Εθνική: Αύξηση 90% στα κέρδη μετά από φόρους παρά τις δυσμενείς συνθήκες του κορωνοϊού | ETE 2 Mylonas 16 08 20 scaled

Στα 457 εκατ. ευρώ ανήλθαν το α’ εξάμηνο, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες από 239 εκατ. το α’ εξάμηνο 2019 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 90%, ενώ παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 58 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2020.

«Είμαι υπερήφανος για τα επιτεύγματά μας κατά τη διάρκεια αυτού του ταραχώδους πρώτου εξαμήνου», δήλωσε ο  διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη.

Ο ίδιος είπε πως «Η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην οικονομία. Η επιβολή περιοριστικών μέτρων και η αυξημένη αβεβαιότητα οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το β’ τρίμηνο 2020.

Παρόλα αυτά, με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και με καθυστέρηση του υψίστης σημασίας τουριστικού κλάδου, καθώς και με την ευρεία εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας, η δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης ήδη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, ο ρόλος μας στη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας είναι πιο κρίσιμος από ποτέ.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε προχωρήσει στη στοχευμένη παροχή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή μας σε όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης.

Ειδικότερα, έχουμε προχωρήσει σε μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών που ανέρχονται σε 3,5 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 39 χιλ. πελάτες.

Επιπλέον, έχουμε εκταμιεύσει νέα δάνεια της τάξεως των 2,8 δισ. ευρώ σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης, ενώ οι προγραμματισμένες εκταμιεύσεις για το β’ εξάμηνο 2020 υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ

Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, ακολουθήσαμε μία συντηρητική στάση και σχηματίσαμε ήδη κατά το α’ τρίμηνο 2020 το σύνολο των προβλέψεων απομείωσης σχετιζόμενων με την πανδημία του κορονοϊού (0,4 δισ. ευρώ).

Αργότερα στη χρονιά, αναμένουμε να εκκινήσουμε τη διαδικασία τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier). Υπερβαίνοντας τα 6 δισ. ευρώ, η εν λόγω τιτλοποίηση θα συντελέσει αποφασιστικά στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της ΕΤΕ ύψους 10 δισ. ευρώ κατά σχεδόν τα 2/3α.

Κεφαλαιοποιώντας την ενισχυμένη οργανική μας κερδοφορία, θα απορροφήσουμε τις απαιτούμενες προβλέψεις, θέτοντας ως στόχο την ολοκλήρωση της συναλλαγής το α’ εξάμηνο 2021.

Τα οργανικά αποτελέσματα του Ομίλου παρέμειναν ανθεκτικά σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.

Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε 132 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2020.

Αυτή η επίδοση αντικατοπτρίζει τη σημαντική περιστολή των εγχώριων δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 9% και 6%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση, καθώς και την ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον κορονοϊό, αντανακλώντας την καλύτερη εκ του αναμενόμενου οργανική επίδοση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 

Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και καθώς η οικονομία ανακάμπτει, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τα επιτεύγματα του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού μας.

Κεφαλαιοποιώντας τη δυναμική αυτή, θα επιταχύνουμε τόσο τη μετάβασή μας στα ψηφιακά κανάλια, όσο και την υιοθέτηση ενός πιο ευέλικτου λειτουργικού μοντέλου, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της Τράπεζας.

Είμαι υπερήφανος για τα επιτεύγματά μας κατά τη διάρκεια αυτού του ταραχώδους πρώτου εξαμήνου του έτους: την προάσπιση της ασφάλειας του προσωπικού μας και τη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τον ιστορικό μας ρόλο».

Πιο αναλυτικά, τα κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 18 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020, αντανακλώντας τα κέρδη περιόδου της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία έχει ταξινομηθεί ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση.

Τα οργανικά κέρδη α’ εξαμήνου 2020 αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε 132 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, την ομαλοποίηση του υποκείμενου κόστους πιστωτικού κινδύνου, καθώς και τη μείωση της πίεσης στα οργανικά έσοδα.

Εξαιρείται το κόστος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (90 εκατ. ευρώ), της δαπάνης για το ΛΕΠΕΤΕ (19 εκατ. ευρώ), καθώς και του κόστους αναδιάρθρωσης και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών (8 εκατ. ευρώ). 

Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 480 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020 από 241 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις.

Πράξεις  επωφελούμενες από την ανταλλαγή και πώληση ΟΕΔ κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου, τα οποία απορρόφησαν την αύξηση των συνολικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορονοϊού.

Ταυτοχρόνως, τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν σε 259 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2020 από 262 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020, καθώς η μείωση στα επιτόκια δανείων αντισταθμίστηκε από την περαιτέρω ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας και τη βοηθητική στάση της ΕΚΤ, μέσω της επιδότησης του κόστους ρευστότητας.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο επί του μηνιαίου μέσου όρου των τοκοφόρων στοιχείων του Ενεργητικού εξαιρώντας τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκε κατά 15μ.β. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 238μ.β.

Σε επίπεδο εξαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 8,1% σε ετήσια βάση σε 521 εκατ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης ΜΕΑ κατά 4,7 δισ. ευρώ το 2019, καθώς και της πώλησης χρεογράφων κατά τα προηγούμενα τρίμηνα

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 562 εκατ. ευρώ  το α’ εξάμηνο 2020 ενσωματώνουν τις προβλέψεις απομείωσης ύψους 426 εκατ. ευρώ σχετιζόμενες με την πανδημία του κορονοϊού, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε περίπου 94μ.β. το α’ εξάμηνο 2020, εξαιρουμένων των εν λόγω προβλέψεων.

Τo υποκείμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου το β’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 92μ.β. Μειώθηκαν τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα το β’ τρίμηνο.

Η μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε κατά το β’ τρίμηνο 2020 (-0,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας οργανικές ενέργειες, παρά την προσωρινή διακοπή των ρευστοποιήσεων ενεχύρων.

Οι καθαρές εισροές ΜΕΑ μειώθηκαν σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2020, αντικατοπτρίζοντας την εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς και τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης των δανειοληπτών.

Η αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) σημείωσε βελτίωση το β’ τρίμηνο 2020 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.