Νέα διαδικασία για τη διαπίστωση της ηλικίας των αιτούντων άσυλο κι εάν αυτοί είναι ανήλικες προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η νέα διαδικασία «έχει ενσωματώσει τα διεθνή πρότυπα διαπίστωσης της ανηλικότητας όπως αυτά τα προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου», όπως αναφέρει το υπουργείο Μετανάστευσης.

Η απόφαση ορίζει πως εάν υπάλληλος των αρμοδίων Αρχών υποδοχής και ασύλου αμφιβάλλει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας για την ανηλικότητα υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον διοικητή του ΚΥΤ ή της δομής φιλοξενίας ή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή της Υπηρεσίας Ασύλου. Τα στελέχη υποχρεούνται με αιτιολογημένη απόφασή τους να διατάξουν την παραπομπή αυτού του προσώπου σε διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας.

Παράλληλα η διαδικασία προβλέπει πως τη δυνατότητα ενημέρωσης των αρμοδίων διοικητικών Αρχών έχει και ο υπάλληλος οποιασδήποτε αρμόδιας Αρχής για την προστασία ανηλίκων, όπως είναι η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο αρμόδιος εισαγγελέας για τον διορισμό εκπροσώπου ή επιτρόπου του ασυνόδευτου ανηλίκου.

Πώς διαπιστώνεται η ηλικία του αιτούντος άσυλο

Η ηλικία του αιτούντος άσυλο διαπιστώνεται από το κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή της δομής όπου φιλοξενείται ο υπήκοος τρίτης χώρας -ή ανιθαγενής- ή των κινητών μονάδων υποδοχής και ταυτοποίησης.

Η νέα απόφαση ορίζει ρητά τη διαδικασία του προσδιορισμού της ηλικίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επισημαίνει ότι αποκλείονται από τη διενέργεια της προβλεπόμενης ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα ή τη στέγαση των προσώπων, των οποίων η ηλικία αμφισβητείται.

Η απόφαση προβλέπει, τέλος, ότι οι γνωματεύσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων και η διοικητική πράξη προσδιορισμού της ηλικίας κοινοποιούνται στον υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος, εφόσον θίγεται από αυτήν, μπορεί μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την κοινοποίησή της να ασκήσει προσφυγή κατ’ αυτής ενώπιον του οργάνου που την εξέδωσε.

«Η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα για την Ευρώπη και τη χώρα μας. Για τη βέλτιστη προστασία είναι απαραίτητη η εξακρίβωση της πραγματικής ηλικίας του αιτούντος, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις καταχρηστικής χρήσης των σχετικών προγραμμάτων» δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σχετικά με τη διαδικασία.