Στο πλαίσιο του διαγωνισμού παραχώρησης άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ), ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων, στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, το ΔΣ  της Επιτροπής Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ενέκρινε τη Mohegan Gaming & Entertainment, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Mario  Kontomerko.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του ΔΣ της Επιτροπής στη συνεδρίαση, τοποθετήθηκαν επί του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού   και έδωσαν την έγκριση  στην τεχνική πρόταση που είχε καταθέσει η κοινοπραξία των Mohegan-ΓΕΚΤέρνα (Inspire Athens), ο μόνος διεκδικητής της άδειας μετά τον αποκλεισμό της Hard Rock.

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη σύνταξη και καθαρογραφή της απόφασης της ΕΕΕΠ, η οποία σε εύλογο χρόνο θα κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Από την ημερομηνία κοινοποίησης, προβλέπεται διάστημα 10 ημερών για την υποβολή ενστάσεων, δικαίωμα που διατηρεί η HRI.  

Ωστόσο, σε ότι αφορά στην έκδοση της τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ επί της αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η Hard Rock International,  κατά της απόφασης της Επιτροπής Παιγνίων και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με την οποία αποκλείστηκε από το διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό, θα πρέπει να αναμένεται  μέχρι το Σεπτέμβριο.

Να σημειωθεί  πως ήδη το ΣτΕ έχει απορρίψει τη σχετική αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει η HRI.

Παράλληλα, εφόσον οι διαδικασίες αυτές ολοκληρωθούν, θα πρέπει να αναμένεται η εκκίνηση της τρίτης φάσης του διαγωνισμού που αφορά στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του σχήματος Mohegan-ΓΕΚΤέρνα.

Όπως προβλέπεται από το κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, η βαθμολογία υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα της τεχνικής, με συντελεστή 40%,  και  της οικονομικής προσφοράς, 60% και κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας».

Ταυτοχρόνως, μετά τον έλεγχο της προσφοράς ώστε να διαπιστωθεί πως είναι σύμφωνη με τους όρους του διαγωνισμού, το σχήμα Inspire Athens θα ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος και θα ακολουθήσει η διαδικασία για την σύνταξη της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ακολούθως θα πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή, να υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους ώστε να μπορέσει ο ανάδοχος να εγκατασταθεί στην έκταση στο Ελληνικό για την έναρξη κατασκευής του Integrated Resort Casino, ενέργειες για τις οποίες θα απαιτηθεί και άλλος χρόνος.