Οικονομία

Επιδότηση έως και 75% για επενδύσεις στην «Έξυπνη Μεταποίηση»

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να φθάνει μέχρι και τα 6 εκατ. ευρώ

Επιδότηση έως και 75% για επενδύσεις στην «Έξυπνη Μεταποίηση»
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Έως και τις 31 Μαρτίου 2023 θα δέχεται αιτήσεις του πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» που αφορά στην επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ενίσχυση του τεχνολογικού τους εξοπλισμού.

Η συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στα 73,2 εκατ. ευρώ και οι πόροι προέρχονται από τα αμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επισημαίνεται ότι το 70% του προϋπολογισμού θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ και το 30% σε μεσαίες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 250.000 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6 εκατ. ευρώ. Τα ποσοστά της επιδότησης καθορίζονται από το μέγεθος και την περιοχή δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Για τις πολύ μικρές, η επιχορήγηση μπορεί να κυμαίνεται από 35% έως και 75% και για τις μεσαίες από 25% έως 70%.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων, δηλαδή αυτών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, ενώ τουλάχιστον το 30% των δαπανών του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της.

Δικαίωμα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, καθώς και νέες επιχειρήσεις. Ειδικότερα:
α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
β) Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Για τις ανάγκες τους ως ημερομηνία σύστασης-ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι οι τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στο πρότυπο «Βιομηχανία 4.0» («Industry 4.0») επιτρέπουν μεταξύ άλλων τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν ενσύρματα και ασύρματα κανάλια επικοινωνίας, καθώς και την παραγωγή πρωτοτύπων και εξατομικευμένων προϊόντων που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα:

- ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών «Βιομηχανίας 4.0» («Industry 4.0»)
- αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,
- σχεδιασμό και η παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
- εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους,
- διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων,
- μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών.

Οι κατηγορίες των δαπανών που θα χρηματοδοτηθούν

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος «Έξυπνη Μεταποίηση» πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες επιχειρήσεων για:
- μηχανολογικό εξοπλισμό,
- κτηριακές εγκαταστάσεις,
- ειδικές εγκαταστάσεις κτηριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,
- εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,
- ΤΠΕ και εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού,
- υπηρεσίες ασφάλειας IT,
- υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων,
- πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
- κόστη πιστοποίησης,
- τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
- συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,
- εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του προτύπου «Βιομηχανία 4.0» («Industry 4.0»)

Στις ενδεικτικές ενισχυομένες δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι παρακάτω:

* Επεξεργασία, συντήρηση κρέατος, παραγωγή προϊόντων κρέατος
* Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
* Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
* Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
* Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων - παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
* Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
* Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
* Ποτοποιία
* Κατασκευή ειδών ένδυσης
* Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)
* Δραστηριότητες συσκευασίας
* Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
* Έκδοση έντυπων βιβλίων
* Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
* Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
* Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
* Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
* Κατασκευή επίπλων
* Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
* Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων
* Ανάκτηση υλικών
* Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή και στήριξη) υπολογίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Επιλέξιμος είναι ο προϋπολογισμός που προκύπτει μετά τον έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης, τηρουμένων των προϋποθέσεων κρατικών ενισχύσεων.

Η ίδια συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής. Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επισημαίνεται ότι το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου.

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης και τα υποχρεωτικά για την αξιολόγηση της πρότασης δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Δείτε επίσης