Οικονομία

Πώς δεν θα επιστρέψετε την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες επιχειρήσεις να γλιτώσουν την επιστροφή των κρατικών δανείων

Επιστρεπτέα Προκαταβολή, Εφορία,
Αρθρογράφος: Κώστας Αντωνάκος
Από Κώστας Αντωνάκος

Αναδημοσίευση από τη «Βραδυνή της Κυριακής»

«Αδειάζει η κλεψύδρα» για χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις προκειμένου να ακυρώσουν το εκκαθαριστικό της Εφορίας που προβλέπει την εφάπαξ και έντοκη επιστροφή των κρατικών ενισχύσεων από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, λόγω μη τήρησης των κριτηρίων, καθώς η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την ερχόμενη Τετάρτη 31 Μαΐου.

Advertisement

Ύστερα από έλεγχο προέκυψε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να λάβουν τα φθηνά κρατικά δάνεια, και το Νοέμβριο του 2022 κλήθηκαν να επιστρέψουν εφάπαξ και εντόκως ολόκληρο το ποσό της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που είχαν λάβει την περίοδο της πανδημίας.

Δεύτερη ευκαιρία

Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών τούς έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία έως το τέλος Μαΐου, για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στη πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ και να διαγράψουν το λογαριασμό. Όσοι δεν καταθέσουν τα δικαιολογητικά ή διαπιστωθεί, τελικά, ότι δεν τήρησαν τη ρήτρα της απασχόλησης, θα υποχρεωθούν να εξοφλήσουν σε μία δόση και εντόκως από την 1η Δεκεμβρίου 2022, ολόκληρο το ποσό, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

Ειδικότερα, με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς:

-Ποσά που βεβαιώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, καταβάλλονται έως την 30ή Ιουνίου 2023.
- Σε περίπτωση βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων, διενεργείται εκ νέου υπολογισμός.
- Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από το νέο τίτλο είσπραξης.
- Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε, διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται.
- Η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, ισχύει μόνο εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.
- Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης η κρατική ενίσχυση θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και επιβάλλεται τόκος επί του ποσού που βεβαιώθηκε μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, από 1ης Δεκεμβρίου 2022.

Σε αναμονή για ακόμη 5 μήνες 17.000 επιχειρήσεις

Την ίδια ώρα, σε αναμονή για ακόμα πέντε μήνες θα βρίσκονται 17.000 επιχειρήσεις που τέθηκαν εκτός των φθηνών κρατικών δανείων, για να μάθουν αν, τελικά, θα γίνουν αποδεκτές οι ενστάσεις τους. Η διαδικασία επανελέγχων των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου του 2023, η οποία θα αποφανθεί ποιοι θα λάβουν αναδρομικά τα χρήματα από τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Όσοι λάβουν ενισχύσεις θα έχουν περίοδο χάριτος 2 μήνες προτού επιστρέψουν τα χρήματα στο κράτος. Ως περίοδος χάριτος θεωρείται το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης και έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την καταβολή της ενίσχυσης, ενώ για όσους έκαναν ένσταση και πήραν τα δάνεια πριν από την 1 Μαρτίου του 2023 η περίοδος χάριτος λήγει στις 31 Μαΐου του 2023.

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα δικαιωθούν, θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις, με ποσά «κουρεμένα» έως 75%. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση Επιστρεπτέας Προκαταβολής, για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής τους στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», εξαιτίας του ότι οι επιχειρήσεις δεν πληρούσαν το σύνολο των κριτηρίων, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις έχουν προσπελάσει την ηλεκτρονική εφαρμογή για υποβολή αίτησης χορήγησης εμπρόθεσμα και έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτημα επανεξέτασης.

Για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που περιλαμβάνεται και η περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης ή ατομικών επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε μορφής εταιρία, ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται σωρευτικά για όλες τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται. Για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων εάν η συγχώνευση έχει συντελεστεί σε επόμενο έτος από εκείνα στα οποία πραγματοποιείται η σύγκριση για τον έλεγχο της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, η σύγκριση για τα κριτήρια γίνεται χωριστά σε κάθε επιχείρηση.
Διευκρινίζεται ότι αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν επιχειρήσεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί παύση εργασιών, ανεξαρτήτως αιτίας, κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης, δεν δύναται να ικανοποιηθούν ενώ τα αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει σε προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αίτησης χορήγησης, δήλωση έναρξης για άσκηση δραστηριότητας και διακοπής εργασιών στο φορολογικό μητρώο, εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα οικονομικά δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση την τελευταία δήλωση έναρξης.


Δείτε επίσης