Πίστωση χρόνου για μεταβιβάσεις ακινήτων με νομοθετική παρέμβαση | ypoik4 scaled

Η νομοθετική παρέμβαση για την παράταση προωθείται, τη στιγμή που καταγράφεται το «αδιαχώρητο» στα συμβολαιογραφικά γραφεία

Νομοθετική παρέμβαση με την οποία θα παρατείνεται έως τις 15 Ιανουαρίου η προθεσμία για την υπογραφή συμβολαίων μεταβιβάσεων ακινήτων προωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί έως το τέλος του έτους η σχετική δήλωση για γονικές παροχές ή αγοραπωλησίες.

Η δεύτερη ευκαιρία δίνεται, τη στιγμή που καταγράφεται το «αδιαχώρητο» στα συμβολαιογραφικά γραφεία ενόψει των νέων αντικειμενικών αξιών από την 1η Ιανουαρίου και της υποχρεωτικής έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου για όλα τα ακίνητα, που πρόκειται να μεταβιβαστούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Την ίδια ώρα, όμως, καταγράφεται μεγάλη  καθυστέρηση στην έκδοση των  απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως είναι τα πιστοποιητικά Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ή τα έγγραφα από το Κτηματολόγιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν την προθεσμία όσοι θέλουν να κάνουν μεταβιβάσεις.

Όσοι δεν κλείσουν τις υποθέσεις τους έως το τέλος του μήνα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές αυξήσεις στη φορολογία, ακόμη και για αγορά α’ κατοικίας.

Σημειώνεται ότι, τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ενός ακινήτου στην περίπτωση της αγοραπωλησίας είναι τα εξής: Τίτλος ιδιοκτησίας, Οικοδομική άδεια, Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλόμενων μερών, ΑΦΜ και ΔΟΥ εισοδήματος, Έγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης του ακινήτου, Βεβαίωση αυτοψίας μηχανικού, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη, Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδιοκτήτη, Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, Πιστοποιητικό για μη οφειλή φόρου κληρονομιάς/γονικής παροχής/δωρεάς και Βεβαίωση του δήμου από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.