Υγεία

Μίνα Γκάγκα: Διετής παράταση στους γιατρούς για εξειδίκευση

Τι προβλέπει η απόφαση για την διαδικασία παραμονής των ιδιωτών ιατρών ή οδοντιάτρων

Μίνα Γκάγκα: Διετής παράταση στους γιατρούς για εξειδίκευση
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Μέχρι και δύο χρόνια παρατείνεται η παραμονή των ιδιωτών γιατρών και οδοντιάτρων που εξειδικεύονται στα δημόσια νοσοκομεία με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού υγείας κ. Μίνας Γκάγκα.

Ειδικότερα οι ιδιώτες ιατροί ή οδοντίατροι δύνανται να παρατείνουν την παραμονή τους στη θέση εξειδίκευσης του νοσοκομείου, στο οποίο τοποθετήθηκαν για άσκηση στην εξειδίκευση.

Για να μπορέσουν λοιπόν να παρατείνουν την εξειδίκευση τους οι υπό ειδίκευση ιατροί θα πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια για την τήρηση του καταλόγου εξειδικευομένων υπηρεσία, έναν μήνα πριν τη λήξη της διετούς θητείας τους, αίτηση παράτασης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη.

Σε ότι αφορά τις προυποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να προβούν οι υποψήφιοι για παράταση είναι:

-Από την στιγμή που κατά την ημερομηνία λήξης της διετούς θητείας του ιατρού, δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στον κατάλογο των ιδιωτών ιατρών ή ο αριθμός των υποψηφίων στον κατάλογο είναι μικρότερος από τις προβλεπόμενες θέσεις εξειδίκευσης, η θητεία του παρατείνεται με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και τις ίδιες αποδοχές, από τη λήξη της έως και την υπογραφή σύμβασης εργασίας από τον επόμενο προς εξειδίκευση ιατρό.

-Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της παράτασης θητείας του ιατρού, υπάρξουν υποψήφιοι στον κατάλογο, ο αριθμός των οποίων είναι μικρότερος από τις προβλεπόμενες θέσεις εξειδίκευσης, δεν λύεται η παράταση σύμβασης, καθώς οι εν λόγω υποψήφιοι, καταλαμβάνουν τις κενές θέσεις εξειδίκευσης.

-Αυτοδίκαια λύεται η παράταση σύμβασης του αρχαιότερου παρατασιακού εξειδικευόμενου, εάν κατά την διάρκεια της παράτασης θητείας του ιατρού υπάρξουν υποψήφιοι στον κατάλογο, αλλά δεν υπάρχουν κενές θέσεις.

-Όταν ο αριθμός των υποψηφίων ιατρών, που αιτούνται παράταση θητείας, υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων εξειδίκευσης, για τις οποίες δεν υπάρχει υποψήφιος στον οικείο κατάλογο, ως κριτήριο επιλογής για την παράταση ορίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.

-Η λήψη του τίτλου εξειδίκευσης κατά τη διάρκεια της παράτασης δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγείται η παράταση.

- Ο διοικητής της οικείας ΥΠΕ είναι ο αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής απόφασης για την παράταση της θητείας εξειδίκευσης, για τους εξειδικευόμενους σε Μ.Ε.Θ, Μ.Ε.Θ. Παίδων και Μ.ΕΝ.Ν. Ο διοικητής είναι αυτός που υπογράφει κατόπιν τη νέα σύμβαση.

Τι ισχύει για την παραμονή σε θέση εξειδίκευσης των ιδιωτών ιατρών που ολοκλήρωσαν τη διετή θητεία κατά το διάστημα 31/8/2022 έως και 29/9/20221

Όσοι ιδιώτες ιατροί που ολοκλήρωσαν το χρόνο εξειδίκευσης κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη του ν. 4975/2022(ΦΕΚ/Α/187/30.9.2022), ήτοι από 31/8/2022 έως και 29/9/2022και κατέθεσαν, έως και την 7η/10/2022,αίτηση παραμονής στο εκπαιδευτικό κέντρο του νοσοκομείου, στο οποίο τοποθετήθηκαν για άσκηση στην εξειδίκευση, δύνανται να τοποθετηθούν εκ νέου με απόφαση τοποθέτησης του Διοικητή του νοσοκομείου και να συνάψουν σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την παραμονή τους στη θέση εξειδίκευσης.

Από την στιγμή όπου κατά την ημερομηνία αίτησης του ιατρού δεν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι στον κατάλογο των ιδιωτών ιατρών, τοποθετούνται εκ νέου στη θέση εξειδίκευσης μέχρι την υπογραφή σύμβασης εργασίας από τον επόμενο προς εξειδίκευση ιατρό, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και τις ίδιες αποδοχές.

Σε κάθε περίπτωση η νέα σύμβαση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) εξάμηνα ,η λήψη δε του τίτλου εξειδίκευσης δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση της σύμβασης. Το σχέδιο της απόφασης τοποθέτησης αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π., Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.),προκειμένου να χορηγηθεί η απαιτούμενη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια επιστρέφεται στο νοσοκομείοκαι κοινοποιείται στον ιατρό.

Ο ιατρός οφείλει να προσέλθει στο νοσοκομείο για υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης τοποθέτησής του και να προσκομίσει, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα ούτε κατέχει άλλη θέση στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.5.

Σε περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων ιατρών που αιτούνται παράταση θητείας, κατά το άρθρο 2 της παρούσας, υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων για τις οποίες δεν υπάρχει υποψήφιος στον οικείο κατάλογο εξειδίκευσης ως κριτήριο επιλογής για την παράταση ορίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.

Δείτε επίσης