Υγεία

Σύστημα προσωπικού γιατρού: Τροπολογία καθιερώνει την ελεύθερη συμμετοχή ιδιωτών γιατρών

Την ικανοποίησή του εκφράζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης - Τι αναφέρει η επίμαχη τροπολογία

Σύστημα προσωπικού γιατρού:  Τροπολογία καθιερώνει την ελεύθερη συμμετοχή ιδιωτών γιατρών
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ικανοποίησή του, για την υλοποίηση μετά από σειρά παρεμβάσεών του, ενός πάγιου αιτήματός που αφορά την ελεύθερη συμμετοχή των ιδιωτών ιατρών ,στο σύστημα του προσωπικού ιατρού.

Συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη φέρεται προς ψήφιση, ως τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», διάταξη με την οποία δίδεται η δυνατότητα σε κάθε ιατρό που νόμιμα ασκεί το ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα να συμβληθεί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανεξάρτητα από το εάν συμβάλλεται ήδη ή αν ήδη λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημόσιου Τομέα.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ , Γ. Πατούλης, σχολιάζοντας το θέμα υπογράμμισε τα εξής:

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, για την αποδοχή από την πολιτική ηγεσία ενός πάγιου αιτήματος του ΙΣΑ που αφορά τη συμμετοχή όλων των ιατρών στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Διεκδικούμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες, με τη συμμετοχή όλου του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού της χώρας.»

Τι ορίζει η τροπολογία

Ειδικότερα, η εν λόγω διάταξη ορίζει τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Ρυθμίσεις για τον προσωπικό ιατρό -- Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 5 ν. 4238/2014

Στο άρθρο 5 του ν. 4238/2014 (Α' 38), περί του προσωπικού ιατρού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η περ. γ) της παρ. 3 αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο προσωπικός ιατρός επιλέγεται. ελεύθερα από τον πολίτη και είναι:

α) ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α 38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

γ) ιατρός που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και συμβάλλεται με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως προσωπικός ιατρός, με εγγεγραμμένο πληθυσμό, εξαιρετικώς και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος, ανεξάρτητα από το αν συμβάλλεται ήδη ή αν ήδη λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α' της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α 143), ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.

β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τροποποιείται, με την προσθήκη των ιατρών εργασίας, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής Ιατρικής εσωτερικής παθολογίας ή oι ιατροί εργασίας για τον ενήλικο πληθυσμό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται και απλοί ιδιώτες ιατροί, που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως γ) της παρ. 3, τόσο των ως άνω ειδικοτήτων όσο και άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, Ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, και παιδίατροι για τον ανήλικο πληθυσμό.».

Δείτε επίσης