Πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου ο διαγωνισμός ουλαμών αρμάτων των μονάδων τεθωρακισμένων που διαθέτουν άρματα LEO2 με συμμετοχή τμήματος των United States Army Europe στο πεδίο βολής αρμάτων στο Πετροχώρι Ξάνθης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), οι ουλαμοί αξιολογήθηκαν σε επιχειρησιακές διαδικασίες με μετρήσιμα αντικειμενικά κριτήρια, οι οποίες ήταν εστιασμένες σε θέματα τακτικής μικρών κλιμακίων, τεχνικής της βολής και τεχνικών θεμάτων των αρμάτων.

Η τελική κατάταξη των ουλαμών προκύπτει από το συνδυασμό του χρόνου που χρειάστηκε το κάθε πλήρωμα για να ολοκληρώσει τις δοκιμασίες σε συνάρτηση με επιμέρους βαθμολόγηση των δεξιοτήτων του και ειδικά της ευστοχίας των βολών των πληρωμάτων των αρμάτων.

Áðü ôçí ÄåõôÝñá 14 Ýùò ôçí ÐáñáóêåõÞ 18 Óåðôåìâñßïõ 2020, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ï Äéáãùíéóìüò Ïõëáìþí ÁñìÜôùí ôùí ÌïíÜäùí ÔåèùñáêéóìÝíùí ðïõ äéáèÝôïõí Üñìáôá LEO2 (A4 êáé HEL) ìå óõììåôï÷Þ ôìÞìáôïò ôùí United States Army Europe (USAREUR), óôï Ðåäßï ÂïëÞò ÁñìÜôùí óôï Ðåôñï÷þñé ÎÜíèçò. Ïé Ïõëáìïß áîéïëïãÞèçêáí óå åðé÷åéñçóéáêÝò äéáäéêáóßåò ìå ìåôñÞóéìá áíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞñéá, ïé ïðïßåò Þôáí åóôéáóìÝíåò óå èÝìáôá ôáêôéêÞò ìéêñþí êëéìáêßùí, ôå÷íéêÞò ôçò âïëÞò êáé ôå÷íéêþí èåìÜôùí ôùí áñìÜôùí.Ç ôåëéêÞ êáôÜôáîç ôùí Ïõëáìþí, áðïôåëåß óõíäõáóìü ôïõ ÷ñüíïõ ðïõ ÷ñåéÜóôçêå ôï êÜèå ðëÞñùìá ãéá íá ïëïêëçñþóåé ôéò äïêéìáóßåò, óå óõíÜñôçóç ìå åðéìÝñïõò âáèìïëüãçóç ôùí äåîéïôÞôùí ôïõ êáé åéäéêÜ ôçò åõóôï÷ßáò ôùí âïëþí ôùí ðëçñùìÜôùí ôùí áñìÜôùí. Óå üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ äéáãùíéóìïý éäéáßôåñá åìöáíÞò Þôáí ç ðñïóðÜèåéá, ôï ðÜèïò êáé ç ãíþóç ôùí áíôéêåéìÝíùí áðü ôïõò äéáãùíéæüìåíïõò, êáèþò êáé ôï õøçëü åðßðåäï åêðáßäåõóçò êáé åðé÷åéñçóéáêÞò åôïéìüôçôáò ôïõ ðñïóùðéêïý,ÓÜââáôï 19 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ Ã.Ô ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÓÔÑÁÔÏÕ)

Σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι επέδειξαν πάθος και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ