Κεντρικό θέμα «το μέλλον οικοδομείται με δουλειές και ανάπτυξη και όχι επιδόματα»