Άρχισαν οι εγγραφές για τη δημόσια προσφορά επενδυτών, στο πλαίσιο της έκδοσης του 7ετούς διάρκειας Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) έως 200 εκατ. ευρώ,  του ΟΠΑΠ με τον εκτελεστικό πρόεδρο Καμίλ Ζίγκλερ.

Συγκεκριμένα, οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) έως το απόγευμα (16:00) της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου, οπότε και λήγει η περίοδος της προσφοράς.  

Πιο αναλυτικά, το ΚΟΔ θα διαιρείται σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ, που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μάλιστα, κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει σχετική αίτηση κάλυψης  για την αγορά ομολογιών, μέσω Η.ΒΙ.Π., για μία τουλάχιστον προσφερόμενη ομολογία ή για ακέραιο πολλαπλάσιο αριθμό ομολογιών.

Ήδη το εύρος απόδοσης του εταιρικού ομολόγου του ΟΠΑΠ όπως καθορίστηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους και εντός του οποίου οι ειδικοί επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης, διαμορφώθηκε μεταξύ 2,10% (κατώτατο) και 2,50% (ανώτατο).  

Όσον αφορά τη τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, θα γνωστοποιηθούν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, ενώ η κατανομή της έκδοσης θα γίνει κατά 70% σε ειδικούς επενδυτές και 30% σε ιδιώτες επενδυτές.

Παράλληλα, χρηματιστές προεξοφλούσαν υψηλή ζήτηση για τις υπό έκδοση ομολογίες του Οργανισμού, σε μια συγκυρία ραγδαίας αποκλιμάκωσης των spreads των ελληνικών ομολόγων.

Σημειώνεται, πως σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, του ποσού των 150 εκατ. ευρώ, αυτό  θα αξιοποιηθεί έως το τέλος του 2020 για την αποπληρωμή δανείου και τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μέχρι το τέλος του 2022.

Ουσιαστικά, θα αποπληρωθεί  ο ακριβότερος υφιστάμενος τραπεζικός δανεισμός κατά 150 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ως κεφάλαιο κίνησης,  διευκολύνοντας  την λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Ταυτοχρόνως, τα  τοκομερίδια θα αποδίδονται στους δικαιούχους ανά εξάμηνο, ενώ βάσει των όρων έκδοσης ο ΟΠΑΠ έχει το δικαίωμα  να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή υπό όρους.

Έχει λοιπόν το δικαίωμα να προβεί στην προπληρωμή του συνόλου των ομολογιών μόνο κατά την περίοδο από τη λήξη της 4ης περιόδου εκτοκισμού έως και έξι μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως του ομολογιακού δανείου.

Ωστόσο, η προπληρωμή των ομολογιών θα γίνεται στο 101% της ονομαστικής τους αξίας μετά των δεδουλευμένων τόκων και λοιπών εξόδων και φόρων, εφόσον η εκδότρια  επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα πρόωρης προπληρωμής κατά την ημερομηνία λήξεως της 4ης περιόδου εκτοκισμού του ομολογιακού δανείου έως και τη λήξη της 7ης περιόδου εκτοκισμού.

Από τη λήξη της 8ης περιόδου εκτοκισμού έως και τη λήξη της 11ης περιόδου εκτοκισμού, η προπληρωμή των ομολογιών θα γίνεται στο 100,5% της ονομαστικής αξίας του ομολογιακού δανείου.

Σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, ήτοι από τη λήξη της 12ης περιόδου εκτοκισμού και μετά, η προπληρωμή των ομολογιών θα γίνεται στο 100% της ονομαστικής αξίας.

Με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών αναμένεται στις 29 Οκτωβρίου 2020.

Εν όψει της έκδοσης, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή σημειώνει  σε σχετικό σημείωμά της, ότι  ο καθαρός δανεισμός του ΟΠΑΠ στο 1ο εξάμηνο 2020 ανήλθε στα 568,92 εκατ., ήτοι μόλις 1,8x τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) των τελευταίων 12 μηνών (trailing).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε 30,1 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ένα συντελεστή κάλυψης (interest cover ratio) 13,7x ή 9,3x ως προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές (Operating Cash Flow).

Επίσης, αναφέρει  πως βάσει των όρων της σύμβασης του ομολόγου, ο ΟΠΑΠ υποχρεούται να διατηρεί λόγο καθαρού δανεισμού προς ενοποιημένα EBITDA χαμηλότερο/ίσο του 4 και λόγο συνολικού χρέους, πλέον των καταβλητέων μερισμάτων/διανομών, προς συνολικά ίδια κεφάλαια χαμηλότερο/ίσο του 3.

Επιπλέον να διατηρούνται ταμειακά διαθέσιμα τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ, μετά από τις όποιες διανομές μερισμάτων.

Υπενθυμίζεται  πως παρά την επίδραση του κορωνοϊού τα ταμειακά του διαθέσιμα του ΟΠΑΠ παραμένουν εύρωστα, στα 628,2 εκατ.ευρώ, ενώ  τονίζεται ότι η «Standard & Poor’s Financial Services» στις 16.04.2020, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΠΑΠ σε διαβάθμιση “B+”.

Αντίστοιχα, η ICAP Group την 20.05.2020, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΟΠΑΠ σε πιστοληπτική διαβάθμιση “BB”.