Με αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 2,4%, ολοκληρώθηκε το α΄ εξάμηνο  της Attica Bank,  εξαιρουμένων  των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από τόκους ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, κατά την συγκριτική περίοδο, με την αύξηση αυτή να  ανέρχεται σε 13%, ενώ παρουσίασε αύξηση  των καταθέσεων  κατά 10,9% σε ετήσια βάση.

«Από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο, κύρια προτεραιότητα της Attica Bank,  υπήρξε η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των πελατών της και η απρόσκοπτη λειτουργία της», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Θεόδωρος Πανταλάκης. Ο ίδιος, σημείωσε πως «Η τράπεζα εξασφάλισε όλες τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, εισήγαγε την τηλε-εργασία και διευκόλυνε εργαζομένους και πελάτες.

Σημαντική προτεραιότητα πλέον για όλους αποτελεί η σταδιακή αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομία.

Η θετική αντίδραση επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις υγειονομικές εξελίξεις, αναδεικνύει την πιθανότητα σχετικά γρήγορης αντιστροφής του δυσμενούς κλίματος.

Η ολοκλήρωση ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου και η διαμόρφωση μηχανισμών για την αποτελεσματική χρήση των πόρων του εγκεκριμένου πλέον Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάταξη στην μετά COVID-19 εποχή».  Συνεχίζοντας ο κ. Πανταλάκης μίλησε για την  προσαρμογή του  προϋπολογισμού του 2020 στις νέες συνθήκες που επέφερε η υγειονομική κρίση, λέγοντας πως «επεξεργάζεται αλλαγές στην στρατηγική της που θα τις επιτρέψουν να εκμεταλλευτεί την ταχύτατη βελτίωση των συνθηκών μετά το τέλος της κρίσης.

Στην κορυφή των αποδόσεων βρέθηκε η μετοχή της Αttica Bank το α΄ εξάμηνο του 2020 (+23% από τη μέση απόδοση των τραπεζικών μετοχών), με το επενδυτικό κοινό να επιβραβεύει τις προσπάθειες που καταβάλλει η διοίκηση της τράπεζας για οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της και την επίτευξη καλύτερης απόδοσης για τους μετόχους της».

Κατόπιν ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας έκανε λόγο για την  συνέχιση  της προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά, διευκρινίζοντας ότι «Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις το α΄ εξάμηνο του 2020 ανέρχονται περίπου σε 87 εκατ. ευρώ έναντι 64 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βρίσκεται στα επίπεδα του 56%, γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση της στρατηγικής πιστωτικής επέκτασης

Επιπλέον, η Αttica Bank συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά της, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2019 κατά 10,9%.

Το λειτουργικό κόστος της Τράπεζας (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά περίπου 2% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη

βάση,  ενώ το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό μειώθηκε κατά 8,5% με την διακοπή της χρήσης του δανειζόμενου προσωπικού».

Ολοκληρώνοντας ο κ. Πανταλάκης, στάθηκε ιδιαιτέρως στην «μεταβίβαση της διαχείρισης του μεγαλύτερου μέρους των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στον Servicer QQuant, ως πρώτο στάδιο της επερχόμενης τιτλοποίησης των τελευταίων ΜΕΑ που προέρχονται από το παρελθόν. 

Ακολουθώντας μία συντηρητική πολιτική, η Αttica Bank αυξάνει τις προβλέψεις της για πιστωτικούς κινδύνους ώστε να είναι συμβατές με τις οικονομικές επιπτώσεις που προβλέπουν τα δυσμενή σενάρια για το 2020.

Η Διοίκηση της Αttica Bank και οι εργαζόμενοί της, είμαστε σίγουροι ότι θα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί επιτυχώς τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και το 2021 θα αποτελέσει τη χρονιά επαναφοράς της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Η Τράπεζα προετοιμάζεται να είναι έτοιμη για τις επερχόμενες προκλήσεις».

Πιο αναλυτικά, το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ και η διάρθρωσή του παρέμεινε σταθερή.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,7% σε σχέση με την 31.12.2019.

Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για τη χρήση ανήλθαν σε 87 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι  συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ανήλθαν σε 307 εκατ. ευρώ.

Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις ανήλθε σε 68% κατά την 30.06.2020 και εμφανίζεται μειωμένος έναντι της 31.12.2019 (70,1%).

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 1,6% σε σχέση με την 31.12.2019, με τα  ίδια κεφάλαια  να φτάνουν τα 462,7 εκατ ευρώ , παρουσιάζοντας μείωση 6,4% σε σχέση με το κλείσιμο του έτους 2019.