Στα  71,7 εκατ. ευρώ, ανήλθε ο κύκλος εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε το 2020, από  68,9 εκατ. ευρώ το 2019,  παρουσιάζοντας αύξηση 4% κυρίως λόγω των αποτελεσμάτων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων,  οδηγώντας τα έσοδα σε  49,7 εκατ. ευρώ το 2020,  από  44,7 εκατ. ευρώ το 2019, επιτυγχάνοντας  αύξηση κατά 11,3%  σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

«Παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη της εταιρείας, τη δύσκολη αυτή περίοδο με την πανδημία του Covid-19», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος, σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη.

Για να προσθέσει : «Εστιάζουμε στην επιτάχυνση και υλοποίηση του Επενδυτικού μας Πλάνου, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, το φάσμα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης».

Πιο αναλυτικά, κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων – παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας – παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, ο καλύτερος χειρισμός των πελατών, καθώς και οι ενέργειες αναδιάρθρωσης της τιμολόγησης, οι οποίες υλοποιήθηκαν πρόσφατα από την νέα Διοίκηση του λιμένα.

Στο Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν πιο σημαντικές, με αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών όγκων κατά 16,3%, από 4.469 χιλ. τόνους το 2019, σε 3.741 χιλ. τόνους το 2020, μειώνοντας έτσι τα έσοδα για την ΟΛΘ Α.Ε. κατά 9,3%, από  22,3 εκατ. ευρώ  το 2019 σε  20,2 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από  32,2 εκατ. ευρώ το 2019 σε  33,9 εκατ. ευρώ το 2020, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 5,3%. Ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους βελτιώθηκε ελαφρώς (46,7% το 2019 και 47,3% το 2020), λαμβάνοντας υπόψη μια αλλαγή που πραγματοποιήθηκε εντός του 2020 στην ωφέλιμη ζωή ορισμένων μηχανημάτων, η οποία οδήγησε σε θετική επίδραση λόγω χαμηλότερων δαπανών αποσβέσεων κατά  0,88 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 22,1%, από  16,45 εκατ. ευρώ το 2019 σε  20,10 εκατ. ευρώ το 2020, σχηματίζοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους από 24% το 2019 σε 28% το 2020, με το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή, να  ανέρχεται σε  1,42. ευρώ.

Μάλιστα, τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν σημαντικά θετικά από δύο βασικούς παράγοντες, τη θετική μεταβολή στις συνολικές δαπάνες αποσβέσεων όπως εξηγήθηκε ανωτέρω κατά  0,88 εκατ. ευρώ και την αναστροφή φορολογικών προβλέψεων κατά  1,42 εκατ. ευρώ, ως θετικό αποτέλεσμα της ευνοϊκής πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους για τα έτη 2005-2011.

Όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών, η ΟΛΘ Α.Ε ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις ύψους  8,1 εκατ. ευρώ το 2020, περίπου  11 εκατ. ευρώ εντός του 2021, ενώ άλλα  25 εκατ. ευρώ αναμένεται να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του 2021, μια ικανοποιητική απόδοση προς την σταδιακή επίτευξη των στρατηγικών στόχων της.