Πολιτική

Αλλάζουν όλα στην ΕΥΠ - Οι αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό της και η νέα στόχευσή της

Με το προεδρικό διάταγμα υπ.αρ. 96/20 (ΦΕΚ 232/Α/20-11-2020) που φέρνει σήμερα στο φως το vradini.gr επικυρώνονται οι σαρωτικές αλλαγές που φέρνει η νέα διοίκηση στην πολύπαθη ΕΥΠ

ΕΥΠ

Αλλάζουν όλα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών η οποία αποκτά νέα δομή, και επαναπροσδιορίζει τους στόχους της.

Του Ειδικού Συνεργάτη

Με το προεδρικό διάταγμα υπ.αρ. 96/20 (ΦΕΚ 232/Α/20-11-2020) που φέρνει σήμερα στο φως το vradini.gr επικυρώνονται οι σαρωτικές αλλαγές που φέρνει η νέα διοίκηση στην πολύπαθη ΕΥΠ, με στόχο την ευελιξία και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών ώστε να ανταπεξέλθει στα εθνικά της καθήκοντα, στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα όμως, η διοίκηση της ΕΥΠ, καλείται από τα πράγματα, να επανεξετάσει το θέμα των εμπείρων στελεχών που απομακρύνθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση ως “μη αρεστοί” με συνέπεια η Υπηρεσία να έχει κενά, σε ευαίσθητες περιοχές όπως η Θράκη. Όπου διώχθηκαν έμπειρα στελέχη με πολύχρονη δράση πεδίου και επιτελικά καθήκοντα, κάτι που έχει ως συνέπεια να υπάρχει “γήπεδο” για πρακτορίσκους της Άγκυρας που υποδύονται είτε τους επιχειρηματίες, είτε τους θρησκευτικούς λειτουργούς, είτε παράγοντες των ΜΜΕ.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

Με τη νέα δομή η Κεντρική Υπηρεσία περιλαμβάνει πλέον:

αα) Τη Διεύθυνση Εσωτερικών και Διεθνών Σχέσεων

αβ) Τη Διεύθυνση Α Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙ.ΣΥ.Α.Π. - Α)

αγ) Τη Διεύθυνση Β Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙ.ΣΥ.Α.Π - Β)

αδ) Τη Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων αε) Τη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου αστ) Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων

αζ) Τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών

αη) Τη Διεύθυνση Ασφάλειας αθ) Το Τμήμα Οικονομικού Επιθεωρητή αι) Την Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου και Ιστορικού Μουσείου.».

Επίσης καθιερώνονται οι Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης (Π.Μ.Υ.), καθώς και τα Κλιμάκια αυτών, όπως εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π.

Νέα αυτοτελής υπηρεσία

Δημιουργείται μια αυτοτελής υπηρεσία που ονομάζεται Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ε.Υ.Π.

Η διάρθρωση του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. περιλαμβάνει τη Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων, τη Μονάδα Στρατηγικής και Σχεδιασμού, τη Μονάδα Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού και τη Μονάδα Οργανωτικής Υποστήριξης. Ο καθορισμός του επιπέδου λειτουργίας των Μονάδων γίνεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. Να σημειωθεί ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. είναι απόρρητος και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Τη θέση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. καταλαμβάνει υπάλληλος ή λειτουργός του στενού δημοσίου τομέα, ο οποίος με την τοποθέτησή του λογίζεται ότι αποσπάται αυτοδικαίως στο ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.

Επίσης ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., είναι πρόσωπο υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. Πρέπει να διαθέτει: α) τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α' 39), β) άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αγγλική ή γαλλική ή γερμανική), γ) διοικητική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, σε θέματα που αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαχείριση και υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους. Η εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης αξιολογείται ως επιπρόσθετο προσόν.

Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. επιλέγεται και τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. Η θητεία του Προϊσταμένου του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί για δύο (2) φορές, με την ίδια διαδικασία.

Μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του οποτεδήποτε, με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Τέλος, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. δύναται να υποβάλλει αιτήσεις χρηματοδότησης προς χρηματοδοτικούς φορείς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και να είναι διατάκτης των δαπανών αυτού. Τα πάσης φύσεως εντάλματα πληρωμής που εκδίδει το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., βαρύνουν τον Ε.Λ.Τ.Α.Κ.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες

Οι νέες αρμοδιότητες Υπηρεσιών Ε.Υ.Π. είναι οι εξής:

1.Διεύθυνση Εσωτερικών και Διεθνών Σχέσεων

Είναι αρμόδια για θέματα συνεργασίας της Ε.Υ.Π. με εθνικούς φορείς και ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Υπηρεσία.

2.Διεύθυνση Α Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙ.ΣΥ.Α.Π. - Α)

Είναι αρμόδια για την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, οι οποίες άπτονται της εθνικής ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων, για χώρες που σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό εμπίπτουν στα αντικείμενα της Διεύθυνσης και αποκτώνται από πάσης φύσεως πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών μέσων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η επιτέλεση της αποστολής της Ε.Υ.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων και να υποστηρίζονται σε πληροφοριακό επίπεδο οι καθ' ύλην αρμόδιοι κρατικοί φορείς.

3.Διεύθυνση Β Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙ.ΣΥ.Α.Π. - Β)

Είναι αρμόδια για τη σχεδίαση και υλοποίηση του έργου της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής στις αρμόδιες αρχές των πάσης φύσεως πληροφοριών που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και εν γένει των εθνικών συμφερόντων. Επίσης, συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει πληροφορίες και εκτιμήσεις για τρομοκρατικές απειλές και για δραστηριότητες ομάδων οργανωμένου εγκλήματος.

4.Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων

Είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση των συστημάτων και εργαλείων πληροφορικής και των εν γένει δικτύων επικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Μονάδων και άλλων συνεργαζόμενων φορέων.

5.Διεύθυνση Κυβερνοχώρου

Είναι αρμόδια:

α) για τεχνικής φύσεως θέματα ασφάλειας πληροφοριών (Εθνική Αρχή INFOSEC) και ειδικότερα για την ασφάλεια των εθνικών επικοινωνιών, των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των διαβαθμισμένων συσκευών και συστημάτων ασφάλειας επικοινωνιών και πληροφορικής,

β) για την αξιολόγηση και πιστοποίηση κρυπτοσυστημάτων, καθώς και την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα σε θέματα κρυπτασφάλειας (Εθνική Αρχή CRYPTO),

γ) για την εξασφάλιση των εθνικών ηλεκτρονικών συσκευών τηλεπικοινωνιών από διαρροές λόγω ανεπιθύμητων, ηλεκτρομαγνητικών και μη μεταδόσεων (Εθνική Αρχή TEMPEST),

δ) ως Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT), εντός του εθνικού πλέγματος Κυβερνοασφάλειας που καθορίζει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, για τις κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των δημοσίων φορέων της χώρας, που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του Γ.Ε.ΕΘ.Α. (CSIRT). Ειδικότερα, υποστηρίζει την Προεδρία της Κυβέρνησης και τα Υπουργεία, με εξαίρεση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, εναντίον τους.

6.Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων

Είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη, την τήρηση αρχείων του γενικού πρωτόκολλου, καθώς και για όλα τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και εκπαίδευση του προσωπικού και την οργάνωση της Ε.Υ.Π.

7.Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών

Είναι αρμόδια για τον χειρισμό:

α) θεμάτων διοικητικής μέριμνας, συμβάσεων, οικονομικών γενικώς, διαχείρισης χρηματικού, υλικών και μέσων,

β) θεμάτων τεχνικής υποστήριξης σχετικά με την παρακολούθηση και εκτέλεση τεχνικών έργων και τον έλεγχο καλής λειτουργίας αυτών,

γ) θεμάτων συντήρησης κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και οχημάτων της Ε.Υ.Π.

8.Διεύθυνση Ασφάλειας

Είναι αρμόδια για θέματα ασφάλειας εν γένει των υπηρετούντων στην Ε.Υ.Π., των υλικών, των μέσων και των εγκαταστάσεων αυτής.

9.Τμήμα Οικονομικού Επιθεωρητή

Είναι αρμόδιο για τις οικονομικές επιθεωρήσεις των Διαχειρίσεων Χρηματικού και Υλικού της Ε.Υ.Π.

10.Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου και Ιστορικού Μουσείου

Είναι αρμόδια για την ταξινόμηση και αξιοποίηση των εγγράφων και του οπτικοακουστικού υλικού της Ε.Υ.Π., καθώς και για την ταξινόμηση και συντήρηση υλικών μουσειακής αξίας.

11.Περιφερειακές Μονάδες

Παρέχουν πληροφοριακή υποστήριξη, υποβοηθώντας το έργο της Κεντρικής Υπηρεσίας.

12.Αυτοτελής υπηρεσία Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.)

Είναι αρμόδια να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα, να συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, να συντονίζει, καθώς και να παρακολουθεί και να μετέχει σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, προκειμένου να δημιουργεί τα κατάλληλα τεχνολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία και να τα παρέχει στην Ε.Υ.Π. και σε άλλους δημόσιους φορείς.

α) Η Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. υλοποιεί όλες τις δράσεις-έργα του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. ενεργώντας ως δικαιούχος, με εξαίρεση τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ.

β) Η Μονάδα Στρατηγικής και Σχεδιασμού του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για τον σχεδιασμό δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, και συντάσσει τα αιτήματα χρηματοδότησης προς τις αρχές διαχείρισης του ΕΣΠΑ και τους φορείς διαχείρισης των χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών.

γ) Η Μονάδα Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. διαχειρίζεται τον Ειδικό Λογαριασμό Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.Λ.Τ.Α.Κ.), που συ- στάθηκε με το άρθρο 3Β του ν. 3649/2008, και λειτουργεί με αρμοδιότητες οικονομικής υπηρεσίας για τον προϋπολογισμό του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.

δ) Η Μονάδα Οργανωτικής Υποστήριξης του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. υποστηρίζει γραμματειακά και οργανωτικά το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και λειτουργεί ως δικαιούχος των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ.».

Τρείς υποδιοικητές

Με τη νέα δομή προστίθεται άλλη μια θέση υποδιοικητή από δυο που είναι σήμερα, οι οποίοι θα βοηθούν στο έργο του τον Διοικητή της Ε.Υ.Π. Επίσης με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.

Δημιουργείται επίσης Επιτροπή Τεχνολογικής Στρατηγικής στην Ε.Υ.Π., στην οποία μετέχουν:

α) Οι Υποδιοικητές της Ε.Υ.Π. β) Τέσσερα (4) μέλη εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που σχετίζονται με την έρευνα ή/και τεχνολογία.

2.Η Επιτροπή Τεχνολογικής Στρατηγικής της Ε.Υ.Π. συνδράμει στη χάραξη και την υλοποίηση της στρατηγικής του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. Η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και της εκχωρούνται βάσει αποφάσεων του Διοικητή της Ε.Υ.Π., στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

α) Η διατύπωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. σε επίπεδο τεχνολογικής υποστήριξης και ανάπτυξης, με βάση τις ανάγκες της Ε.Υ.Π. και το εθνικό και διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον.

β) Η διατύπωση γνώμης επί του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., το οποίο καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και εγκρίνεται από τον Διοικητή της Ε.Υ.Π.

γ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και η συνεργασία με τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. για τον εντοπισμό αδυναμιών και τον σχεδιασμό διορθωτικών ενεργειών.

δ) Η εισήγηση επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., η οποία καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και εγκρίνεται από τον Διοικητή της Ε.Υ.Π.

Η Επιτροπή Τεχνολογικής Στρατηγικής συγκροτείται και στελεχώνεται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών, εξαιρουμένων των στελεχών της διοίκησης της Ε.Υ.Π., ορίζεται για τρία (3) έτη και με δυνατότητα ανανέωσης για μία (1) φορά. Η στελέχωση της Επιτροπής Τεχνολογικής Στρατηγικής δύναται να τροποποιείται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.

Τα μέλη που ορίζονται να συμμετέχουν στην Επιτροπή Τεχνολογικής Στρατηγικής, εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή δημόσιοι λειτουργοί ή προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), δεν απαιτείται, για τη συμμετοχή τους στη Επιτροπή, να λαμβάνουν άδεια από το υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα τους ή άδεια από άλλο όργανο ή υπηρεσία, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Τα μέλη της Επιτροπής Τεχνολογικής Στρατηγικής δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Κοινή Ομάδα Πληροφοριών (Κ.Ο.Π.)

Στην Ε.Υ.Π. θα λειτουργεί Κοινή Ομάδα Πληροφοριών, με σκοπό την τελική εκτίμηση απειλών. Σε αυτή μετέχουν στελέχη της Ε.Υ.Π. και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα. Οι φορείς αυτοί ορίζονται, ανά περίπτωση και για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. Τα όργανα διοίκησης των φορέων αυτών υποχρεούνται να επιλέγουν και να διαθέτουν τα στελέχη τους για τη συμμετοχή στην ανωτέρω ομάδα και για όσο χρόνο απαιτείται κατά την ανωτέρω απόφαση.

2.Η στελέχωση της Κ.Ο.Π. γίνεται με απόφαση του Υποδιοικητή της Ε.Υ.Π. που είναι αρμόδιος για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της υπηρεσίας με βάση τα ανωτέρω.

3.Κάθε θέμα λειτουργίας και οργάνωσης της Κ.Ο.Π. ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. Στα μέλη της ανωτέρω ομάδας δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

4.Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις είναι απόρρητες και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Προσόντα για πρόσληψη

Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού ορίζονται ως εξής:

1.Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Κοινωνιολογίας, ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Νομικής ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό ή Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.

3.Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.».

18.Η περ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 1/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.».

19.Μετά το άρθρο 16 του π.δ. 1/2017 προστίθεται άρθρο 16Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 16Α

Κλάδος ΠΕ 10 Οικονομικού

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΠΕ 10 Οικονομικού ορίζονται:

1.Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.

3.Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.».

20.Η περ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 1/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.»

Δείτε επίσης