτικός φορέας (τράπεζα, διαχειριστής δανείου ή fund κ.λπ.), για τον οποίο προκύπτει μηδενικό ποσό ανάκτησης, σύμφωνα με την αρχή της μη χειροτέρευσης, από το υπολογιστικό εργαλείο του Εξωδικαστικού. Τίθεται όμως, ως όρος ότι «διασφαλίζεται για τον πιστωτή καταβολή ποσού που δεν υπολείπεται του ελάχιστου ποσού ανάκτησης οφειλής».

-Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

-Εντάσσονται και οφειλές υπέρ τρίτων, που έχουν βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ.

-Προβλέπεται, σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης, η χορήγηση έκπτωσης στο σύνολο των τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

Οι αλλαγές στον εξωδικαστικό

Αν απορριφθεί η ρύθμιση πρέπει να υπάρξει έγγραφη αιτιολόγηση.
Αποπληρωμή ρύθμισης χωρίς υπολειπόμενους τόκους (χρέη Δημοσίου).
Ρυθμίζονται οφειλές άνω των 10.000€, ακόμη και σε έναν φορέα.
Ρυθμίζονται και οφειλές υπέρ τρίτων (π.χ. Δήμοι).
Μειώνεται το επιτόκιο στο 3% (σήμερα 7,6%).
Προστασία περιουσίας από τη στιγμή οριστικής υποβολής αίτησης.
Διαγραφή έως 90% της οφειλής εάν αποδεδειγμένα ο οφειλέτης δεν μπορεί να πληρώσει.
Οι οφειλέτες θα μπορούν να εκδίδουν βεβαίωση οφειλών προς τράπεζες, funds και Δημόσιο.
Διαγράφονται αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί εντός 90 ημερών
Εντάσσονται και οφειλέτες οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν από τον προηγούμενο νόμο.
Επιτρέπεται η εξαίρεση από τον εξωδικαστικό ενήμερης ή ρυθμισμένης οφειλής. 

Δείτε επίσης