Οικονομία

Τι να προσέχουν όσοι χτυπούν ψηφιακή κάρτα

Η ψηφιακή δήλωση εργασίας καταχωρείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Τι να προσέχουν όσοι χτυπούν ψηφιακή κάρτα
Αρθρογράφος: Δημήτρης Μοσχολιός
Από Δημήτρης Μοσχολιός

Σε δύο ακόμα επιχειρηματικούς κλάδους –στις ασφαλιστικές εταιρίες και στις εταιρίες παροχής ιδιωτικής προστασίας (security)– επεκτάθηκε η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Ουσιαστικά, οι 32.000 απασχολούμενοι στους συγκεκριμένους κλάδους (8.000 στις ασφαλιστικές εταιρίες και 24.000 στις εταιρίες security) θα δηλώνουν την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας τους κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους, και η δήλωση αυτή θα μεταδίδεται ψηφιακά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Υπενθυμίζεται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται ήδη από το καλοκαίρι του 2022 στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

Σταδιακά, και ύστερα από διάλογο με τους ενδιαφερόμενους, το μέτρο θα επεκταθεί στη Βιομηχανία, στις ΔΕΚΟ, στον Τουρισμό και στην Εστίαση.

Τα βασικά σημεία που πρέπει να ξέρουν επιχειρήσεις και απασχολούμενοι για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι τα εξής:

-Η επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το υφιστάμενο σύστημα ωρομέτρησης, εφόσον υπάρχει, με ή χωρίς QRCode.

-Εκπρόθεσμη δήλωση έναρξης/λήξης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (π.χ. πρόβλημα στα συστήματα του εργοδότη, διακοπή ρεύματος/τηλεπικοινωνιών, πρόβλημα σύνδεσης με το «Εργάνη»). Στις περιπτώσεις αυτές, ο εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, και μόλις λήξει το πρόβλημα να κάνει εκπρόθεσμη δήλωση.

-Η σήμανση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αποτελεί υποχρέωση του εργαζόμενου και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τον εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας καθώς και την ορθή χρήση της από τον εργαζόμενο, ανήκει στον εργοδότη. Η επαναλαμβανόμενη μη υποβολή δηλώσεων έναρξης και λήξης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, συνιστά αιτία ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας (risk analysis).

-Σε περίπτωση που δεν υφίσταται χτύπημα κάρτας κατά την έναρξη, ή/και κατά τη λήξη της απασχόλησης των εργαζόμενων λόγω της φύσης της εργασίας τους (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές), τεκμαίρεται ως ωράριο εργασίας εκείνο που έχει δηλωθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη συγκεκριμένη μέρα. Σε περίπτωση προσέλευσης μετά τη δηλωμένη έναρξη του ωραρίου ή αποχώρησης πριν από τη δηλωμένη λήξη του ωραρίου, είναι απαραίτητη η σήμανση της κάρτας, μεταξύ άλλων και για λόγους ασφάλειας δικαίου του εργαζόμενου (π.χ. εργατικό ατύχημα).

-Η ευέλικτη προσέλευση γίνεται σε διάστημα μέχρι και 120 λεπτά από την έναρξη του προδηλωθέντος ωραρίου και συμπαρασύρει και τη δηλωθείσα ώρα λήξης του ωραρίου. Ευνόητο είναι ότι η ευέλικτη προσέλευση ισχύει μόνο μετά την ώρα έναρξης του δηλωθέντος ωραρίου και όχι πριν. Για παράδειγμα, αν έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση εντός 120 λεπτών για έναν εργαζόμενο και το δηλωθέν ωράριο εργασίας του είναι 09.00-17.00, τότε εάν ο εργαζόμενος χτυπήσει κάρτα στις 10.30, νομιμοποιείται να έχει σήμανση λήξης του ωραρίου του στις 18.30.

Αν, αντιθέτως, προσέλθει στην εργασία του στις 08.15 και χτυπήσει κάρτα με δηλωθέν ωράριο 09.00, δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την ευέλικτη προσέλευση, και προκειμένου ο εργοδότης να είναι νόμιμος θα πρέπει να έχει προβεί σε σχετική προδήλωση στο πλαίσιο του Μεταβαλλόμενου/ Τροποποιούμενου Ωραρίου.

-Οι υπερωρίες δηλώνονται με Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης (και σε περίπτωση υπερβάσεων πέραν των νόμιμων ωρών υπερωρίας πρέπει να αναφέρεται και η σχετική αίτηση ή εγκριτική απόφαση του ΑΣΕ).

Δείτε επίσης