Αυξημένα κέρδη προ φόρων και διψήφια ποσοστιαία αύξηση του κύκλου εργασιών, παρουσίασε το εννεάμηνο του 2020 η Πλαίσιο Computers,  με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, και τους επενδυτές, με τους  επικεφαλής Γιώργο και Κωνσταντίνο Γεράρδο.

Πιο αναλυτικά, και  σε απάντηση σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 86.339 χιλ. ευρώ  έναντι 76.894 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 12,3%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 1.932 χιλ. ευρώ  έναντι 1.770 χιλ. ευρώ , υψηλότερα κατά 9,2%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3.878 χιλ. ευρώ  έναντι 3.943 χιλ. ευρώ, ελαφρά χαμηλότερα κατά 1,7%.

Όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων (EBT) σε ενοποιημένη βάση, αυτά  παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά 63,2% και ανήλθαν σε 1.475 χιλ. ευρώ , έναντι 904 χιλ. ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ενσωματώνοντας τα ανωτέρω οικονομικά δεδομένα, σε επίπεδο ενεαμήνου, ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών βελτιώθηκε σε σχέση με εκείνον του εξαμήνου, καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν σε 234.905 χιλ. ευρώ έναντι 214.417 χιλ. ευρώ, ήτοι 9,6% υψηλότερες.

Ο ρυθμός μείωσης των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) υποχώρησε στο 5,3%, και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε 3.482 χιλ. ευρώ  έναντι 3.677 χιλ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα, ήτοι σε 9.220 χιλ. ευρώ  έναντι 9.205 χιλ. ευρώ.

Τέλος, ο ρυθμός αύξησης των κερδών πριν τη φορολογία (EBT)  επιταχύνθηκε και διαμορφώθηκε σε 42,8% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2019, τα δε κέρδη σε απόλυτο μέγεθος προσέγγισαν τα 2 εκατ.  ( 1.976 χιλ. ευρώ), έναντι 1.384 χιλ. ευρώ .

Σημειώνεται πως  η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου, αξιολογώντας όλες τις διαθέσιμες χρηματοοικονομικές επιλογές και αξιοποιώντας τα μέτρα στήριξης που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και δοθείσης της ύπαρξης ευρείας ρευστότητας, μεριμνά για τον περιορισμό των όποιων τυχόν δυσμενών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό.

Η μέχρι τώρα πορεία του Ομίλου εντός της τρέχουσας χρήσης αναδεικνύει την απρόσκοπτη εξέλιξη των δραστηριοτήτων του με κύρια χαρακτηριστικά τη σχεδόν διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών παρά τη μακρά περίοδο κατά την οποία τα φυσικά καταστήματα ήταν κλειστά, τη σταθεροποίηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων παρά τις έντονες διαχειριστικές διακυμάνσεις λόγω εφαρμογής των μέτρων κατά της πανδημίας και τη συνεπή βελτίωση της κερδοφορίας πριν τη φορολογία.

Παράλληλα, η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9,6% στο ενιάμηνο έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019 αποδίδεται αφενός στη μακροχρόνια στρατηγική της Πλαίσιο που τη βρήκε πολύ καλά τοποθετημένη στην Αγορά και στις νέες συνθήκες πώλησης των προϊόντων της και αφετέρου στο γεγονός ότι η νέα πραγματικότητα αύξησε τη ζήτηση για τα προϊόντα της.

Συγκεκριμένα,  ως προς τις προϊοντικές κατηγορίες, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών ανήλθαν σε 103.193 χιλ. ευρώ, αυξημένες κατά ποσοστό 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, συνθέτουν δε το 43,9% του κύκλου εργασιών του Ομίλου (9Μ 2019: 43,1%).

Ταυτοχρόνως, οι εργασίες από προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε 43.798 χιλ.ευρώ, ελαφρά αυξημένες κατά 3,7% και, επομένως, με μικρότερο ποσοστό συμμετοχής (18,6%) στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου (9Μ 2019: 19,7%).

 Τα Είδη Γραφείου, εμφάνισαν μικρή υποχώρηση στις πωλήσεις, (-2,0%) στα 73.765 χιλ. ευρώ, συνεισφέροντας δε κατά 31,4% στις εργασίες του Ομίλου (9Μ 2019: 35,1%).

Όσον αφορά τις  πωλήσεις της κατηγορίας Λευκές Συσκευές / Λοιπά προϊόντα, αυτές  ανήλθαν σε 14.149 χιλ. ευρώ, εκ των οποίων 12.395 χιλ. ευρώ, αφορούσαν στις πωλήσεις λευκών συσκευών.

Σημειώνεται  ότι ο Όμιλος εισήλθε στην αγορά των μεγάλων και μικρών οικιακών συσκευών και συσκευών κλιματισμού και θέρμανσης τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου του 2019, σε επίπεδο δε τριμήνου (01.07-30.09), οπότε  στα  συγκριτικά στοιχεία, της εν λόγω κατηγορίας σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 75%.