Στη χρηματοδότηση της οικονομίας και στη στήριξη των πελατών, νοικοκυριών και ιδίως των επιχειρήσεων της Eurobank , ώστε να ξεπεράσουν τη δύσκολη συγκυρία, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος  της τράπεζας Φωκίων  Καραβίας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

«Παρέχουμε προγράμματα αναστολής πληρωμών και προσφέρουμε ρευστότητα για την κάλυψη της ζήτησης νέων χρηματοδοτήσεων που οφείλεται στην πανδημία», δήλωσε ο κ. Καραβίας, σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη α΄εξαμήνου.

Ο ίδιος, σημείωσε πως «Οι χορηγήσεις ενήμερων επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκαν κατά 1,1 δις. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Συμμετέχουμε πλήρως στις κρατικές πρωτοβουλίες, όπως το TΕΠΙΧ II και το Πρόγραμμα Εγγυήσεων, και αναμένουμε ότι τα επιχειρηματικά δάνεια, μετά από τυχόν αποπληρωμές, θα αυξηθούν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το σύνολο του έτους.

Παρά τις εξωτερικές προκλήσεις, ολοκληρώσαμε τη συμφωνία με την doValue για την FPS και την τιτλοποίηση Cairo, μειώνοντας το ποσοστό των NPEs στο 15% και αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον ισχυρότερο δείκτη κάλυψης των NPEs, άνω του 60%.

Ενισχύσαμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας θέση περισσότερο από εκατό μονάδες βάσης και ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,5%.

Παρά τις αυξημένες προβλέψεις σε σχέση με το πλάνο πριν την εκδήλωση της πανδημίας, η Eurobank αποδεικνύεται ανθεκτική στις νέες προκλήσεις.

Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους με σταθερά τα επιτοκιακά έσοδα και σημαντική συνεισφορά των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες.

Η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων μας ήταν και πάλι ουσιαστική. Η παρουσία μας στο εξωτερικό αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Έχοντας αναπτύξει ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και αντιμετωπίσει επιτυχώς το ζήτημα των NPEs, με ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια και με σχέδιο για την επέκταση των εργασιών, η Eurobank είναι έτοιμη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες με την επιστροφή της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης»

Συγκεκριμένα, το α΄ εξάμηνο 2020 σηματοδοτήθηκε από την επιτυχή ολοκλήρωση του πλάνου μείωσης των NPEs στο επίπεδο του 15%, το χαμηλότερο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, σημειώνει στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξαμήνου.

 Πιο αναλυτικά,  συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ενίσχυσης της οργανικής κερδοφορίας και στήριξης των πελατών στις νέες συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί μετά την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 από τις αρχές του έτους.

Βασική προτεραιότητα στην τρέχουσα συγκυρία είναι η στήριξη των πελατών μέσα από την παροχή προγραμμάτων αναστολής οφειλών (payment moratoria) και νέων χρηματοδοτήσεων.

Ειδικότερα, κατά το α΄ εξάμηνο 2020 το σύνολο των ενήμερων πελατών υπό καθεστώς αναστολής δόσεων ανερχόταν σε 5δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 2,3δισ. ευρώ στο εξωτερικό, ενώ οι ενήμερες χορηγήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 1,3δισ. ευρώ συνολικά σε σχέση με το τέλος του 2019.

Τα υπόλοιπα χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 38,1δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου ή 40,6δισ. ευρώ pro-forma για την αναγνώριση των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo.

Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 0,4δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020, ενώ ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά σε 81,6%, από 86,5% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ανήλθε σε 8,0δισ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο 2020 μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTRO III.

 προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη,  αυξήθηκαν σε 176εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020, από 97εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 0,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 689εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020.

Αύξηση σημειώθηκε και σε τριμηνιαία βάση κατά 2,9% σε 349εκατ. ευρώ.  Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε κατά 19 μονάδες βάσης έναντι του α΄ εξαμήνου 2019 σε 2,09%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 15,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 180εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση περιουσίας.

Σε επίπεδο τριμήνου μειώθηκαν κατά 4,9% λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας και το lockdown από τα τέλη του α΄ τριμήνου 2020.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση σε €869εκ. και 1,3% σε τριμηνιαία βάση σε 437εκατ. ευρώ.Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 2,6% το α΄ εξάμηνο 2020 σε 935 εκατ. ευρώ και κατά 15,2% το β΄ τρίμηνο 2020 έναντι του α΄ τριμήνου σε 501εκατ. ευρώ.

Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 4,7% στην Ελλάδα και 0,8% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε 434εκατ. ευρώ συνολικά το Α΄ εξάμηνο 2020.

Ο δείκτης κόστους-εσόδων βελτιώθηκε σε ετήσια βάση σε 46,4% το α΄ εξάμηνο 2020, από 48,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 8,0% σε ετήσια βάση σε 435 εκατ. ευρώ  και κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση σε 224 εκατ. ευρώ .

Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,7% σε 501 εκατ. ευρώ  το α΄ εξάμηνο 2020 και κατά 34,1% το β΄ τρίμηνο 2020 σε 287 εκατ. ευρώ .

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν σε 271 εκατ. ευρώ  το Α΄ εξάμηνο και αντιστοιχούσαν σε 144 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 610 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 60,6% λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης Cairo.

Ο δείκτης των NPEs, μετά το Cairo, μειώθηκε σε 15,3%, το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης NPEs υποχώρησε κατά 17,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά 77 εκατ. ευρώ  το β΄ τρίμηνο 2020.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 82 εκατ. ευρώ  το α΄ εξάμηνο 2020, έναντι 99 εκατ. ευρώ  το α΄ εξάμηνο 2019.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 7,1% σε 122 εκατ. ευρώ  λόγω αύξησης των λειτουργικών δαπανών κατά 12,2%.

Το συνολικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό σε 1.166 εκατ. ευρώ  το α΄ εξάμηνο 2020 και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού 1.334 εκατ. ευρώ  (μετά φόρων).

Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε κατά 110 μονάδες βάσης έναντι του α΄ τριμήνου 2020 και διαμορφώθηκε σε 15,5%, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 13,0% το Α΄ εξάμηνο 2020, μετά την επίπτωση από τις συναλλαγές Cairo & FPS.

 Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 40,8δισ.ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2020.