Η Κομισιόνπρότεινε σήμερα Δευτέρα 12 Απριλίου, να απαλλαγούν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ζωτικά αγαθά και υπηρεσίες που διανέμονται από οργανισμούς της ΕΕ σε περιόδους κρίσης.

«Τα νέα μέτρα θα επιτρέψουν στην Επιτροπή και σε άλλους οργανισμούς και φορείς της ΕΕ να εισάγουν και να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες χωρίς ΦΠΑ όταν αυτές οι αγορές διανέμονται κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ» ανέφερε το μπλοκ σε δελτίο τύπου.

Αυτή η πολιτική θα μείωνε το κόστος απόκρισης στην πανδημία COVID-19 επιτρέποντας την εισαγωγή υλικών δοκιμών, εργαστηριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού ατομικής προστασίας όπως μάσκες και γάντια.

Ωστόσο, θα επιτρέπει επίσης εξαιρέσεις ΦΠΑ για προϊόντα όπως συσκευές ανίχνευσης και επεξεργασίας ακτινοβολίας.

«Η πανδημία του κορωνοϊού έφερε στο φως τη σημασία της συνεκτικής, αποφασιστικής και συγκεντρωτικής προετοιμασίας και αντίδρασης σε επίπεδο ΕΕ σε περιόδους κρίσης. […] Η Επιτροπή πρότεινε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ […] με στόχο τη βελτίωση της απόκρισης σε μελλοντικές φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές» ανέφερε το δελτίο τύπου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρησιμοποιήσει απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Τον Απρίλιο του 2020, η ΕΕ έθεσε τις μάσκες και άλλο υλικά απαλλαγμένα από ΦΠΑ και τελωνειακά τέλη κατά την εισαγωγή, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση με χαμηλότερο κόστος.

Μετά από αυτήν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -το εκτελεστικό τμήμα της ΕΕ που είναι υπεύθυνο για την πρόταση και την εφαρμογή πολιτικών- το μέτρο θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για εξέταση και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για επίσημη έγκριση.