Οικονομία

Κίνητρα για να ασφαλιστούμε

Όλες οι προτάσεις της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική Οικονομία και την Κοινωνία καθώς και τα πλεονεκτήματα από την πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ

ασφαλιση, ασφαλιστικεσ εταιρειεσ, κινητρα ασφαλισης, ιδιωτικη ασφαλιση, κινητρα ιδιωτικησ ασφαλισησ, ασφαλιστικοσ κλαδοσ, ιδιωτικη ασφαλιση στην ελλαδα,
Αρθρογράφος: Γιώργος Αγιασοφίτης
Από Γιώργος Αγιασοφίτης

Αναδημοσίευση από τη «Βραδυνή της Κυριακής»

Τη θέσπιση κινήτρων για τη διεύρυνση του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική Οικονομία προτείνει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στην πρόσφατη μελέτη του με τίτλο «Το Οικονομικό και Κοινωνικό Αποτύπωμα της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα το 2022».

Παρότι η εγχώρια ασφαλιστική αγορά συνέχισε και το 2022 την αναπτυξιακή της πορεία, εντούτοις σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες η απόσταση του βαθμού διείσδυσης στην Ελλάδα και στους δύο βασικούς κλάδους Ασφάλισης (Ζημιών και Ζωής) παραμένει μεγάλη, ακόμα και αν ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο επίπεδο του εισοδήματος.

Με δεδομένη τη σημαντική συνεισφορά της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ελληνική Οικονομία, αλλά και το χαμηλό βαθμό διείσδυσης σε σύγκριση με τις πιο αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, το ΙΟΒΕ σημειώνει ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν η παροχή κινήτρων (φορολογικών και άλλων) για μακροχρόνια αποταμίευση/συντάξεις/υγεία, καθώς και η εισαγωγή σχημάτων υποχρεωτικών ασφαλίσεων κατοικιών (π.χ. για φυσικές καταστροφές, σεισμούς), μέσω της συνεργασίας του Δημοσίου με τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, εκτός από το επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, οι διαφορετικοί βαθμοί διείσδυσης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη εξηγούνται από παράγοντες όπως η μη θεσμοθέτηση συμπληρωματικού ρόλου της Ιδιωτικής Ασφάλισης στα συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης, η έλλειψη εφαρμογής φορολογικών κινήτρων, η αντίληψη των πολιτών για το «δίχτυ» προστασίας που οφείλει να παρέχει το ελληνικό κράτος σε περίπτωση συμβάντων που προκαλούν μεγάλες ζημιές, οι λιγότερες ρυθμίσεις για υποχρεωτική ασφάλιση σε κλάδους εκτός των Οχημάτων, και η ελλιπής βασική χρηματο-οικονομική εκπαίδευση των πολιτών.

Η συνεισφορά του κλάδου Ασφάλισης στην ελληνική Οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο σε όρους ΑΕΠ όσο και σε όρους απασχόλησης και δημοσίων εσόδων.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι έμμεσες (πολλαπλασιαστικές) επιδράσεις από τη δραστηριότητα του κλάδου, αλλά και οι καταλυτικές επιδράσεις, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Από την ανάλυση του ΙΟΒΕ διαπιστώθηκαν τα εξής:

▪ Η άμεση και έμμεση συμβολή του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης το 2022 εκτιμάται σε 2,2 δισ. ευρώ σε όρους ΑΕΠ και αντιπροσωπεύει το 1,0% του ΑΕΠ της χώρας.

▪ Μαζί με την προκαλούμενη επίδραση, η συνολική συμβολή του κλάδου Ιδιωτικής Ασφάλισης σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε 2,5 δισ. ευρώ ή 1,2% του ΑΕΠ το 2022, πέραν των αποζημιώσεων που παρέχει ο κλάδος στους ασφαλισμένους.

▪ Η άμεση και έμμεση επίδραση στην απασχόληση το 2022 εκτιμάται σε 39,8 χιλιάδες θέσεις εργασίας και ισοδυναμεί με το 0,8% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα.

Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο Ιδιωτικής Ασφάλισης υποστηρίζει άλλες 4 θέσεις εργασίας στην ελληνική Οικονομία.

▪ Σε όρους απασχόλησης η συνολική συνεισφορά του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης για το 2022 εκτιμάται σε 49,7 χιλιάδες θέσεις εργασίας (ή 1,0% της απασχόλησης στη χώρα).

▪ Τα συνολικά έσοδα από φόρους και εισφορές που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του κλάδου Ιδιωτικής Ασφάλισης εκτιμώνται σε 1,12 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 2,0% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους.

▪ Επιπλέον των παραπάνω, η συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ της ελληνικής Οικονομίας, η οποία προκύπτει από τις αποζημιώσεις και παροχές που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εκτιμάται για το 2022 σε 2.024 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με 55,9 χιλιάδες θέσεις εργασίας και 545 εκατ. ευρώ έσοδα για το Δημόσιο από φόρους και εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δείτε επίσης