Οικονομία

«Ερευνώ-Καινοτομώ»: Στην «εκκίνηση» το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της καινοτομίας

Εντός των επομένων ημερών θα προκηρυχθούν οι πρώτες δύο παρεμβάσεις για την υποβολή αιτήσεων και ως τα τέλη Ιουνίου άλλες δύο

«Ερευνώ-Καινοτομώ»: Στην «εκκίνηση» το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της καινοτομίας
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Στην «τελική ευθεία» βρίσκεται η διαδικασία προκήρυξης του προγράμματος «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021 - 2027» συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ. Βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Το πρόγραμμα, θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο τεσσάρων επιμέρους παρεμβάσεων και οι πρώτες που θα προκηρυχθούν εντός των επομένων ημερών, είναι οι παρεμβάσεις «Έρευνα και Ανάπτυξη από τις Επιχειρήσεις» και «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων». Οι άλλες δύο και συγκεκριμένα οι «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» και «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» αναμένονται το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2023.

Σημειώνεται ότι η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και ερευνητικούς οργανισμούς. Πιο αναλυτικά, δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι: α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις παρεμβάσεις που προαναφέρθηκαν. Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας. Οι μελέτες σκοπιμότητας δεν χρηματοδοτούνται αυτοτελώς στο πλαίσιο της δράσης αλλά ως μέρος του ερευνητικού έργου.

Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ανά παρέμβαση ορίζεται ως εξής :

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις, 800.000 ευρώ

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, 2.000.000 ευρώ

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000 ευρώ

IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις, στο όριο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από το Horizon Europe.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας. Οι προτάσεις της παρέμβασης IV θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το πρόγραμμα «Horizon Europe».

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, ωστόσο, το μέγιστο ποσοστό μπορεί να ανέλθει έως και του 80% στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να υποβάλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες έξι επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση οι κατηγορίες είναι:

I.Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: Η παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (μεμονωμένη ΜμΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ. Επιπλέον, στην ομάδα επιχειρήσεων δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

II.Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Η παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρο-μεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ή στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της της συγκεκριμένης παρέμβασης, σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων - φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Δυνητικοί δικαιούχοι στην παρέμβαση ΙΙΙ είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους οκτώ (8) τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και συγκεκριμένα: 1. Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία 2. Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα 4. Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα 7. Αειφόρος Ενέργεια 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Δείτε επίσης