Πρώτο ένσημο: Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις για τα 1.200 ευρώ | ensimo first scaled

Τι προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση

Αναδημοσίευση από τη «Βραδυνή της Κυριακής»

Του Δημήτρη Μοσχολιου

Διπλή ενίσχυση, της τάξης των 600 ευρώ για τις επιχειρήσεις και των 600 ευρώ για τους νέους ανέργους, προβλέπει το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» που έκανε πρεμιέρα από την 1η Ιανουαρίου. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση 1.200 ευρώ το εξάμηνο για την πρόσληψη νέων από 18 έως 29 ετών που δεν διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, και έχει δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση που καθορίζει αναλυτικά τα κριτήρια. 

Ειδικότερα, στην υπουργική απόφαση προβλέπεται πως κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται και εντάσσεται στο πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Η επιδότηση γίνεται ως εξής:

1. Η νέα θέση με σύμβαση πλήρους απασχόλησης επιδοτείται με 1.200 ευρώ.

2. Η νέα θέση με σύμβαση μερικής απασχόλησης επιδοτείται με το ήμισυ του ποσού που αναφέρθηκε, δηλαδή με 600 ευρώ.

Στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου –διάρκειας μικρότερης των 6 μηνών– η νέα θέση επιδοτείται αναλογικά με τη διάρκεια και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μήνα.

Όσον αφορά στην επιδότηση προβλέπονται τα εξής:

1. Το ποσό των 1.200 ευρώ για κάθε νέα σύμβαση πλήρους απασχόλησης καταβάλλεται ως εξής:

α) Ποσό 600 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, επιμεριζόμενο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.

β) Ποσό 600 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

2. Το ποσό των 600 ευρώ για κάθε νέα σύμβαση μερικής απασχόλησης –η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των 20 ωρών εβδομαδιαίως– καταβάλλεται ως εξής:

α) Ποσό 300 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, επιμεριζόμενο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.

β) Ποσό 300 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις – εργοδότες εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί, αναζητούνται. Να σημειωθεί πως στην περίπτωση έκπτωσης του εργοδότη ο ωφελούμενος εργαζόμενος δεν εκπίπτει του προγράμματος.

 Διατήρηση θέσεων εργασίας – Όροι και δεσμεύσεις

Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε στις 12/11/2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4855/2021) για το χρονικό διάστημα επιδότησης, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων.

2. Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μισθωτών με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:

α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,

β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.

3. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Επίσης, οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή, εκτός εάν η επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες προσλαμβάνονται, αναστέλλεται με εντολή δημόσιας Αρχής.

4. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας ενός επιδοτούμενου εργαζόμενου στο πλαίσιο του προγράμματος, με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο. Αντ’ αυτού, η επιχείρηση – εργοδότης δύναται να αιτηθεί για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

5. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος ένταξης στο παρόν πρόγραμμα, ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση – εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν.

Τέλος, να σημειωθεί πως για κάθε νέα θέση εργασίας που εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, η επιχείρηση –εφόσον το επιθυμεί– μπορεί να ενταχθεί ταυτόχρονα για τον ίδιο ωφελούμενο στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων. Στην περίπτωση αυτή, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε Δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Για την ένταξη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1) Η επιχείρηση-εργοδότης υποβάλλει για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Αυτό γίνεται σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων». Με την αίτηση αυτή, δηλώνει:

– τα στοιχεία της επιχείρησης,

– τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα,

– το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης,

 - ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων.

2) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ως εξής:

– ο δυνητικά ωφελούμενος είναι ηλικίας 18 έως και 29 ετών,

– ο δυνητικά ωφελούμενος δεν διαθέτει καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα (υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014).

3) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η επιχείρηση – εργοδότης προχωρά στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει το έντυπο Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα. Αυτό πρέπει να γίνει αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης. Διαφορετικά, μία εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Ο ωφελούμενος, αμέσως μετά την πρόσληψή του, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Εκεί, δηλώνει, εκτός των προσωπικών του στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου ένταξης στο πρόγραμμα (τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), και το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν απαιτείται επανυποβολή αυτής σε μηνιαία βάση από τον ωφελούμενο, εκτός και αν επιθυμεί τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού του λογαριασμού.