Προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι στο πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγινε νέα τροποποίηση στην αρχική πρόσκληση του προγράμματος , ως προς το εύρος της χρηματοδότησης, με νέο ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000 ευρώ και μέγιστο τα 10.000 ευρώ με υποβολή έως 2 Δεκεμβρίου 2020.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανάρτηση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, τροποποιείται η αρχική πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος υπαγωγής στο πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ», προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός επιχειρήσεων.

Ως γνωστόν, το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». Βάσει της αρχικής πρόσκλησης, η δημόσια δαπάνη καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 30.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έληγε στις 23 Νοεμβρίου 2020.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, η εμπειρία από τα αντίστοιχα προγράμματα άλλων περιφερειών της χώρας, των οποίων ολοκληρώθηκε ο χρόνος υποβολής προτάσεων, έδειξε ότι το ενδιαφέρον, σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολλαπλάσιο των διαθέσιμων πόρων, κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός όλων των προγραμμάτων των υπολοίπων περιφερειών, δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο της ζήτησης.

Κατόπιν αυτού, ο κ. Χατζημάρκος εισηγήθηκε και έλαβε την έγκριση από τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη την τροποποίηση του προγράμματος ‘ΝΗΣΙδΑ» ως προς την μείωση του εύρους των χρηματοδοτήσεων ανά επιχείρηση, ώστε να χρηματοδοτηθεί μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων, παράλληλα με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Βάσει της νέας, τροποποιημένης απόφασης που ο περιφερειάρχης υπέγραψε χθες, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000 ευρώ και μέγιστο τα 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 10.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 2.000 ευρώ, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην δράση.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Σημειώνεται ότι στον αριθμό των εργαζομένων των δυνητικών δικαιούχων, δεν συνυπολογίζονται οι ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι των επιχειρήσεων ούτε οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από την ΕΥΔ ΕΠ περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο 2281360819, αρμόδιο στέλεχος Αγγελική Παλαιολόγου και από την ΕΛΑΝΕΤ, στο e-mail : [email protected] και στο τηλέφωνο 2130166100-3, αρμόδιο στέλεχος Μαρία Πουρναρά.

Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, [email protected] (ώρες γραφείου 09:00 – 17:00).

Το πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ