Οικονομία

ΕΣΠΑ: 60 εκατ. ευρώ για την αγορά νέων αστικών λεωφορείων στην Αθήνα

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Υποδομών

ΕΣΠΑ: 60 εκατ. ευρώ για την αγορά νέων αστικών λεωφορείων στην Αθήνα
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Την ανανέωση-αντικατάσταση του στόλου των δημοσίων συγκοινωνιών στην Αθήνα και συγκεκριμένα των αστικών λεωφορείων προβλέπει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ με τίτλο «Eνίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής διάστασης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών με την ανανέωση-αντικατάσταση του στόλου των δημοσίων συγκοινωνιών».

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τους εποπτεύομενους από αυτό φορείς. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον με παράλληλη διατήρηση ή και βελτίωση της εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης στην Αθήνα και οι επιλέξιμες ενέργειες, δηλαδή αυτές που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν παρεμβάσεις που σχετίζονται με υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού) καθώς και την ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής διάστασης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα με την ανανέωση-αντικατάσταση του στόλου των δημοσίων συγκοινωνιών.

ΟΑΣΑ - ΝΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ IVECO

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης πράξεων, οι οποίες μπορούν να τμηματοποιηθούν σε δύο φάσεις (Α’ και Β’), η πρώτη (Α’) εκ των οποίων θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020 και η δεύτερη φάση (Β’) την επόμενη ΠΠ 2021-2027 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι:

α. η πράξη, όπως προτείνεται για στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, έχει δύο Φάσεις Α’ και Β’ που είναι αναγνωρίσιμες από οικονομική άποψη και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου.

β. το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει τα πέντε εκατ. ευρώ.

γ. οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια αίτηση πληρωμής σε σχέση με την Α’ Φάση δεν περιλαμβάνονται σε καμία αίτηση πληρωμής σε σχέση με τη Β’ Φάση.

δ. η Β’ Φάση της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο και είναι επιλέξιμη για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 ή των ειδικών Κανονισμών για τα Ταμεία της ΠΠ 2021-2027.

ε. ο δικαιούχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη Β’ Φάση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και να καταστήσει επιχειρησιακή/λειτουργική την πράξη στο σύνολό της, μέχρι την τελική έκθεση υλοποίησης του προγράμματος «Μεταφορές» ή άλλου προγράμματος υποδοχής της.

YUTONG ELECTRIC BUS

Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, η διαχειριστική αρχή μπορεί να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας: https://www.ymeperaa.gr/prosklisiergou/proskliseis-ergon.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η διαχειριστική αρχή - ενδιάμεσος φορέας, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τη φύση των δράσεων, μπορεί να εντάξει πράξεις έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης όπως αυτή προκύπτει από το εν ισχύ εγκεκριμένο ποσοστό υπερδέσμευσης του άξονα προτεραιότητας.

Δείτε επίσης