«Η Βραδυνή της Κυριακής»

Πώς και ποιοι νέοι παίρνουν δάνειο για αγορά κατοικίας

10.000 νέοι θα βγουν κερδισμένοι από το στεγαστικό πρόγραμμα

Πώς και ποιοι νέοι παίρνουν δάνειο για αγορά κατοικίας
Αρθρογράφος: Δημήτρης Μοσχολιός
Από Δημήτρης Μοσχολιός

«Πράσινο φως» άναψε για τη χορήγηση 10.000 στεγαστικών δανείων σε νέους, καθώς δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα «Σπίτι μου».

Η υποβολή των αιτήσεων στις τράπεζες ξεκινά στο τέλος Μαρτίου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι από 25 έως 39 ετών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τα όρια ηλικίας και παράλληλα έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης. Επίσης αναγκαία προϋπόθεση είναι να μην διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για να κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά τους σε κάποια από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η διαδικασία έχει ως εξής:

  1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών για το καθένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια, οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία) για κάθε αιτούντα. Σε περίπτωση που αυτές πληρούνται, τότε οι τράπεζες αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερόμενου με βάση τους εσωτερικούς τους κανονισμούς. Στη συνέχεια, αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι, δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης, εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.
  2. Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτούντα για την προέγκριση, και αυτός εντός της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει να γνωστοποιήσει το αιτούμενο ποσό δανείου (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ). Επίσης, πρέπει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή του (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς). Πρέπει, παράλληλα, να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται ώστε η τράπεζα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Προσοχή: αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει. Να σημειωθεί πως εφόσον προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε –σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα– η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από την τράπεζα και εντάσσει τη συγκεκριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα.
  3. Στη συνέχεια, η τράπεζα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου υποβάλλει στην ΕΑΤ τη σχετική δανειακή σύμβαση. Ακολούθως, η ΕΑΤ ελέγχει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίνει τη σύμβαση, εκτός εάν:

α) Ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει αιτηθεί δάνειο ή έχει καταρτίσει σύμβαση με άλλη τράπεζα στο πλαίσιο του Προγράμματος.

β) Το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευθεί ή το 90% του συμβολαίου αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα στη «Βραδυνή της Κυριακής» που κυκλοφορεί από αυτό το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

Δείτε επίσης